دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
روانشناسی
ضرورت و چگونگی مشارکت کارکنان در فرآیندهای پیش از آموزش در الگوی آندراگوژی

مهدی فلاحی؛ علی محمد رضایی؛ محمدآقا دلاور پور

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 173-184

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2005307.1424

چکیده
  هدف: مشارکت بزرگسالان در یادگیری و داشتن انگیزه برای یادگیری از جمله عناصر اصلی نظریه آندراگوژی در آموزش بزرگسالان است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی و ضرورت و چگونگی مشارکت کارکنان در فرآیندهای پیش از آموزش در الگوی آندراگوژی انجام شد.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش کارکنان شرکت ...  بیشتر