دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد ساری، مازندران، ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران

3 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش میانجی نشاط سازمانی در تاثیر مدیریت سبز بر عملکرد زیست­محیطی در دانشگاه­های آزاد اسلامی استان مازندران، انجام شد.
روش: پژوهش حاضر  از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل اعضاء هیئت علمی، مدیران عالی، میانی و عملیاتی و مسئولین واحد­های اداری، آموزشی و پژوهشی دانشگاه­های آزاد اسلامی استان مازندران در تابستان 1399 به تعداد 1950 نفر بودند که با استفاده از  روش نمونه­ گیری؛ بصورت خوشه­ای نسبی براساس فرمول کوکران  تعداد 321 انتخاب شدند.. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که روایی پرسشنامه­ به صورت محتوایی که مقدار CVR و CVI گویه­های پرسشنامه در محدوده 80/0 تا 00/1 تعیین و  پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای مدیریت سبز، نشاط سازمانی و عملکرد زیست­ محیطی، بترتیب 82/0، 83/0 و 84/0 برآورد و تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی) و همچنین  از طریق نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و AMOS نسخه 26 استفاده شد.
یافته ها: در تبیین روابط بین متغیرهای تحقیق، نتایج حاکی از آن بوده که مدیریت سبز بر متغیرهای نشاط سازمانی (ضریب استاندارد 59/0 و مقادیر تی 112/6) و عملکرد زیست محیطی (42/0 و 543/4)، متغیر نشاط سازمانی بر عملکرد زیست-محیطی (62/0 و 485/5) تاثیر معنادار و مثبتی داشته است. همچنین، نشاط سازمانی (363/0 و مقدار احتمال 0009/0) در تاثیر مدیریت سبز بر عملکرد زیست محیطی، نقش میانجی را ایفا نمود.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش مدیریت سبز بر نشاط سازمانی و عملکرد زیست محیطی و نشاط سازمانی بر عملکرد زیست محیطی تاثیر دارد. همچنین، نشاط سازمانی در تاثیر مدیریت سبز بر عملکرد زیست محیطی، نقش میانجی را ایفا نمود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Organizational Happiness in Impact of Green Management on Environmental Performance in Higher Education Organizations

نویسندگان [English]

  • Morteza Kelij 1
  • maryam Taghvaee Yazdi 2
  • Maryam Taghvaee 3

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to evaluate the mediating role of organizational vitality in the impact of green management on environmental performance in Islamic Azad universities of Mazandaran province.
Methodology: The present study was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of research method. The statistical population included faculty members, senior, middle and operational managers and officials of administrative, educational and research units of Islamic Azad universities in Mazandaran province in the summer of 2020, numbering 1950 people who using sampling method; 321 were selected as relative clusters based on Cochran's formula. The data collection tool was a questionnaire in which the validity of the questionnaire was determined by the content of CVR and CVI of the questionnaire items in the range of 0.80 to 1.00 and the reliability of Cronbach's alpha coefficient for green management, organizational vitality and environmental performance was estimated and confirmed to be 0.82, 0.83 and 0.84, respectively. To analyze the data, two methods of descriptive statistics and inferential statistics (exploratory and confirmatory factor analysis) and also through SPSS software version 26 and AMOS version 26 were used..
Results: In explaining the relationships between research variables, the results indicate that green management on the variables of organizational vitality (standard coefficient 0.59 and T values ​​of 6.112) and environmental performance (0.42 and 4.543), Organizational vitality variable has a significant and positive effect on environmental performance (0.62 and 5.485). Also, organizational vitality (0.363 and probability value 0.0009) played a mediating role in the impact of green management on environmental performance.
Conclusion: Based on the research findings, green management has an effect on organizational vitality and environmental performance and organizational vitality has an effect on environmental performance. Also, organizational vitality played a mediating role in the impact of green management on environmental performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Management
  • Organizational Vitality
  • environmental performance
  • Higher Education