دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

مدیر مسئول


دکتر بیژن زارع استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

سردبیر


دکتر بیژن زارع استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه


سوسن باستانی عضو هیات علمی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

علوم اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


عباسعلی رستمی نسب دولت آبادی استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید با هنر کرمان، کرمان، ایران

تاریخ وفلسفه تعلیم وتربیت

اعضای هیات تحریریه


محمد رضا کرامتی دانشیار، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوم تربیتی

اعضای هیات تحریریه


بیـژن زارع استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


خدیجه ابوالمعالی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

اعضای هیات تحریریه


فریبا شایگان استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


نعمت اله موسی پور دانشیار برنامه ریزی درسی گروه آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

علوم تربیتی

اعضای هیات تحریریه


مهرناز آزاد یکتا دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محینات بولانله گروه آموزش علوم اجتماعی، دانشکده آموزش، دانشگاه ایلورین، نیجریه

علوم اجتماعی

  • ab.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


روبرتو سیمبانیا کیو سردبیر ارشد Relegation، مجله علوم اجتماعی و انسانی. دانشگاه کشور باسک

علوم اجتماعی

  • robertosimbanareligacion.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


آکه اولفسون استاد بازنشسته در گروه روانشناسی، دانشگاه سوئد

روانشناسی

  • ake.olofssonpsy.umu.se

اعضای هیات تحریریه بین المللی


آنتونلا دی آمیکو محقق دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه پالرمو

روانشناسی

  • adamicounipa.it

اعضای هیات تحریریه بین المللی


کارولین الیس عضو هیئت علمی، گروه ارتباطات، دانشگاه فلوریدا

ارتباطات

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مایکل برزونسکی گروه روانشناسی، دانشگاه کورتلند

روانشناسی

  • berzonskymcortland.edu