دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مقاله پژوهشی
ارائه الگوی رهبری خلاق در آموزش عالی

حمیرا محرابی؛ امیرحسین محمودی؛ علیرضا عراقیه

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.561297.1347

چکیده
  هدف: رهبری خلاق نقش مهمی در بهبود و ارتقای جایگاه سازمان و ایجاد مزیت رقابتی دارد. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی رهبری خلاق در آموزش عالی انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش صاحب‌نظران و خبرگان رهبری خلاق در آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی بودند که طبق اصل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و اعتبارسنجی مولفه‌های اصلی دوره‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد یادگیری معکوس فراترکیب و مصاحبه

محمدرضا احتشامی؛ زینب گلزاری؛ لیلا فتحی ورنوسفادرانی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.541526.1181

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر، به جهت طراحی الگوی دوره‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد یادگیری معکوس انجام شد.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش مورد استفاده فراترکیب بود. نمونه اولیه‌ای مشتمل بر 3152 پژوهش که از پایگاههای علمی از سالهای 2000 تا 2020 به دست آمد که  پس از غربالگری از نظر عنوان، چکیده، محتوا، روش‌شناسی ...  بیشتر

مستخرج از رساله
تدوین و شناسایی مؤلفه های محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی با رویکرد شهروند جهانی

امین رضائی؛ زهره سعادتمند؛ جهانبخش رحمانی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 27-36

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.539605.1166

چکیده
  هدف: یکی ازدغدغه های اصلی جامعه کنونی که پایه ریزی درجهت تشکیل جامعه ای سالم و رشدیافته است، بحث  شهروندی و تربیت شهروند جهانی است. پژوهش حاضر باهدف تدوین و شناسایی مؤلفه های محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی بارویکرد شهروند جهانی انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش به‌صورت کیفی و به شیوه تحلیل مضمون انجام‌شده است. بدین منظور 65 سند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین و مدل‌یابی معادلات ساختاری بی‌حوصلگی دانش‌آموزان بر اساس نظریه‌های ضمنی هوش، معنای زندگی و حمایت از خودمختاری ادراک‌شده

امیر تیموری؛ پروین کدیور؛ حمیدرضا رضا زاده بهادران

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 37-46

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.546690.1236

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مدل‌یابی معادلات ساختاری بی‌حوصلگی دانش‌آموزان بر اساس نظریه‌های ضمنی هوش، معنای زندگی و حمایت از خودمختاری ادراک‌شده بود. روش‌شناسی: مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند که تعداد 400 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای ...  بیشتر

مستخرج از رساله
طراحی الگوی استراتژیک توسعه شایستگی های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان

مجید سبک آرا؛ افسانه باقری؛ آرزو باقری؛ پرویز ساکتی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 47-56

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.545899.1228

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی استراتژیک توسعه شایستگی‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان  در سال تحصیلی 400-1399 بودند که تعداد 17 نفر بر اساس روش اشباع نظری و  به صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (حل‎مسئله و تصمیم گیری) بر هوش بین فردی، عشق به یادگیری و خودکنترلی در دانش‌آموزان پسر

کامران شیوندی چلیچه؛ فضل الله حسنوند؛ زهرا قلمی؛ زهرا نفر

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 57-66

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.539012.1158

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (حل‎مسئله و تصمیم‌گیری) بر هوش بین‎فردی، عشق به یادگیری و خودکنترلی دانش‎آموزان پسر انجام شد. روش‌شناسی: این پژوهش برحسب هدف کاربردی و از حیث ماهیت، از نوع نیمه‌آزمایشی بر اساس طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش­آموزان پسر کلاس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی شاخص‌های روانشناختی مدارس ایمن

افسانه لطفی عظیمی؛ صغرا ابراهیمی قوام؛ نعمت اله جعفری

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 67-78

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.544212.1208

چکیده
  هدف: مدارس ایمن می­توانند با ایجاد فضای امن و شناخت مناسب دانش‌آموزان و نیازهای روان‌شناختی آنها، فرآیند اجتماعی شدن و جامعه‌پذیری آنها را تسهیل کنند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص­های روانشناختی مدارس ایمن انجام شد. روش­شناسی: مطالعة حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، کیفی بود. جامعة پژوهش اسناد و متون چاپی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش شکوفایی بر شوخ‌طبعی و درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر چالوس)

سهرابعلی قاسمی؛ جمال صادقی؛ علیرضا همایونی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 79-88

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.546913.1244

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش شکوفایی بر شوخ‌طبعی و درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه بود. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر چالوس در سال تحصیلی 1398-99 بودند. نمونه آماری پژوهش 30 نفر بودند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور)

نگارین پاشاخانلو؛ نرگس حسن مرادی؛ مجید ربیعی دولابی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 89-102

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.546888.1241

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد می‌باشد. روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود.روش: در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی و در بخش کمی از روش توصیفی - پیمایشی بهره گرفته شد. نمونه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیات علمی رشته مدیریت آموزشی و مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور بود، در این راستا با 13 نفر با استفاده از روش نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اعتبارسنجی مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور

محمد مشکی حسن آباد؛ محمود اکرامی؛ حسین حافظی؛ احمد کریمی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 103-112

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.546695.1237

چکیده
  هدف : دانشگاه یک نهاد موثر در جهت رشد و تعالی جامعه است و پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور انجام شد. روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کمی با رویکرد مدل ساختاری بود. جامعه پژوهش اعضای هیأت‌علمی دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 1399-400 بودند. نمونه پژوهش در مرحله مقدماتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی چالش‌ها و شاخص‌های موثر در نگرش‌های کارآفرینی در محتوای کتب‌درسی ابتدایی

چمران قنبری؛ منیژه ذکریایی؛ جواد ناصریان

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 113-122

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.552062.1296

چکیده
  هدف: نگرش‌های کارآفرینی در محتوای کتب‌درسی ابتدایی نقش مهمی در بهبود نگرش‌های کارآفرینانه دانش‌آموزان دارد. در نتیجه، هدف این پژوهش شناسایی چالش‌ها و شاخص‌های موثر در نگرش‌های کارآفرینی در محتوای کتب‌درسی ابتدایی بود. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی از نوع تحلیلی بود. ...  بیشتر

مستخرج از پایان نامه
رابطه تدریس تحول‌آفرین و عملکرد تحصیلی با نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان

ابوالقاسم بریمانی؛ وحید ابراهیمی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 123-132

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.542881.1193

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تدریس تحول‌آفرین و عملکرد تحصیلی با نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان بود. روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 4300 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر نکا بودند. نمونه آماری به تعداد 353 نفر و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و اعتباریابی الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی

گلاویژ وفایی فر؛ مصطفی قادری؛ صادق ملکی آوارسین

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 133-142

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.549731.1282

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی، پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی انجام شد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان دانشگاهی و مدیران ستادی آموزش‌وپرورش ابتدایی کشور در سال ...  بیشتر

مستخرج از رساله
مدل یابی عوامل اثرگذار بر حسادت سازمانی در کارکنان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: استان های شمال غرب کشور)

حافظ تره باری؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ یوسف نامور

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 143-156

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.534898.1127

چکیده
  هدف: هدف پژوهش­ حاضر، مدل­یابی عوامل اثرگذار بر حسادت ­سازما­نی ­در کارکنان دانشگاه فرهنگیان بود.  روش­شناسی: این پژوهش از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی بود. و از نظر شیوۀ اجرا، از رویکرد آمیخته اکتشافی متوالی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی، متخصصان و صاحبنظران حوزه علوم تربیتی و مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه فرهنگیان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مولفه‌های الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش‌وپرورش با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه

مهدی فلاح نوش آبادی؛ سیدمجتبی محمودزاده؛ عباس عباس پور؛ مهدی یزدان شناس

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 157-166

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.547491.1255

چکیده
  هدف: برند کارفرما به‌عنوان یک فعالیت راهبردی برای سازمان‌ها نشان‌دهنده نحوه مدیریت سرمایه انسانی است. در نتیجه، این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مولفه‌های الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش‌وپرورش با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه انجام شد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمی) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی ابعاد و مولفه‌های تشکیل‌دهنده و عوامل اثرگذار بر کشف و حمایت استعدادهای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم

غلامرضا بختیاری رمضانی؛ محمد صاحب الزمانی؛ مصطفی نیک نامی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 167-176

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.555776.1327

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت استعدادیابی در مدارس، هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه‌های تشکیل‌دهنده و عوامل اثرگذار بر کشف و حمایت استعدادهای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم بود. روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد استعدادیابی و خبرگان دانشگاهی و غیردانشگاهی در زمینه استعدادیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین سهم ابعاد شخصیت در رفتارهای ارتقادهنده سلامت تحصیلی

حوریه رضا قلی؛ شهین عبدالمالکی؛ فاطمه خدادادی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 177-186

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.552713.1302

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت رفتارهای مرتبط با سلامت تحصیلی در دانش‌آموزان، پژوهش حاضر با هدف تبیین سهم ابعاد شخصیت در رفتارهای ارتقادهنده سلامت تحصیلی انجام شد. روش‌شناسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر کرج در سال تحصیلی 400-1399 بودند. نمونه پژوهش 150 نفر برآورد که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری تحصیلی در دانشجویان: نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان

ملیحه حسینی ابریشمی؛ زهرا هاشمی؛ عباس عبداللهی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 187-198

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.555030.1313

چکیده
  هدف: تاب‌آوری تحصیلی نقش مهمی در سایر عملکردهای تحصیلی دارد. در نتیجه، هدف این پژوهش تعیین رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری تحصیلی با نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان بود.روش‌شناسی: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شهر تهران در سال تحصیلی 400-1399 بودند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر ساحت زیبایی‌شناسی هنری مبتنی بر نمایش خلاق بر فرآیند یاددهی و یادگیری

محمد رضا شریف زاده؛ سمیه ولیزاده؛ ابولفض داوودی رکن آبادی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 199-208

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1983060.1367

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت فرآیند یاددهی و یادگیری و نقش زیبایی‌شناسی هنری در آن، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر ساحت زیبایی‌شناسی هنری مبتنی بر نمایش خلاق بر فرآیند یاددهی و یادگیری انجام شد. روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مداخله‌ای با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه پژوهش معلمان دوره اول ابتدایی منطقه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
درک تجربه زیسته دانش‌آموزان پسر پایه دوازدهم رشته تربیت بدنی در ایام همه گیری کووید-19 (یک رویکرد پدیدارشناسانه)

محمد بستاکی؛ احمد محمودی؛ سحر پیرجمادی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 209-220

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.543225.1197

چکیده
  هدف: با شیوع ویروس کوید-19 شیوه­ جدید زندگی با الزام به قرنطینه عمومی شکل گرفت و دانش­آموزان رشته تربیت­بدنی که فعالیت و تحرک زیادی داشتند را مجبور به خانه­­نشینی کرد. هدف پژوهش حاضر درک تجربه زیسته دانش­آموزان پسر پایه دوازدهم رشته تربیت­بدنی در ایام همه­گیری کووید-19 بود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و با رویکرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و تعیین روابط ارکان و مولفه‌های دانشگاه نسل چهارم در دانشگاه آزاد اسلامی

زهرا خوش نژاد؛ مهتاب سلیمی؛ رمضان جهانیان؛ مژگان عبدالهی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 221-232

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.562042.1351

چکیده
  هدف: دانشگاه‌ها نقش مهمی در پویایی و رشد منطقه‌ای دارند و دانشگاه‌های نسل چهارم نسبت به دانشگاه‌های نسل اول تا سوم، نقش موثرتری در این زمینه دارند. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی و تعیین روابط ارکان و مولفه‌های دانشگاه نسل چهارم در دانشگاه آزاد اسلامی بود. روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی-کمّی) ...  بیشتر