دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مقاله پژوهشی
ارایه مدل ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت

احمد دهقان زاده؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ مجتبی معظمی؛ اسماعیل کاووسی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.541983.1184

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به طراحی و ارایه مدل ارزیابی اثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت پرداخت.روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش ، تلفیقی از نوع روش های کیفی و کمی بود. در مرحله اول از روش کیفی تحلیل محتوا (قیاسی) جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد، جامعه آماری در این مرحله حدوداً 80 منبع در حوزه ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل سازی ساختاری تفسیری مولفه های موثر رشد شرکت های زایشی دانشگاهی

غلامرضا نصیری؛ پرویز سعیدی؛ سامره شجاعی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 15-28

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.526446.1016

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی ساختاری تفسیری مولفه‌های موثر بر رشد شرکت‌های زایشی دانشگاهی انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش بخش کیفی اسناد و متون درباره شرکت‌های زایشی دانشگاهی و خبرگان در این زمینه بودند که تعداد 30 نفر از آنان طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

ماندانا فرهناک؛ علی اصغر ماشینچی؛ عباس قلتاش؛ سید احمد هاشمی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 29-40

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.533013.1089

چکیده
  هدف: با توجه به نقش برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در موفقیت و عملکرد تحصیلی، هدف این پژوهش ارائه الگوی عناصر برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود.روش‌شناسی: نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش اجرا اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون برنامه‌درسی تلفیقی تربیت هنری و خبرگان برنامه‌درسی ...  بیشتر

مستخرج از رساله
رابطه ی رهبری توزیعی با تعالی سازمانی مدارس با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری و روان-شناختی در معلّمان

حسین معجونی؛ محمد رضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ افشین افضلی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.531456.1064

چکیده
  هدف: هدف پژوهش بررسی رابطه­ی رهبری توزیعی با تعالی سازمانی مدارس با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری و روان­شناختی در معلّمان بود.روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیّه معلّمان مقطع ابتدایی استان فارس در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 16264 نفر تشکیل داده بودند که از این جامعه، نمونه­ای به حجم 375 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فهم سوگیریهای تصمیم‌گیری مبتنی بر رویکرد علوم شناختی (مورد مطالعه: صنعت مشاوره مدیریت)

حوریه جهانی؛ حمیدرضا یزدانی؛ رضا طهماسبی؛ حسین خنیفر؛ محمد ابویی اردکان

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 57-71

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.529218.1047

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، فهم سوگیری­های تصمیم‌گیری مشاوران سازمانی مبتنی بر رویکرد علوم شناختی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش کیفی  بود. جامعه آماری پژوهش، مشاوران سازمانی یک شهرک صنعتی واقع در استان تهران در سال 1399 بودند. حجم نمونه 10 نفر به دلیل اشباع نظری و از طریق نمونه­گیری گلوله برفی انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی مدارس

سیده طیبه طبائی؛ حمید شفیع زاده؛ نادر سلیمانی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 72-85

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.533647.1108

چکیده
  هدف: مسئولیت اجتماعی در مدارس نقش موثری در عملکرد و موفقیت مدارس دارد. بنابراین،‌ پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی مدارس انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی مبتنی بر نظریه اشتراوس و کوربین (1998) بود. جامعه پژوهش خبرگان مسئولیت اجتماعی مدارس کشور ایران در سال 1399 بودند. حجم نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی تلفیق آموزش خودتعیین‌گری و هنر بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی

منیر صادقیان؛ کیانوش هاشمیان؛ خدیجه ابوالمعالی؛ مهرداد ثابت

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 86-96

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.535578.1136

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی تلفیق آموزش خودتعیین‌گری و هنر بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان پسر انجام شد.روش‌شناسی: مطالعه حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند. نمونه پژوهش 60 دانش‌آموز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و واکاوی موانع موثر بر نشاط سازمانی در سازمان های دولتی

عبادالله هادی پور؛ کامران محمد خانی؛ امیرحسین محمد داوودی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 97-108

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.537484.1144

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و واکاوی موانع موثر بر نشاط سازمانی در سازمان‌های دولتی انجام شد.روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد نشاط سازمانی و اعضای هیأت علمی و مدیران و معاونان سازمان‌دولتی استان مازندران در سال 1398 بودند. علاوه بر بررسی اسناد نشاط سازمانی، تعداد 11 نفر از خبرگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه الگوی برنامه درسی مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی از دیدگاه خبرگان

فائزه عزیزی فارسانی؛ زهره سعادتمند؛ محمدعلی نادی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 109-121

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.540975.1177

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگوی برنامه درسی مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی از دیدگاه خبرگان بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا پژوهشی کیفی با تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی مختلف کشور در سال تحصیلی 400-1399 بودند که به صورت هدفمند 14 نفر انتخاب و تا قاعده اشباع نظری مورد مصاحبه قرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین فاکتورهای موفقیت با انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان

جیران مرادی؛ یحیی یاراحمدی؛ محمود گودرزی؛ امید مرادی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 122-136

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.529737.1052

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش بررسی نقش واسطه­ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین فاکتورهای موفقیت با انگیزش پیشرفت دانش­آموزان بود.روش شناسی:  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه دانش­آموزان دختر پایه­ی یازدهم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 98-1397 بود. از این جامعه، 400 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین و اعتبار یابی الگوی برنامه درسی تلفیقی در آموزش مجازی دوره ابتدایی در شرایط همه‎‌گیری کووید-19

ابوذر قاسمی؛ ذبیح پیرانی؛ فائزه ناطقی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 137-149

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.530834.1060

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل و تبیین الگوی برنامه درسی تلفیقی در آموزش مجازی دوره ابتدایی در شرایط همه‌گیری کووید-19 بود.روش ‌شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و از نظر شیوه گردآوری داده­ها در بخش کیفی داده­بنیان و در بخش کمی، همبستگی و معادلات ساختاری بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگو تاثیر حالات روان شناختی بر وفاداری کارکنان سازمان آموزش و پرورش

محسن نورانی؛ رضا شعبان نژاد؛ بیت اله اکبری مقدم

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 150-165

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.529963.1053

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حالات روان­شناختی بر وفاداری کارکنان در آموزش­و­­پرورش انجام شد.روش­شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش آمیخته (کیفی وکمی) بود. جامعه پژوهش در بخش­کیفی خبرگان تعلیم وتربیت و اساتید روانشناختی بودندکه براساس اصل اشباع نظری به تعداد۲۰نفر انتخاب و باروش نمونه­گیری هدفمند و گلوله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین الگوی رهبری مبتنی بر ارزش بر اساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش وبرنامه درسی ملی در آموزش و پرورش ایران

ناهید رستمانه نجف آبادی؛ محبوبه سادات فدوی؛ بدری شاه طالبی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 166-177

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.540897.1176

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت سندهای تحول بنیادین و برنامه‌درسی ملی در برنامه‌های آموزش‌وپرورش، پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی رهبری مبتنی بر ارزش بر اساس سند تحول بنیادین و سند برنامه‌درسی ملی در آموزش‌وپرورش ایران انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش دو سند تحول بنیادین و برنامه‌درسی ملی در ...  بیشتر

مستخرج از رساله
اثربخشی مدیریت زمان بر تعهد به مدرسه و خلاقیت دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز

میترا اژدری؛ زهرا افتخار صعادی؛ محمد رضا برنا؛ سحر صفرزاده

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 178-189

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.542065.1186

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان اثربخشی مدیریت زمان بر تعهد نسبت به مدرسه و خلاقیت دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر اهواز بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه (دوم) شهر اهواز در سال تحصیلی 99-1398 بودند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتقاء تعامل مدرسه و خانواده در پیشگیری از سوء رفتارهای اجتماعی نوجوانان: واکاوی ابعاد و مولفه ها با رویکرد کیفی

ندا محسنی؛ محمد علی حسینی؛ نادر قلی قورچیان

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 190-206

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.542036.1185

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل  ارتقاء تعامل مدرسه و خانواده در پیشگیری از سوء رفتارهای اجتماعی نوجوانان بود.روش شناسی: روش شناسی پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) و تحلیل مضمون کتب و مقالات مرتبط با موضوع بود. جامعه آماری 10 نفر از متخصصانی که در زمینه مدیریت آموزشی کار پژوهشی انجام داده و خبرگان و صاحب‌نظران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل مسئولیت اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب

محمدعلی بیاتی؛ سعید صیادی؛ ابراهیم گیوکی؛ سنجر سلاجقه؛ امین نیک پور

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 207-217

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.541141.1179

چکیده
  هدف: مسئولیت اجتماعی یک پارادایم نسبتا جدید مدیریتی است که در آن به ایجاد کسب‌وکار مسئولانه و متعهدانه تاکید می‌شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مسئولیت اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر زمانی از نوع مقطعی، از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه اجرا از نوع کیفی با استفاده از روش فراترکیب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی جامعه‌پذیری دانش‌آموزان متوسطه دوم بر اساس مبانی جامعه‌شناختی سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت جمهوری اسلامی ایران

علیمراد کرمی؛ معصومه صمدی؛ محمد آرمند؛ فهیمه انصاریان

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 218-229

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.541747.1183

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت جامعه‌پذیری دانش‌آموزان در نظام تعلیم‌وتربیت جمهوری اسلامی ایران، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جامعه‌پذیری دانش‌آموزان متوسطه دوم بر اساس مبانی جامعه‌شناختی سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت انجام شد.روش ‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی مولفه‌ های جانشین ‌پروری با تاکید بر آموزش و بررسی وضعیت آنها در بانک تجارت

مریم قباخلو؛ نرگس حسن مرادی؛ غلامعلی احمدی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 230-241

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.545676.1226

چکیده
  هدف: جانشین‌پروری نقش مهمی در عملکرد آتی سازمان دارد. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی مولفه‌های جانشین‌پروری با تاکید بر آموزش و بررسی وضعیت آنها در بانک تجارت بود.روش ‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجر مقطعی از نوع کمی بود. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان مسئول حوزه منابع انسانی بانک تجارت استان تهران در سال ...  بیشتر

مستخرج از رساله
ارائه الگوی تأثیر مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر بهره‌وری پژوهشی معلمان (مطالعه موردی آموزش‌و‌پرورش استان مازندران)

سجاد کلانتری؛ علی اصغر شجاعی؛ بابک حسین زاده

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 242-254

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.545281.1219

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تأثیر مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر بهره­وری پژوهشی معلمان انجام شد.روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نظر شیوه اجرا تلفیقی (کیفی- کمّی) و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی مازندران در سال تحصیلی 99-1398بودند که 15 نفر بر اساس اشباع نظری و به صورت هدفمند انتخاب شدند. جامعه ...  بیشتر

مستخرج از رساله
بررسی اثربخشی روش تدریس معکوس بر سواد اطلاعاتی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم

فاطمه رزم؛ فریبا حافظی؛ فاطمه سادات مرعشیان؛ فرح نادری؛ زهرا دشت بزرگی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 255-265

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.542672.1194

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش تدریس معکوس بر سواد اطلاعاتی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه آزمایشی با گروه پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه کنترل بودند. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر اهواز در سال تحصیلی ...  بیشتر

مستخرج از رساله
ارائه مدل برنامه آموزشی برای دانشگاه‌های نسل چهارم در ایران با رویکرد آمیخته

آرش خدابخش؛ حسینعلی تقی پور؛ مهران مختاری بایع کلایی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 266-278

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.540003.1170

چکیده
  هدف : پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل برنامه آموزشی برای دانشگاه‌های نسل چهارم در ایران انجام شد.روش شناسی: روش تحقیق از نظر هدف بنیادی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه بخش کیفی شامل خبرگان و اساتید برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاهی ایران در سال تحصیلی 400-1399 بودند که طبق اصل اشباع نظری 17 نفر از آنها با روش‌های نمونه‌گیری گلوله‌برفی ...  بیشتر

مستخرج از رساله
تجربه زیسته پسران نوجوان از ازدواج مجدد مادران

محسن یوسفی؛ امین کرایی؛ منصور سودانی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 279-291

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.549432.1278

چکیده
  هدف: ازدواج مجدد مادر می‌تواند همراه با پیامدهای مثبت و منفی برای فرزندان به خصوص پسران باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تجربه زیسته پسران نوجوان از ازدواج مجدد مادران بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر به عنوان نمونه متوسطه دوم شهر اهواز در سال تحصیلی 400-1399 بودند که 16 نفر ...  بیشتر