دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

آ

 • آزما، فریدون توسعه مدل نگرش کارآفرینانه در کارکنان سازمانهای آموزش و پرورش کشور [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 256-277]

ا

 • اباذری، زینب شناسایی و ارزیابی مولفه های صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت علمی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 43-55]

 • ابراهیمی بقا، داود ارائه الگوی توسعه صلاحیت‌های نگرشی دبیران ریاضی متوسطه دوم [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 278-287]

 • ابوالحسنی، سید رحیم سیاست و تولید علم بومی اجتماعی- انسانی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 316-335]

 • احقر، قدسی اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر یادگیری مشارکتی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]

 • اردلان، محمد رضا نقش سرمایه اجتماعی در رفتار شهروند سازمانی با میانجی گری جامعه پذیری سازمانی در معلمان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 103-113]

 • ارشادی چهارده، شیما اثربخشی آموزش مسئولیت‌پذیری بر مدیریت زمان و هدف‌گذاری نوجوانان دختر [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 200-208]

 • اسلامی، علی بررسی رابطه ادراکات فعالیت های مدرسه ای و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 52-62]

 • اسماعیل پور، حسن ارائه مدل بهینه برندسازی فروشگاه های زنجیره ای در ایران با تمرکز بر ایجاد مبانی آموزشی برای مدیران و کارکنان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 215-223]

 • اسماعیل نیا شیروانی، کامبیز پیش‌بینی بهداشت روان بر اساس مؤلفه‌های هوش هنری در دانش‌آموزان متوسطه اول استان مازندران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 144-155]

 • اسماعیلی، رضا طراحی الگوی برنامه درسی صلاحیت های بین فرهنگی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 256-277]

 • اشکان، ساناز اثربخشی آموزش برنامه دانش‌افزایی فراشناختی معلمان بر عملکرد تحصیلی و پرورش خلاقیت دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 190-199]

 • اصغری، نسیم بکارگیری مدل طراحی آموزشی عمومی در توسعه توانایی طرح مساله ریاضی دانشجو معلمان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 300-318]

 • اصغری نژاد، سیمین بررسی تاثیر آموزش مهارت های جرات مندی با افسردگی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 288-304]

 • اصل مرز، فریبرز بررسی عوامل مؤثر بر اضطراب و افسردگی حاکم در بین معلمان و تأثیر آن بر سلامت روان دانش آموزان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]

 • اطهری، زینب السادات واکاوی عوامل فزاینده و کاهنده مطالعه درسی و غیردرسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کاشان) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 25-42]

 • اعلائی، پری واکاوی عوامل فزاینده و کاهنده مطالعه درسی و غیردرسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کاشان) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 25-42]

 • افراسیابی، زینب خاتون طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 247-264]

 • افکانه، صغری تاثیر متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 112-120]

 • الوندی، سجاد ویژگی های روان سنجی مقیاس خودتفسیری : ساختار عاملی، پایایی و روایی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 41-51]

 • امام دوست، زینب ارائه مدل ادراک مدیران مدارس از چالش‌های اخلاق حرفه‌ای درجامعه مدرن [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 221-231]

 • امیر مظاهری، مسعود تحلیل اجتماعی تمایل به مهاجرت دانشگاهیان : مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی تهران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 132-143]

 • اولادیان، معصومه شناسایی عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان :یک مطالعه گرندد تئوری (کیفی) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 63-74]

 • ایدی، شیرین بررسی عوامل مؤثر بر اضطراب و افسردگی حاکم در بین معلمان و تأثیر آن بر سلامت روان دانش آموزان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]

 • ایمانی، محمدنقی ارائه مدل پیش‌بینی بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر مولفه‌های فرهنگ سازمانی و صلاحیت حرفه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 92-102]

ب

 • باباخانی، وحیده اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر یادگیری مشارکتی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]

 • باقری، مهدی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران آموزشی براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 234-246]

 • باقی مرقی، مریم واکاوی و رتبه بندی مولفه های شایستگی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک AHP [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 180-189]

 • بخشی زاده، سعید بررسی خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی به منظور ارائه مدل مناسب [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 194-203]

 • بدیع زاده، علی برند سازی کارآفرینانه با رویکرد اخلاق اجتماعی در شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]

 • برزگر، کلثوم ارائه مدل توانمند سازی مهارت مدیریتی مدیران زن مدارس آموزش و پرورش استان مازندران بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 12-24]

 • بنداری، مهرداد شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نگرشی مرتبط با آموزش تجارت الکترونیکی در خرید (مطالعه موردی:دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 138-151]

 • بهرامی، هادی ساخت و هنجاریابی آزمون ذهن خلاق [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 204-214]

پ

 • پارسا، کوروش تاثیر فراهیجان بر تمایزیافتگی خود با واسطه گری خود شفقتی دانش آموزان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 114-124]

 • پارسا معین، کوروش تاثیر متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 112-120]

 • پناهی پور، ثنا ویژگی های روان سنجی مقیاس خودتفسیری : ساختار عاملی، پایایی و روایی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 41-51]

ت

 • تجاری، فرشاد ارائه مدل توسعه‌یافته عوامل علّی تجربه برند تیمی و تجربه برند حامی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 289-299]

 • تفقدی زارع، سمیه مطالعه تطبیقی تقابل خطر در حقوق و جامعه شناسی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 278-288]

 • تقوایی یزدی، مریم ارائه مدل دانش پژوهی به منظور توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 56-67]

 • تورانی، حیدر بررسی خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی به منظور ارائه مدل مناسب [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 194-203]

ج

 • جباری، نگین پیش‌بینی بهداشت روان بر اساس مؤلفه‌های هوش هنری در دانش‌آموزان متوسطه اول استان مازندران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 144-155]

 • جباری، نگین ارائه مدل ادراک مدیران مدارس از چالش‌های اخلاق حرفه‌ای درجامعه مدرن [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 221-231]

 • جباری، نگین ارائه مدل هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 224-233]

 • جناآبادی، حسین تاثیر فراهیجان بر تمایزیافتگی خود با واسطه گری خود شفقتی دانش آموزان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 114-124]

 • جهان، جواد طراحی مدل ارتباطی بین هوش اخلاقی با سرمایه اجتماعی سازمانی (مطالعه موردی: مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 174-183]

 • جورابلو، مسعود ارائه مدل توسعه‌یافته عوامل علّی تجربه برند تیمی و تجربه برند حامی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 289-299]

ح

 • حجاریان، محمدحسین جرم‌شناسی تأثیر آثار سینمایی بر اطفال و نوجوانان معارض با قانون [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 67-78]

 • حدیدچی، زهرا بررسی وضعیت موجود آموزش بهداشت روانی در برنامه های درسی دوره متوسطه اول [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]

 • حسن پور، معصومه پیش‌بینی بهداشت روان بر اساس مؤلفه‌های هوش هنری در دانش‌آموزان متوسطه اول استان مازندران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 144-155]

 • حسنپور، سکینه تحلیل راهبردی و مقایسه ورزش همگانی بانوان شاغل و غیرشاغل شهر قم [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 209-220]

 • حسن‌پور امنیه، زهرا عوامل مؤثر در به کارگیری روش‌های نوین تدریس در بین معلّمان زن استان ایلام [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 13-27]

 • حسین زاده، بابک ارائه مدل فضیلت سازمانی دانشگاه ها ( مطالعه موردی دانشگاه های استان مازندران) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 75-85]

 • حسینی درونکلا، سیده زهرا ارائه مدل تاثیرگذاری مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان بابل [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 162-173]

 • حسینی زارعی، سید رضا شناسایی کارکنان خبره سازمان جهت آموزش سایر کارکنان با استفاده از روش دادهکاوی (مطالعه موردی: بانک صنعت معدن) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 232-244]

 • حمیدی فر، فاطمه شناسایی و ارزیابی مولفه های صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت علمی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 43-55]

 • حیدرزاده هنزائی، کامبیز برند سازی کارآفرینانه با رویکرد اخلاق اجتماعی در شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]

 • حیدری، سید عباس ارائه مدل بهینه برندسازی فروشگاه های زنجیره ای در ایران با تمرکز بر ایجاد مبانی آموزشی برای مدیران و کارکنان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 215-223]

 • حیدری سورشجانی، نسرین نقش سرمایه اجتماعی در رفتار شهروند سازمانی با میانجی گری جامعه پذیری سازمانی در معلمان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 103-113]

خ

 • خداداد حسینی، مهرنوش اثربخشی آموزش برنامه دانش‌افزایی فراشناختی معلمان بر عملکرد تحصیلی و پرورش خلاقیت دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 190-199]

 • خطیر پاشا، کیومرث ارائه مدل دانش پژوهی به منظور توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 56-67]

 • خلخالی، علی بررسی خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی به منظور ارائه مدل مناسب [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 194-203]

د

 • دیوکان، بهزاد ارائه مدل توسعه‌یافته عوامل علّی تجربه برند تیمی و تجربه برند حامی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 289-299]

ر

 • رادفر، رضا شناسایی کارکنان خبره سازمان جهت آموزش سایر کارکنان با استفاده از روش دادهکاوی (مطالعه موردی: بانک صنعت معدن) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 232-244]

 • رحمانی، جهانبخش طراحی الگوی برنامه درسی صلاحیت های بین فرهنگی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 256-277]

 • رحیمی نیک، اعظم تدوین الگوی موفقیت استارتاپ‌های فینتک ایران با رویکرد ارزش آفرینی برای جامعه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-91]

 • رضائی، مهدیه ارزیابی آگاهی‌های بوم‌شناختی دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر تبریز و عوامل مؤثر بر آن [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 156-168]

 • رضائی سیروس، سکینه ارائه مدل پیش‌بینی بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر مولفه‌های فرهنگ سازمانی و صلاحیت حرفه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 92-102]

 • رنجبری، راضیه ارزیابی آگاهی‌های بوم‌شناختی دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر تبریز و عوامل مؤثر بر آن [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 156-168]

 • روشنی، عارفه تدوین الگوی موفقیت استارتاپ‌های فینتک ایران با رویکرد ارزش آفرینی برای جامعه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-91]

ز

 • زمانی، مینا اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانگان بالینی نوجوانان دارای اختلال شخصیت مرزی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 245-255]

 • زنگی، نجیب توسعه مدل نگرش کارآفرینانه در کارکنان سازمانهای آموزش و پرورش کشور [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 256-277]

س

 • سپیدنامه، بهروز عوامل مؤثر در به کارگیری روش‌های نوین تدریس در بین معلّمان زن استان ایلام [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 13-27]

 • ستوده اصل، نعمت اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانگان بالینی نوجوانان دارای اختلال شخصیت مرزی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 245-255]

 • سرمد سعیدی، سهیل شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نگرشی مرتبط با آموزش تجارت الکترونیکی در خرید (مطالعه موردی:دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 138-151]

 • سعادتی شامیر، ابوطالب ساخت و هنجاریابی آزمون ذهن خلاق [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 204-214]

 • سعیدنیا، حمیدرضا برند سازی کارآفرینانه با رویکرد اخلاق اجتماعی در شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]

 • سلطانی، زینت اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر یادگیری مشارکتی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]

 • سلیمان پور عمران، محبوبه بررسی رابطه ادراکات فعالیت های مدرسه ای و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 52-62]

 • سلیمان زاده، آمنه ارائه مدل تاثیرگذاری مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان بابل [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 162-173]

 • سورانی یانچشمه، رضا واکاوی و رتبه بندی مولفه های شایستگی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک AHP [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 180-189]

 • سیدی نسب، سعید بکارگیری مدل طراحی آموزشی عمومی در توسعه توانایی طرح مساله ریاضی دانشجو معلمان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 300-318]

 • سیفی، محمد بررسی وضعیت موجود آموزش بهداشت روانی در برنامه های درسی دوره متوسطه اول [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]

ش

 • شاه محمدی، نیره نقش مجلات رشد در ارتقای مهارت‌های برنامه ریزی و مطالعه درسی در بین دانش آموزان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 86-97]

 • شاهورانی سمنانی، احمد ارائه الگوی توسعه صلاحیت‌های نگرشی دبیران ریاضی متوسطه دوم [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 278-287]

 • شبیری، سید محمد ارزیابی آگاهی‌های بوم‌شناختی دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر تبریز و عوامل مؤثر بر آن [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 156-168]

 • شجاعی، سامره توسعه مدل نگرش کارآفرینانه در کارکنان سازمانهای آموزش و پرورش کشور [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 256-277]

 • شجاعی، علی اصغر ارائه مدل تاثیرگذاری مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان بابل [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 162-173]

 • شریعتمداری، مهدی شناسایی و ارزیابی مولفه های صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت علمی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 43-55]

 • شریفی، اصغر ارائه مدل پیش‌بینی بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر مولفه‌های فرهنگ سازمانی و صلاحیت حرفه‌ای [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 92-102]

 • شعبانی، شیوا برند سازی کارآفرینانه با رویکرد اخلاق اجتماعی در شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 125-137]

 • شهبازی، شهرام طراحی الگوی برنامه درسی صلاحیت های بین فرهنگی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 256-277]

 • شهنوازی، خدانظر بررسی تاثیر آموزش مهارت های جرات مندی با افسردگی معلمان مدارس ابتدایی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 288-304]

 • شوقی، بهزاد شناسایی و ارزیابی مولفه های صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت علمی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 43-55]

ص

 • صادقی، محمد مطالعه تطبیقی تقابل خطر در حقوق و جامعه شناسی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 278-288]

 • صالحی، محمد ارتباط الگوی رفتاری غالب و سبک یادگیری ترجیحی با مؤلفه‌های کارآفرینانه فردی به‌ منظور ارائه مدل [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 98-111]

 • صباحی، پرویز اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانگان بالینی نوجوانان دارای اختلال شخصیت مرزی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 245-255]

 • صفاریان همدانی، سعید ارائه مدل توانمند سازی مهارت مدیریتی مدیران زن مدارس آموزش و پرورش استان مازندران بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 12-24]

 • صفرنواده، مریم طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 247-264]

 • صفری، محمود شناسایی عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان :یک مطالعه گرندد تئوری (کیفی) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 63-74]

ط

 • طرزی، محمد تاثیر متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 112-120]

 • طلوعی اشلقی، عباس شناسایی کارکنان خبره سازمان جهت آموزش سایر کارکنان با استفاده از روش دادهکاوی (مطالعه موردی: بانک صنعت معدن) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 232-244]

 • طهماسبی، حمید رضا ارائه مدل هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 224-233]

ع

 • عبدالملکی، جمال نقش سرمایه اجتماعی در رفتار شهروند سازمانی با میانجی گری جامعه پذیری سازمانی در معلمان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 103-113]

 • عرب زاده، مهدی ویژگی های روان سنجی مقیاس خودتفسیری : ساختار عاملی، پایایی و روایی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 41-51]

 • عزیزپور، لیدا ارائه مدل بهینه برندسازی فروشگاه های زنجیره ای در ایران با تمرکز بر ایجاد مبانی آموزشی برای مدیران و کارکنان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 215-223]

 • علایی موسوی، سید کمال شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران آموزشی براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 234-246]

 • علیزاده، سعید واکاوی و رتبه بندی مولفه های شایستگی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک AHP [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 180-189]

غ

 • غضنفری، سکینه خاتون ارائه مدل رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و انتصاب مبتنی بر شایستگی مدیران در نظام آموزش عالی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 184-193]

 • غلامزاده، داریوش تدوین الگوی موفقیت استارتاپ‌های فینتک ایران با رویکرد ارزش آفرینی برای جامعه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-91]

ف

 • فتاحی، مجید ارتباط الگوی رفتاری غالب و سبک یادگیری ترجیحی با مؤلفه‌های کارآفرینانه فردی به‌ منظور ارائه مدل [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 98-111]

 • فلاح، وحید ارائه مدل فضیلت سازمانی دانشگاه ها ( مطالعه موردی دانشگاه های استان مازندران) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 75-85]

 • فلاح، وحید ارائه مدل رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و انتصاب مبتنی بر شایستگی مدیران در نظام آموزش عالی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 184-193]

 • فیروزی سوره، راضیه تحلیل اجتماعی تمایل به مهاجرت دانشگاهیان : مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی تهران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 132-143]

ق

 • قادری، مصطفی طراحی الگوی برنامه درسی صلاحیت های بین فرهنگی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 256-277]

 • قاسم پور، زهرا بکارگیری مدل طراحی آموزشی عمومی در توسعه توانایی طرح مساله ریاضی دانشجو معلمان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 300-318]

 • قاسمی، بهروز شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نگرشی مرتبط با آموزش تجارت الکترونیکی در خرید (مطالعه موردی:دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 138-151]

 • قصابی، ندا تحلیل راهبردی و مقایسه ورزش همگانی بانوان شاغل و غیرشاغل شهر قم [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 209-220]

 • قهرمانی، مریم بررسی تأثیر ابعاد اخلاق حرفه‌ای اساتید بر انگیزش دانشجویان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 28-40]

ک

 • کریمی، علی طراحی مدل ارتباطی بین هوش اخلاقی با سرمایه اجتماعی سازمانی (مطالعه موردی: مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 174-183]

 • کمالپورخوب، ناصر تحلیل جامعه شناختی اولویت های تربیت شهروند مطلوب در اسناد رسمی و واقعیت اجتماعی مدرسه [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 169-179]

 • کوشا، جعفر جرم‌شناسی تأثیر آثار سینمایی بر اطفال و نوجوانان معارض با قانون [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 67-78]

 • کیومرثی، فیروز اثربخشی آموزش مسئولیت‌پذیری بر مدیریت زمان و هدف‌گذاری نوجوانان دختر [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 200-208]

گ

 • گوران شورکچالی، سلاله ارائه مدل فضیلت سازمانی دانشگاه ها ( مطالعه موردی دانشگاه های استان مازندران) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 75-85]

م

 • مؤمنی، حسن عوامل مؤثر در به کارگیری روش‌های نوین تدریس در بین معلّمان زن استان ایلام [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 13-27]

 • محقق دقیق، گلاره ارتباط الگوی رفتاری غالب و سبک یادگیری ترجیحی با مؤلفه‌های کارآفرینانه فردی به‌ منظور ارائه مدل [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 98-111]

 • مستقیمی، محمود رضا توسعه مدل نگرش کارآفرینانه در کارکنان سازمانهای آموزش و پرورش کشور [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 256-277]

 • مظفری ‌زاده، سجاد جرم‌شناسی تأثیر آثار سینمایی بر اطفال و نوجوانان معارض با قانون [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 67-78]

 • مظلوم رهنی، علیرضا مطالعه تطبیقی تقابل خطر در حقوق و جامعه شناسی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 278-288]

 • معتدل، محمدرضا شناسایی کارکنان خبره سازمان جهت آموزش سایر کارکنان با استفاده از روش دادهکاوی (مطالعه موردی: بانک صنعت معدن) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 232-244]

 • مکوند حسینی، شاهرخ اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانگان بالینی نوجوانان دارای اختلال شخصیت مرزی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 245-255]

 • منصورنیا، راضیه شناسایی عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان :یک مطالعه گرندد تئوری (کیفی) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 63-74]

 • مهاجروطن، محمود ارائه الگوی توسعه صلاحیت‌های نگرشی دبیران ریاضی متوسطه دوم [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 278-287]

 • مهدیه، امید بررسی تأثیر ابعاد اخلاق حرفه‌ای اساتید بر انگیزش دانشجویان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 28-40]

 • موسوی، یعقوب تحلیل اجتماعی تمایل به مهاجرت دانشگاهیان : مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی تهران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 132-143]

 • موسوی کاشی، زهره تأثیر تدریس بر مبنای رویکرد کارکردگرایی و ساختگرایی بر عملکرد دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 152-161]

 • موسی پور، نعمت الله طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 247-264]

 • میرزالو، مهسا تأثیر تدریس بر مبنای رویکرد کارکردگرایی و ساختگرایی بر عملکرد دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 152-161]

ن

 • ناطقی، فائزه بررسی وضعیت موجود آموزش بهداشت روانی در برنامه های درسی دوره متوسطه اول [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]

 • نجاتی حسینی، سید محمود تحلیل اجتماعی تمایل به مهاجرت دانشگاهیان : مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی تهران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 132-143]

 • نجاتی حسینی، سیدمحمود تحلیل جامعه شناختی اولویت های تربیت شهروند مطلوب در اسناد رسمی و واقعیت اجتماعی مدرسه [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 169-179]

 • ندایی، طاهره تحلیل راهبردی و مقایسه ورزش همگانی بانوان شاغل و غیرشاغل شهر قم [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 209-220]

 • نیازآذری، کیومرث ارائه مدل ادراک مدیران مدارس از چالش‌های اخلاق حرفه‌ای درجامعه مدرن [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 221-231]

 • نیازآذری، کیومرث ارائه مدل هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 224-233]

 • نیک منش، زهرا تاثیر فراهیجان بر تمایزیافتگی خود با واسطه گری خود شفقتی دانش آموزان [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 114-124]

و

 • وثوقی مطلق، تکتم بررسی رابطه ادراکات فعالیت های مدرسه ای و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 52-62]

 • ودادی، احمد تدوین الگوی موفقیت استارتاپ‌های فینتک ایران با رویکرد ارزش آفرینی برای جامعه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-91]

 • وظیفه، آرزو ساخت و هنجاریابی آزمون ذهن خلاق [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 204-214]

ه

 • هادیان، زینت ارائه مدل دانش پژوهی به منظور توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 56-67]

 • هاشمی، سید احمد شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران آموزشی براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 234-246]

 • هاشمی، سیدضیاء تحلیل جامعه شناختی اولویت های تربیت شهروند مطلوب در اسناد رسمی و واقعیت اجتماعی مدرسه [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 169-179]

ی

 • یوسفی سعید آبادی، رضا ارائه مدل توانمند سازی مهارت مدیریتی مدیران زن مدارس آموزش و پرورش استان مازندران بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 12-24]

 • یوسفی سعیدآبادی، رضا ارائه مدل رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی و انتصاب مبتنی بر شایستگی مدیران در نظام آموزش عالی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 184-193]