دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه برنامه درسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2022.552632.1299

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز بود.
روش: این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، تحقیق توسعه ای محسوب می شود. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل تمامی اعضای هیئت علمی (تمام وقت) برنامه درسی، در دانشگاه های دولتی و آزاد شهر تهران و برنامه ریزان درسی سازمان تالیف کتب درسی آموزش و پرورش و دبیران ریاضی پایه هشتم شهر شیراز در سال 1396 بود که با روش غیر تصادفی 20 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به صورت حضوری به آنها مراجعه شد.جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی با نظرات خبرگان و پایایی با روش دلفی مورد بررسی قرار گرفت.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد کیفی و معادلات ساختاری و نرم افزار PLS2 استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که مدل ارائه شده شامل مولفه های آموزش (تدریس) ،برنامه ریزی آموزش ،راهنمایی و مشاوره ،مدیریت و رهبری آموزشی و ارزیابی فراگیران است که بر بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز تاثیر دارند.
نتیجه گیری: نتایج برازش مدل حاکی از مناسب بودن مدل می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model to improve the performance of math teachers in order to improve the performance of eighth grade students in the International Thames exams

نویسندگان [English]

  • Nematollah Mosapour 1
  • Zeinab khaton Afrasyabi 2
  • maryam Safarnavadeh 3

1 عضو هیئت علمی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه برنامه درسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

چکیده [English]

Purpose: The aim of the present study was to design a model to improve the performance of math teachers in order to improve the performance of eighth grade students in the Thames International Examinations.
Method: This research is an exploratory research in terms of purpose and in terms of result, it is a developmental research. The study population included all faculty members (full time) of the curriculum in public and private universities in Tehran and curriculum planners of the eighth grade education textbooks and mathematics teachers of Shiraz in 1396, which by non-method 20 people were randomly selected as the sample size and referred to them in person. A questionnaire was used to collect data, which validity was examined by experts and reliability by Delphi method. In order to analyze the data from the approach Qualitative and structural equations and PLS2 software were used.
Findings: The findings showed that the proposed model includes components of teaching (teaching), teaching planning, guidance and counseling, management and educational leadership and assessment of learners, which improves the performance of math teachers in order to improve eighth grade students in exams. International Thames have an impact.
Conclusion: The results of model fit indicate the suitability of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : teachers' performance
  • student progress
  • Thames tests