دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2022.543225.1197

چکیده

هدف: با شیوع ویروس کوید-19 شیوه­ جدید زندگی با الزام به قرنطینه عمومی شکل گرفت و دانش­آموزان رشته تربیت­بدنی که فعالیت و تحرک زیادی داشتند را مجبور به خانه­­نشینی کرد. هدف پژوهش حاضر درک تجربه زیسته دانش­آموزان پسر پایه دوازدهم رشته تربیت­بدنی در ایام همه­گیری کووید-19 بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و با رویکرد پژوهشی استقرایی و راهبرد پدیدارشناسانه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه صاحب‌نظران حوزه آموزش و پرورش و دانش­آموزان پسر پایه دوازدهم رشته تربیت­بدنی شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. بدین‌منظور طبق اصل اشباع نظری با 22 نفر از  صاحب‌نظران و دانش‌آموزان به‌صورت هدف‌مند، مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختارمند انجام شد. برای اطمینان از روایی مواردی نظیر انتخاب دقیق نمونه‌ها، جمع‌آوری و تحلیل همزمان داده‌ها و انسجام در روش‌شناسی از طرف پژوهشگر رعایت و پایایی با استفاده از روش کدگذاری مجدد %82 به‌دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش نیز از روش کدگذاری­های باز، محوری، انتخابی و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA نسخه 2020 بهره برده شد.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر تعداد 64 شاخص در قالب پنج مقوله شامل عوامل اقتصادی (شرایط اقتصادی خانوار و باشگاه‌ها)، تغییر سبک زندگی (توصیه­های بهداشتی، تجربه قرنطینه خانگی، محدودیت­های ورزشی، دانش­افزایی و اوقات فراغت)، آمادگی جسمانی و رقابتی (شرایط بدنی و رقابتی)، روان‌شناختی (وسواس‌های فکری، نوسانات خلقی) و عوامل رسانه­ای و فضای مجازی (تغییر شرایط برخورد رسانه، آموزش مجازی و برنامه شاد) شناسایی شد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر بر لزوم توجه به شرایط اقتصادی خانوار، توصیه‌های بهداشتی، دانش‌افزایی ورزشی، حفظ شرایط جسمانی، کنترل روان شناختی و آموزش مجازی ورزش در ایام همه‌گیری تأکید دارد. در این زمینه تدوین برنامه راهبردی فعالیت بدنی در منزل، ارائه توصیه­های بهداشتی، آموزش مجازی، فناوری­های نوین و نرم افزارهای موجود در امر ورزش در ایام همه­گیری کووید-19 توسط مسئولین به‌منظور جلوگیری از بی­تحرکی جسمی، بی انگیزگی روحی و واماندگی از تحصیل دانش­آموزان پیشنهاد می‌شود.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the Biological Experience of Twelfth Grade Male Students in the Days of the Covid-19 Epidemic (A Phenomenological Approach)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bostaki 1
  • Ahmad Mahmoudi 2
  • Sahar Pirjamadi 3

1 Master of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Allameh Tabataba’I, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Ph.D of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Allameh Tabataba’I, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: With the spread of the Covid-19 virus, a new way of life was formed with the requirement of general quarantine and forced the students of physical education who were very active and active to stay at home. The aim of the current research was to understand the lived experience of twelfth grade male students of physical education during the Covid-19 pandemic.
Methodology: The current research was applied in terms of purpose and with an inductive research approach and phenomenological strategy. The statistical population of the research was all experts in the field of education and twelfth grade male students of physical education in Tehran in the academic year of 2020-21. For this purpose, in-depth and semi-structured interviews were conducted with 22 experts and students according to the principle of theoretical saturation. To ensure the validity of things such as the accurate selection of samples, the simultaneous collection and analysis of data and coherence in the methodology by the researcher, compliance and reliability were obtained using the recoding method of 82% In order to analyze the research data, the method of open, axial, and selective coding was used using MAXQDA version 2020 software.
Findings: In the current research, there are 64 indicators in the form of five categories, including economic factors (household economic conditions and clubs), lifestyle changes (health recommendations, home quarantine experience, sports restrictions, knowledge enhancement and free time), preparation Physical and competitive (physical and competitive conditions), psychological (thought obsessions, mood swings) and media and virtual space factors (changes in the conditions of media contact, virtual education and happy program) were identified.
Conclusion: The results of the current research emphasize the need to pay attention to the economic conditions of the household, health recommendations, increasing sports knowledge, maintaining physical conditions, psychological control and virtual training of sports during the epidemic. In this context, developing a strategic plan for physical activity at home, providing health recommendations, virtual education, new technologies and existing software in the field of exercise during the covid-19 epidemic by the authorities in order to prevent physical inactivity, It is recommended to motivate the students and encourage them to study

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived Experience
  • Students
  • Physical Education Field
  • Lifestyle
  • Covid-19
Aghaei M H, Ebadi A, Aliakbari F, Vafadar Z. (2020). The effectiveness of crisis management education based on inter-professional approach on military nurses' ability to confront with crisis. Journal of Military Medicine; 22(1): 54-63.‏ (Persian)
Asadollahi E, Gholami Bidkhani R, Jaghargh Mahian A, Yazdanian M. (2020). Research methods in physical education and sports. Mashhad. Iran: Book Tak Publications, First Edition: 493. (Persian)
Asadollahi E, Nazari Torshizi A, Heydari R, Abrishami A. (2020). Investigating the effects of covod-19 outbreak on‎ educational and research‎ processes in sports. New Approaches in Sport Sciences; 3(5): 33-46. (Persian)
Casey A, & MacPhail A. (2018). Adopting a models-based approach to teaching physical education. Physical Education and Sport Pedagogy; 23(3): 294-310.‏
Cava M.A, Fay K.E, Beanlands H.J, McCay E.A, Wignall R. (2005). The experience of quarantine for individuals affected by SARS in Toronto. Public Health Nursing; 22(5): 98-406.
Cohen B, Robinson J, Flint J. (2020). Sports industry reels from coronavirus fallout. The Wall Street Journal, Updated march 29.
Csató L. (2021). Coronavirus and sports leagues: obtaining a fair ranking when the season cannot resume. IMA Journal of Management Mathematics;32(4): 547-560.‏
Granasen M, Olsén M, & Oskarsson P. A. (2018). Assessing inter-organizational crisis management capability-initial results of a systematic literature review, Command and Control studies: 1-13.
Hamidi M, Najafi Joybari L. (2020). The pattern of development of educational sports in education in the event of health crises: A case study of the covid pandemic 19, Research in Educational Sports; 8(20): 17-32. (Persian)
Hammami A, Harrabi B, Mohr M, Krustrup P. (2020). Physical activity and coronavirus disease 2019 (COVID-19): specific recommendations for home-based physical training. Managing Sport and Leisure; 10: 15-22.
Henriksen K, Schinke R. J, Moesch K, McCann S, Parham W. D, Larsen C. H, Terry P. (2019). Consensus statement on improving the mental health of high performance athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology;18(5): 553-560.
Heydari R, Asadollahi E, Alizaiy O. (2021). Identify the effects of coronavirus outbreak on the sports industry. Journal of Sport Management; 12(4): 1203-1232. (Persian)
Khodabakhshi-koolaee A. (2020). Living in home quarantine: Analyzing psychological experiences of college students during covid-19 pandemic. Journal of Military Medicine; 22(2): 130-138. (Persian)
Mohr M, Nassis G. P, Brito J, Randers M. B, Castagna C, Parnell D, Krustrup P. (2020). Return to elite football after the covid-19 lockdown, Managing Sport and Leisure: 1-9.‏
Norouzi Seyed Hossini R. (2020). Understanding lived experience of Iranian professional athletes from covid-19 pandemic (A phenomenological approach). Sport Managment Studies; 12(61): 217-240. (Persian)
Ravalli S, Musumeci G. (2020). Coronavirus outbreak in Italy: Physiological benefitsof home-based exercise during pandemic. Journal of Functional Morphology and Kinesiology; 5(2): 31-39.
Saadati A. K. B, Lankarani M. H, Bagheri Lankarani K. (2020). Risk society, global vulnerability and fragile resilience: Sociological view on the coronavirus outbreak. Shiraz E-Medical Journal; 21(4). (Persian)
Stemler S. (2000). An overview of content analysis. Practical assessment, Research & Evaluation; 7(17): 137-146.
Xu Z, Shi L, Wang Y, Zhang J, Huang L, Zhang C, Tai Y. (2020). Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. The Lancet Respiratory Medicine; 8(4): 420-422.
Yalsharzeh R, Monsefi R. (2021). Covid-19” or “the Chinese Virus? Zabanpazhuhi, 13(40): 65-87. (Persian)