دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی،واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل ، ایران .

2 گروه مدیریت آموزشی،واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل ، ایران؛ گروه علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل، ایران.

3 گروه مدیریت آموزشی،واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل ، ایران. گروه علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل، ایران.

4 گروه مدیریت آموزشی ، واحد ار دبیل ،دانشگاه آزاد اسلامی ، اردبیل ، ایران

10.22034/ijes.2022.534898.1127

چکیده

هدف: هدف پژوهش­ حاضر، مدل­یابی عوامل اثرگذار بر حسادت ­سازما­نی ­در کارکنان دانشگاه فرهنگیان بود. 
روش­شناسی: این پژوهش از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی بود. و از نظر شیوۀ اجرا، از رویکرد آمیخته اکتشافی متوالی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی، متخصصان و صاحبنظران حوزه علوم تربیتی و مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه فرهنگیان استان های شمال غرب کشور در سال 99- 1398 بودند. نمونه پژوهش بر اساس اصل اشباع نظری، به تعداد 24 نفر و با روش نمونه گیری هدفمند ملاک محور انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعۀ آماری کلیه کارکنان و اعضای هیئت­علمی دانشگاه فرهنگیان در استان­های شمال­غرب کشور در سال99- 98، به تعداد 287 نفر بودندکه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 130 نفر، به شیوه نمونه­گیری طبقه­ای انتساب بهینه و بر اساس مدرک تحصیلی و جنسیت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند، ابزار مورد استفاده در مرحله کیفی، مصاحبه نیمه­ساختار یافته بود و در بخش کمی، از پرسشنامۀ محقق­ساخته استفاده گردید. روایی یافته­های پژوهش در بخش کیفی با استفاده از روش­های بازبینی توسط اعضا، بررسی همکار، مشارکتی بودن پژوهش تضمین گردید. همچنین به­­منظور سنجش پایایی کدگذاری­های انجام شده، از دو روش­ پایایی بازآزمون ( شاخص ثبات ) و روش توافق درون­ موضوعی استفاده گردیدکه نتایج آن به ترتیب 84 درصد و82 درصد بدست آمد. در مرحله کمی، روایی محتوایی و صوری پرسشنامه توسط اساتید مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ ، به میزان 89/0 مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در قسمت کیفی از روش تحلیل مضمون در نرم افزار2018  MAXQDAو در بخش کمی از مدل­یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار Smart ­– PLS2 استفاده شد.
یافته­ها: بر اساس یافته­های پژوهش: تعداد 100 مضمون پایه ، 72 مضمون فرعی در قالب 7 مضمون اصلی شناسایی گردید. مضامین اصلی شامل رفتارهای ضد شهروندی، فرهنگ سازمانی، ویژ گی­های شخصیتی، وجود فاصله بین مدیر و کارکنان (تبادل رهبر – عضو­)، جو سازمانی نا­مطلوب، کم توجهی به قابلیت­های یادگیری سازمانی، رهبری معنوی بودند. برای سنجش اعتبار سازه­­ها و تایید هریک از متغیرها و نیز گویه های مربوط، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. برای  بررسی کفایت مدل، از معیار  که نشانگر تاثیر یک متغیر برون­زا بر یک متغیر دورن­زا بوده استفاده گردید. در بخش نتایج معیارنیز، مقادیر بدست آمده برای سازه­های درون زا مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تائید کردند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، مدیریت دانشگاه می­تواند با شناسایی عوامل موثر بر حسادت سازمانی و در نتیجه با کاهش و تعدیل حسادت در محیط کار و ایجاد جو سازمانی مطلوب و با رهبری معنوی خود، موفقیت سازمان تحت مدیریت خویش را تضمین کند. مدیران باید بر تلاش خویش برای شکل دادن به شرایطی که حسادت را به مسیری سازنده تر هدایت می کند  افزوده و در عین حال از تشدید آن در جهت  اختلال در کار گروه جلوگیری کنند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling Factors Affecting Organizational Envy among Farhangian University Staff (Case Study: Northwestern Provinces of the Country)

نویسندگان [English]

  • Hafez Tarebari 1
  • Adel Zahed babelan 2
  • Mahdi Moenikiya 3
  • Yosef Namvar 4

1 Department of Educational Management, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

2 Department of Educational Management, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran; Department of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

3 Department of Educational Management, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran. Department of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

4 Department of Educational Management, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to model the factors affecting organizational envy among Farhangian University staff.  
Methodology: In terms of purpose, this study was part of applied research in which an exploratory sequential mixed methods research design was used. The statistical population in the qualitative section was specialists and experts in the field of educational sciences and organizational behavior management of Farhangian University in the northwestern provinces of the country in 2020-2021. The research sample was selected based on the principle of theoretical saturation; 24 people were selected using criterion-based purposive sampling. In the quantitative part, the statistical population includes all staff and faculty members of Farhangian University in the northwestern provinces of the country in 2020-2021; that is, 287 people of which 130 subjects were selected using the Cochran's formula and stratified sampling method. Optimal assignment based on degree and gender was selected as the research sample. The instrument used in the qualitative stage was a semi-structured interview and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used. The validity of the research findings in the qualitative part was ensured by the methods of review by members, peer review, and participatory research. Also, in order to measure the reliability of the codings, two methods of reliability of retest (stability index) and thematic agreement were employed, the results of which were 84% and 82%, respectively.  In the quantitative stage, the content and face validity of the questionnaire were confirmed by the professors and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha at 0.89. To analyze the data in the qualitative part, the content analysis method was used in MAXQDA 2018 software and in the quantitative part; structural equation modeling and confirmatory factor analysis in Smart PLS2 software were used. 
Findings: Based on the research findings: 100 basic themes, 72 sub-themes were identified in the form of 7 main themes. The main themes included anti-citizenship behaviors, organizational culture, personality traits, distance between manager and employees (leader-member exchange), unfavorable organizational climate, lack of attention to organizational learning capabilities, spiritual leadership. Confirmatory factor analysis was used to assess the validity of the structures and to confirm each of the variables as well as the related items. To evaluate the adequacy of the model, a criterion was used to indicate the effect of an exogenous variable on an endogenous variable. In the results section of the criteria, the values obtained for endogenous structures confirmed the suitability of the structural model.
Conclusion: According to the obtained results, university management can ensure the success of the organization under its management by identifying the factors affecting organizational envy and as a result by reducing and modifying envy in the workplace and creating a favorable organizational atmosphere with its spiritual leadership. Managers need to step up their efforts to create situations in which the organizational envy is controlled and try to prevent it from escalating into disruptive group work

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Envy
  • Staff
  • Farhangian University
Amy P, Breidenthala D L, Yuntao B & Yina M. (2020). The dark side of creativity: Coworker envy and ostracism as a response to Organizational Behavior and Human Decision Processes. Journal homepage; 161: 242-254. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2020.08.001
Afrasiabi H, Saeidimadani M & Shokuhifar K. (2017). Social Contexts of Envy in Everyday Interactions: Qualitative Study of Students. Journal of Applied Sociology Available from; 27(4): 133–152. https://jas.ui.ac.ir/article_21158.html [Persian]
Andrea M. (2019). Envy – an Unwanted, yet Unavoidable and Necessary Emotion. Psihologijske teme; 28(2): 289-307. doi:https://doi.org/10.31820/pt.28.2.7
Behpoor E & Sajedi M. (2017). Investigating Jealousy and Its Consequences from the Perspective of Islamic Management and New Management Studies. Congress of Humanities; 2: 1-14. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=92437 [Persian]
Cohen-Charash Y & Larson E C. (2017). An emotion divided: Studying envy is better than studying “benign” and “malicious” envy. Current Directions in Psychological Science; 26(2): 174-183. https://doi.org/10.1177/0963721416683667.
Cohen-Charash Y & Mueller JS. (2007). Does perceived unfairness exacerbate or mitigate interpersonal counterproductive work behaviors related to envy?. Journal of Applited Psychology; 92(01): 666-680. Doi:10.1037/0021-9010.92.3.666.
Darren C, Treadway J, Yang J R, Bentley LV & Williams M R. (2019). Impact of follower narcissism and LMX perceptions on feeling envied and job performance. The International Journal of Human Resource Management; 30(7):45-72. https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1288151
Demirates OT, Hannah S, Gok K, Arsalan A & Capar N. (2015). The Moderated Influence of Ethical Leadership, Via Meaningful Work, on Followers’ Engagement, Organizational Identification, and Envy. Journal of Business Ethics; 1(01):1-17. DOI: 10.1007/s10551- 015-2907-7
Duffy M K, Scott K L, Shaw J D, Tepper B J & Aquino K. (2012). A social context model of envy and social undermining. Journal Academy of Management; 55(01): 643–666. https://doi.org/10.5465/amj.2009.0804
Duffy, M K, Shaw, J D & Schaubroeck J M. (2008). Envy in organizational life. In R. H. Smith (Ed.), Envy: Theory and research (pp. 167–189). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195327953.003.0010
Esfahani A N & heidari P. (2020). The Effect of Work Envy on Employees' Deviant Behavior. Journal of Management Studies in Development and Evolution; 28(91). 119-138. DOI: 10.22054/JMSD.2019.9663 [Persian]
Ghadi M. (2018). Empirical examination of theoretical model of workplace envy evidences from Jordan. Journal Management Research Review; 7(4): 1-24. DOI: 10.1108/MRR-06- 2017-0185. 18
Ganegoda D B & Bordia P. (2019). I can be happy for you, but not all the time: A contingency model of envy and positive empathy in the workplace. Journal of Applied Psychology; 104(6): 776-795. https://doi.org/10.1037/apl0000377
Gu Q, Tang TLP & Jiang W. (2015). Does Moral Leadership Enhance Employee Creativity? Employee Identification with Leader and Leader–Member Exchange (LMX) in the Chinese Context. Journal of Business Ethics; 126(3): 513-529. DOI: 10.1007/s10551- 013-1967-9 Gholipour A, Mohammadesmaeili N & Parsa F. (2018). The Effect of Leader-member Exchange on Organizational Envy (Case of Study: A Survey on Iran's Melli Bank's Staff). Journal of Public Administration; 10(3): 415-442. Doi: 10.22059/jipa.2018.262557.2324 [Persian]
Harshad P, Joel K, Heather CV & Daniel LG. (2019). They want what I’ve got (I think): The causes and consequences of attributing coworker behavior to envy. The Academy of Management Review; 44(2): 424–449. https://doi.org/10.5465/amr.2016.0191
 Hongda L, Jiejun G & Pinbo Y. (2021). Relationship of Leadership and Envy: How to Resolve Workplace Envy with Leadership Bibliometric Review Study. Journal of Intelligence; 9(3): 1-28. DOI: 10.3390/jintelligence9030044.
Hassanpour A, JafariNia S, Vakili Y & Mahzabi M. (2021). Patterns of antecedents, components and consequences of employee envy in the workplace in the National Iranian Oil Company. Quarterly Journal of Human Resource Management in the Oil Industry; 12(46): 89-105. http://iieshrm.ir/article-1-1018-en.html [Persian]
Hassanpour A, Jafarinia S, Mahzabi M & Vakili Y. (2020). Empirical Study of Workplace Envy Model in National Iranian Oil Company. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies; 9(34): 29-62. http://obs.sinaweb.net/article_40444.html?lang=en [Persian]
Ilgan A, Ata A, Zepeda SJ & Ozu cengiz O. (2014). Validity and reliability study of Quality of School Work Life (QSWL) scale. International Journal of Human Sciences; 11(2): 114- 137. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2866.
Lim TB. (2013). The Insidious Nature of Envy. Singapore: Regent University. https://dokument.pub/the-insidious-nature-of-envy-regent-university-flipbook-pdf.html
 Matta F K & Van Dyne L. (2020). Understanding the disparate behavioral consequences of LMX differentiation: The role of social comparison emotions. The Academy of Management Review; 45(1): 154–180. https://doi.org/10.5465/amr.2016.0264
Michelle K D, KiYoung L & Elizabeth A A. (2021). Workplace Envy. Journal Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior; 8(1): 19-44. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012420-055746
Menon T & Thompson L. (2010). Envy at Work. Harvard Business Review; 88(4): 74-79. https://hbr.org/2010/04/envy-at-work
Mishra P. (2009). Green- eyed monsters in the workplace; Antecedents and consequences of envy. Academy of Management Proceeding; 1(1): 6-11. https://doi.org/10.5465/ambpp.2009.44265118 19
Mortazavi S, Lagzian M & Seyyed Hosseini SS. (2013). The Intermediary Role of Envy in the Impact of Leader- member Exchange on Knowledge Sharing and Uncivil Behaviors. IRAN . Journal Of Nursing (IJN); 26(83): 68–77. http://ijn.iums.ac.ir/article-1- 1612-fa.html [Persian]
Mosadeghrad AM & Sokhanvar M. (2019). Organizational culture in nursing wards of hospitals in Tehran, Iran. Journal Payesh; 18(2):113 -126. http://payeshjournal.ir/article-1-1036-en.html [Persian]
Nandedkar A P. (2011). Examining the Knowledge Sharing and Uncivil Behavior of Envious Employees: An Affective Events Theory Perspective. (n.p.): University of Texas-Pan American. https://www.google.com/books/edition/Examining_the_Knowledge_Sharing_and_Unci /AHeLuAAACAAJ?hl=en
Nasr Esfehani, M., Allameh, S., Shaemi, A., Teimouri, H. (2016). Develop a Conceptual Model of Personal Social Undermining. Iranian journal of management sciences, 11(41), 91- 115. http://journal.iams.ir/article_228.html?lang=en [Persian]
Ozkoc AG & Caliskan N. (2015). The Impact of Organizational Envy on Organizational Climate Created among Employees: An Application in Accommodation Enterprises. International Journal of Business and Management; 10(1): 40-49. DOI:10.5539/ijbm.v10n1p40
 Rahmannezhad A, Yarihajatalo J, Maleki avarsin S & Hasani R. (2021). Structural modeling of organizational silence based on perceptions of political behavior and envy an organization with a mediating role in job adjustment case study: Staff). Journal of Research in Teaching: 9(1): 1-21. https://trj.uok.ac.ir › issue=7777 [Persian]
Rayisi A & Nastiezaie N. (2019). The Relationship between Organizational Cynicism and Organizational Anti-Citizenship Behavior with the Mediating Role of Organizational Envy. Career and Organizational Counseling; 11(38): 117-136. Doi: 10.29252/jcoc.11.1.117
Salice A & Montes SA. (2019). Envy and us. Eur J Philos; 27(01): 227‐235. https://doi.org/10.1111/ejop.12390
Tai K, Narayanan J & McAllister D J. (2012). Envy as pain: Rethinking the nature of envy and its implications for employees and organizations. Journal Academy of Management Review; 37(1): 107-129. https://doi.org/10.5465/amr.2009.0484
Van de Ven N, Zeelenberg M & Pieters R. (2011a). Why envy outperforms admiration. Personality and Social Psychology Bulletin; 37(4): 784–795. https://doi.org/10.1177/0146167211400421
Wong kl, Tan P, Sing Y k & fong CY. (2013). The rol e of Hrm in enhancing organizational performance. Human resource management Research; 3(1): 11-15. Doi:10.5923/j.hrmr.20130301.03
Yosefizwnouz R, Hasanpour A, Mohazabi M & Moazeni B. (2020). Formulating effective factors model on Employee's Envy Using DEMATEL and ANP technique Quarterly. Journal of Career & Organizational Counseling; 12(44): 25-50. https://www.magiran.com/paper/2216438?lang=en [Persian]
YiShu Ch & Lazatkhan J. (2017). Effect of leader-member exchange on employee envy and work behavior moderated by self-esteem and neuroticism. Revista de Psicología del Trabajoy de las Organizaciones; 33(1): 69-81. www.elsevier.es/rpto. DOI:10.1016/J.RPTO.2016.12.002 Zhang Ha, Sun Sh & Zhao Li. (2020).Team Member Work Role Performance: The Organizational Benefits from Performance- Based Horizontal Pay Dispersion and Workplace Benign Envy. Journal Frontiers in Psychology; 12(11): 1-16. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.566979.
Zohreh Dehdashti Sh, Abdolali H & Mohammadpour DM. (2012). The Relationship between Organizational Climate Components and Emotional Intelligence in Organization. Tadbir; 23(246): 42–50. Availablefrom: http://tadbir.imi.ir/article-1-1094-fa.html [Persian].