دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

10.22034/ijes.2022.542881.1193

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تدریس تحول‌آفرین و عملکرد تحصیلی با نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان بود.
روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 4300 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر نکا بودند. نمونه آماری به تعداد 353 نفر و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه تدریس تحول‌آفرین بوچامپ و همکاران (2010)، عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) و اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) استفاده شد. به منظور تحلیل داده‌ها، از مدل‌یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم‌افزار پی ال اس استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین تدریس تحول‌آفرین و اشتیاق تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد (05/0>P) و مقدار 7/53 درصد از عملکرد تحصیلی و 5/66 درصد از اشتیاق تحصیلی توسط تدریس تحول‌آفرین تبیین می‌شود و متغیر اشتیاق تحصیلی اثر میانجی بر رابطه بین تدریس تحول‌آفرین و عملکرد تحصیلی را دارد. هم‌چنین شاخص‌های برازندگی مدل حاکی از آن بود که مدل ارائه‌شده از برازش مناسبی برخوردار است.
بحث و نتیجه‌گیری: استفاده معلمان از روش تدریس تحول‌آفرین و تقویت اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان می‌تواند عملکرد تحصیلی آنان را بهبود بخشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Transformational Teaching and Academic Performance with the Mediating Role of Academic Passion in Students

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Barimani 1
  • Vahid Ebrahimi 2

1 Assistant Professor of Department of Educational Management, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran

2 M.A. in Educational Management, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran

چکیده [English]

Purpose: Academic performance refers to a person's success in one or more academic subjects, which is measured according to pre-determined criteria and standards. The purpose of this study was to investigate the relationship transformational teaching and academic performance with the mediating role of academic passion in students.
Methodology: The research applied in terms of purpose and method was descriptive, correlational one. The statistical population of this study included 4300 students of at the Secondary school of Neka. The statistical sample was 353 participants that determined by the using Krejcie and Morgan table, and selected by stratified random sampling according to gender. Data were gathered by using three Questionnaires of Pham & Taylor transformational teaching (1999), Schaufeli et al academic performance (2002) & Beauchamp et al (2010) academic passion Questionnaires. Their reliability was calculated to 0.82, 0.86 and 0.82 respectively by the use of Cronbach Alpha.  The collected data was used for analyzed by Structural equation modeling using the partial least squares method (PLS).
Findings: The results of this study showed that there is a significant relationship between transformational teaching and academic passion with academic performance. 53.7% of academic performance and 66.5% of academic passion is explained by transformational teaching. And the academic passion variable has a mediator effect on the relationship between transformational teaching and academic performance. Fit indices indicate that the proposed model is an appropriate fit.
Conclusion: Teachers 'use of transformational teaching methods and strengthening students' academic enthusiasm can improve their academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Teaching
  • Academic Performance
  • Academic Passion
Azizinejad B, Pourheidar R, Soltani P. (2014). Investigating the relationship between mental health and intra-university factors among health students in Urmia University of Medical Sciences. Urmia School of Nursing and Midwifery, 12(12): 1139-1146.
Beauchamp MR, Barling J, Li Z, Morton KL, Keith SE. Zumbo BD. (2010). Development and Psychometric Properties of the Transformational Teaching Questionnaire. Journal of Health Psychology, 15(8): 1123-1134.
Bélanger C, Ratelle CF. (2021). Passion in University: The Role of the Dualistic Model of Passion in Explaining Students’ Academic Functioning. Journal of Happiness Studies 22(5): DOI: 10.1007/s10902-020-00304-x.
Cohen J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Lawrence Erlbaum associates, Inc, Hillsdale.
Davari A, Rezazadeh A. (2014). Structural equation modeling with PLS. Tehran: Jahad Daneshgahi.
Dortaj F. (2004). Investigating the effect of process and product mental simulation on improving students' academic performance, construction and validation of academic performance test. PhD Thesis, Educational Psychology. Faculty of Educational Sciences and Psychology, Allameh Tabatabaei University, Tehran.
Fornell C, Larcker D. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1): 39-50.
Ghadmpour E, Farhadi A, Naghibiranvand F. (2016). Determining the relationship between academic burnout with enthusiasm and academic performance in students of Lorestan University of Medical Sciences. Research in Medical Education, 8(2): 60-68. 
Islami m, Dortaj F, Sadipour A, Delavar A. (2018). Modeling causal academic passion based on supported academic performance, self-esteem and academic self-efficacy in graduate students of Amirkabir University of Tehran. Cognitive Guides in Learning, 6(10): 57-75.
Jabbari J. (2017). The relationship between classroom management style and teacher transformational teaching with students' academic passion. Master Thesis, Mohaghegh Ardabili University, Faculty of Educational Sciences and Psychology.
Javadielmi L, Asadzadeh H, Delavar A, Dortaj F. (2020). Modeling the structural relationships of students' academic passion based on transformational teaching, academic self-efficacy mediated by the role of academic vitality. Cognitive Strategies in Learning, 8(14): 1-19.
Javadielmi L, Asadzadeh H. (2019). Modeling the structural relationships of students' academic passion based on academic help, transformational teaching, social support mediated by the role of academic vitality. Social Psychology Research, 10(37): 101-122.
Khakpour A, Etemadizadeh H, Samadimobaser M. (2019). The role of transformational teaching in academic passion and knowledge sharing behavior among students of Hamadan University of Medical Sciences. Research in Medical Education, 11(2): 22-31.
Militaru G, Deselnicu D, Ioanid A, Simion C. (2016). Exploring the Relationship between Transformational Leadership and Student Performance. IBIMA Publishing, 9-10 November, Seville, Spain.
Mostafa V, Falahzadeh H, Ahmadi S, Hamidi O. (2021). Modeling Structural Equations of Relationships between Attachment Styles and Self-Differentiation with Academic Performance of University Students with the Mediating Role of Health Promoting Lifestyle. Journal of Counseling Research Iranian Counseling Association, 20(79): 111-138.
Nahnaee T, Mirzaian B, Abbasi G. (2020). The mediating role of learning experience in the relationship between transformational teaching methods with academic engagement in student. Journal of Nursing and Midwifery Sciences, 7(3): 153-158.
Noland A, Richards K. (2014). The Relationship among Transformational Teaching and Student Motivation and Learning. The Journal of Effective Teaching, 14(3): 5-20.
Pourkarimi J, Mobinrahni Y. (2018). Relationship between achievement motivation and academic burnout with the mediating role of self-efficacy of Tehran University students. Journal of Education Strategies in Medical Sciences, 11(1): 139-147.
Pourtaheri F, Zandvanian Naini A, Rahimi M. (2014). The relationship between metacognition and qualitative and quantitative academic performance of students. Education and Learning Studies, 6(2): 137-157.
Raiszadeh K, Hafezi F. (2020). The Relationship between Academic passion and Academic Performance with the Modifying Role of Emotional Intelligence in Ahvaz Girls' High School Students. International Conference on Jurisprudence, Law, Psychology and Educational Sciences in Iran and the Islamic World, September 22, Karaj, Comprehensive University of Science and Technology.
Rezaeisharif A, Ebrahimkhani M. (2018). Validation and validation of the Transformational Teaching Questionnaire among students. School Psychology, 7(2): 54-71.
Samavi S, Najarpoorian S. (2019). The causal relationship between intrinsic motivation, academic conflict and academic self-regulation with academic performance through self-directed learning in high school students in Bandar Abbas. Journal of Cognitive Strategies in Learning, 12(7): 47-68.  
Schaufeli WB, Salanova M, Gonzalez- Roma V, Baker AB. (2002). The measurement of engagement and burnout. Journal of happiness studies, 3(1): 71-92.
Tahir K. (2018). Transformational Teaching: Pakistani Students’ Perspectives in the English Classroom. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 30(1): 61-69.
Trigueros R, José M AP, Isabel Mercader AP, López-Liria R, Rocamora P. (2020). The Influence of Transformational Teacher Leadership on Academic Motivation and Resilience, Burnout and Academic Performance. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17(20): 7687; doi: 10.3390/ijerph17207687.
Wetzels M, Odekerken-Schroder G, Van Oppen C. (2009), 'Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS Quarterly, 33(1): 177.