دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، برنامه ریزی آموزش از دور، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار، علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/ijes.2022.546695.1237

چکیده

هدف : دانشگاه یک نهاد موثر در جهت رشد و تعالی جامعه است و پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور انجام شد.
روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کمی با رویکرد مدل ساختاری بود. جامعه پژوهش اعضای هیأت‌علمی دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 1399-400 بودند. نمونه پژوهش در مرحله مقدماتی برای بررسی شاخص‌های روانسنجی مدل 72 نفر و در مرحله اصلی 232 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته 58 گویه‌ای در هفت مولفه زیرساخت‌های سازمانی، شرایط مداخله‌گر، فضای حاکم بر دانشگاه، دانشگاه نسل سوم، خودمختاری، جهانی‌شدن و تعامل اثربخش بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 88/0 بدست آمد. داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS-22 وAMOS-22  تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور دارای 18 زیرمولفه در هفت مولفه زیرساخت‌های سازمانی (با دو زیرمولفه بسترسازی سخت و بسترسازی نرم)، شرایط مداخله‌گر (با سه زیرمولفه خودمختاری، جهانی‌شدن و تعامل اثربخش)، فضای حاکم بر دانشگاه (با چهار زیرمولفه خلاقیت و ایده‌پردازی، تعهد سازمانی، انگیزش نواندیشانه و نگرش نواندیشانه)، دانشگاه نسل سوم (با دو زیرمولفه دانشگاه کارآفرین و دانشگاه ثروت‌آفرین)، خودمختاری (با سه زیرمولفه سیاست‌گذاری مستقل، کاهش وابستگی مالی و تولید محتوی مستقل)، جهانی‌شدن (با دو زیرمولفه نگاه جهانی و اقدام جهانی) و تعامل اثربخش (با دو زیرمولفه ارتباطات درون‌سازمانی و ارتباطات برون‌سازمانی) بود. دیگر یافته‌ها نشان داد که مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور دارای برازش مناسبی بود و در این مدل زیرساخت‌های سازمانی، شرایط مداخله‌گر و فضای حاکم بر دانشگاه بر دانشگاه نسل سوم اثر معنادار مستقیم و زیرساخت‌های سازمانی از طریق شرایط مداخله‌گر بر دانشگاه نسل سوم اثر معنادار غیرمستقیم داشت (001/0P<).
بحث و نتیجه گیری: طبق یافته‌ها مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور دارای اعتبار مناسبی بود و برای بهبود دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش دور بهره‌گیری از مولفه‌های جهانی‌شدن، تعامل اثربخش، خودمختاری، شرایط مداخله‌گر، زیرساخت‌های سازمانی و فضای حاکم بر دانشگاه می‌تواند موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validation of the Structural Model of the Third Generation University based on Distance Education

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moshki Hassan Abad 1
  • Mahmod Ekrami 2
  • Hossein Hafezi 3
  • Ahmad Karimi 3

1 Ph.D. Student in distance education planning, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Education, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Education, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The university is an effective institution for the growth and excellence of society and the present study was conducted with the aim of validating the structural model of the third generation university based on distance education.
Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was quantitative with a structural model approach. The research population was the faculty members of Payame Noor University in the academic year 2020-21. The research sample in the preliminary stage to study the psychometric indices of the model was 72 people and in the main stage were 232 people who were selected by multi stage cluster sampling method. The research instrument was a 58-item researcher-made questionnaire in seven components of organizational infrastructure, interventionist conditions, prevailing atmosphere on university, third generation university, autonomy, globalization and effective interaction, whose its formal and content validity by experts was confirmed and its reliability by Cronbach's alpha method was obtain 0.88. Data were analyzed by structural equation modeling in SPSS-22 and AMOS-22 software.
Findings: The results showed that the structural model of the third generation university based on distance education had 18 sub-components in seven components of organizational infrastructure (with two sub-components of hard bedding and soft bedding), intervening conditions (with three sub-components of autonomy, globalization and effective interaction), prevailing atmosphere on university (with four sub-components of creativity and brainstorming, organizational commitment, innovative motivation and innovative attitude), third generation university (with two sub-components of entrepreneurial university and wealth-creating university), autonomy (with three sub-components of independent policy-making, financial dependence reduction and independent content production), globalization (with two sub-components of global look and global action) and effective interaction (with two sub-components of intra-organizational communication and extra-organizational communication). Other findings showed that the structural model of the third generation university based on distance education had a good fit and in this model organizational infrastructure, interventionist conditions and prevailing atmosphere on university had a significant direct effect on third generation university and organizational infrastructure had a significant indirect effect on the third generation university through interventionist conditions (P<0.001).
Conclusion: According to the findings the structural model of the third generation university based on distance education had a good validation and to improve the third generation university based on distance education using from the components of globalization, effective interaction, autonomy, interventionist conditions, organizational infrastructure and prevailing atmosphere on university can be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validating
  • Structural Model
  • Third Generation University
  • Distance Education
Abdi M, Jameie SB, Gholami MS, et al. (2021). Knowledge and attitude towards third generation universities from the perspective of medical science students. Jundishapur Education Development Journal, 12(1): 21-27. (In Persian)
Audretsch DB, Belitski M. (2021). Three-ring entrepreneurial university: In search of a new business model. Studies in Higher Education, 46(5): 977-987.
Azimi SA, Kirilova GI, Soleimani N. (2020). Investigating the effect of self-development on the academic achievement of statistics unit of Iranian-Russian students through mediating the use of distance learning technologies by faculty members. Technology of Education Journal, 14(2): 383-392. (In Persian)
Bagheri M, Norouzi Kh, Mohammadi M, Azadi Ahmadabadi J. (2017). Discover and prioritize the factors affecting the structure of the entrepreneurial university: the Proposal for success in the university's third generation tasks. Roshd -e- Fanavari, 13(52): 8-14. (In Persian)
Bezanilla MJ, Garcia-Olalla A, Panos-Castro J, Arruti A. (2020). Developing the entrepreneurial university: Factors of influence. Sustainability, 12(842): 1-16.
Calvo N, Rodeiro-Pazos D, Rodriguez-Gulias MJ, Fernandez-Lopez S. (2019). What knowledge management approach do entrepreneurial universities need? Information Systems, 85: 21-29.
Dalmarco G, Hulsink W, Blois GV. (2018). Creating entrepreneurial universities in an emerging economy: Evidence from Brazil. Technological Forecasting and Social Change, 135: 99-111.
Fahami R, Maleki H, Sarmadi MR, Kordmirza E. (2016). Determining the fitness of knowledge management components in promoting the productivity of distance education. Journal of New Approaches in Educational Administration, 7(27): 1-18. (In Persian)
Fazel A, Kamalian A, Rowshan A. (2017). Identification of effective dimensions and components on academic human resources empowerment, emphasizing the third and fourth generation of universities with Fuzzy Delphi approach: Presenting a conceptual model. Education Strategies in Medical Sciences, 10(6): 455-468. (In Persian)
Gholami Z, Arasteh H, Naveh Ebrahim A, Zeinabadi HR. (2018). Universities’ educational functions in developing the third generation universities: Designing a conceptual model. Journal of Education Strategies in Medical Sciences, 11(4): 30-38. (In Persian)
Gibb A. (2012). Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: Towards the building of a strategic framework. Annals of Innovation & Entrepreneurship, 3(1): 1-21.
Hoang G, Le TTT, Tran AKT, Du T. (2020). Entrepreneurship education and entrepreneurial intentions of university students in Vietnam: The mediating roles of self-efficacy and learning orientation. Education & Training, 63(1): 115-133.
Jafari J, Vahdat H, Esmaeili M, Hakkak M. (2020). To identify the competencies of heads of entrepreneurship universities (third generation) by using Fuzzy Delphi approach. Management in The Islamic University, 9(1): 123-140. (In Persian)
Jones DR, Patton D. (2020). An academic challenge to the entrepreneurial university: The spatial power of the 'slow swimming club'. Studies in Higher Education, 45(2): 375-389.
Karami M, Saidipour B, Sarmadi MR, Farajollahi M. (2019). Provide template optimization pattern and cost reduction virtual education system (in the distance). Journal of New Approaches in Educational Administration, 10(39): 91-122. (In Persian)
Khoshnevisan F, Abbaspour A, Fazeli N, Neyestani MR. (2021). Human sciences in the third generation of university phenomenological analysis of the barriers of the entrepreneur human sciences. Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, 20(10): 77-102. (In Persian)
Kislyakov AS, Chachua TG. (2021). Third generation universities: Foreign experience and Russian practices. Web of Conferences in Russian: Russian and Foreign Experience in the System of Humanities Education, 103(02009): 1-8.
Mirzaie Z, Soltani A, Motaharinezhad H. (2018). Explaining the characteristics of the third generation university and examining their achievement in Iranian higher education: Shahid Bahonar University of Kerman case. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 24(3): 77-106. (In Persian)
Mok KH, Jiang J. (2020). Towards corporatized collaborative governance: The multiple networks model and entrepreneurial universities in Hong Kong. Studies in Higher Education, 45(10): 2110-2120.
Morland L, Scott JM, Thompson JL. (2021). Experiential entrepreneurship education and the student-focused entrepreneurial university. Education & Training, 63(9): 1258-1275.
Naghsh S, Farajollahi M, Naghsh Z, Maleki H. (2019). Designing and validating a model for entrepreneurship education students by distance education. Journal of Education Strategies in Medical Sciences, 12(3): 99-113. (In Persian)
Najafi H, Farajollahi M, Norozzadeh R, Sarmadi MR. (2015). A study of the driving factors in integration and application of distant education and representing a model for distant education. Research in Curriculum Planning, 11(43): 110-118. (In Persian)
Nicptra M, Del Giudice M, Romano M. (2021). Fulfilling university third mission: Towards an ecosystemic strategy of entrepreneurship education. Studies in Higher Education, 46(5): 1000-1010.
Reeisoon M, Abbaspour A, Rahimian H, et al. (2018). An exploration of the organizational structure components of universities of medical sciences in transition to third generation university. Journal of Birjand University of Medical Sciences,: 1-15. (In Persian)
Riviezzo A, Santos SC, Linan F, et al. (2019). European universities seeking entrepreneurial paths: the moderating effect of contextual variables on the entrepreneurial orientation-performance relationship. Technological Forecasting and Social Change, 141: 232-248.
Toushmali Gh, Alimohammadzadeh Kh, Maher A, et al. (2020). Designing a third generation university model with a combined approach in Islamic Azad Universities of medical sciences. Journal of Medical Education and Development, 14(4): 270-285. (In Persian)
Zarei R, Afshari M, Jafari M. (2019). Providing a model for organizational structure of third generation in the field of medical sciences. Journal of Health Administration, 22(2): 99-110. (In Persian)
Zolfaghari H, Ershadi Manesh S. (2016). The effectiveness of distance education on metacognitive awareness and reading comprehension in students. Journal of Psychological Science, 15(57): 127-154. (In Persian).