دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2022.546888.1241

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد می‌باشد. روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود.
روش: در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی و در بخش کمی از روش توصیفی - پیمایشی بهره گرفته شد. نمونه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیات علمی رشته مدیریت آموزشی و مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور بود، در این راستا با 13 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه صورت گرفت. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه های فرهنگیان جنوب کشور به حجم 399 نفر بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 196 نفر به عنوان نمونه آماری جهت بررسی انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه مورد نظر در بخش کیفی از قانون اشباع نظری و در بخش کمی از جدول مورگان استفاده شد. ابزار گردآوری داده-های پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته مستخرج از مصاحبه بود، روایی صوری و محتوایی ابزار گردآوری داده های پژوهش مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی 89/0 به دست آمد.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی با استفاده از کد گذاری باز و در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سه عامل فرایندهای سازمانی، شرایط ساختاری و شرایط درونی به عنوان عوامل موثر بر مدیریت استعداد شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective Factors of Talent Management (Case Study: Farhangian University in the South of Country)

نویسندگان [English]

  • Negarin Pashkhanlo 1
  • Narges Hassan Moradi 2
  • Majid Rabiee Dolabi 3

1 PhD Student, Department of Educational Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Higher Management, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: Talent management is one of the effective strategies to improve the performance of organizations and accordingly, the present study was conducted with the aim of identifying the effective factors of talent management in Farhangian University in the south of country.
Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was mixed (qualitative-quantitative). The community of the qualitative part was experts included talent faculty members in the field of educational management and senior managers of Farhangian University in the south of the country, which according to the theoretical saturation principle number of 13 people of them were selected by purposive sampling method. The community of the quantitative part was faculty members and staff of Farhangian University in the south of country with number of 399 people, which according to Krejcie and Morgan table number of 196 people of them were selected by stratified random sampling method considering the ratio of the province of work. Data were collected through semi-structured interviews and researcher-made questionnaires and analyzed by methods of coding in MAXQDA software and factor analysis in SPSS and PLS software.
Finding: Findings showed that the effective factors of talent management in Farhangian University had 51 open codes in three axial codes of internal conditions (with 16 open codes), structural conditions (with 17 open codes) and organizational processes (with 18 open codes). Other findings showed that the factor load of all open codes or indicators was higher than 0.50 and for the effective factors of talent management in Farhangian University were identified three factors of internal conditions, structural conditions and organizational processes, which their validity and reliability was suitable and these three factors were able to explain 58% of the total variance. Other findings showed that the effective factors of talent management in Farhangian University had a significant effect on all three factors of internal conditions, structural conditions and organizational processes (P<0.05).
Conclusion: According to the identification of three factors of internal conditions, structural conditions and organizational processes for effective factors of talent management in Farhangian University and their approval in a quantitative part, to desired talent management in the university can be action through identified indicators according to three factors of internal conditions, structural conditions and organizational processes and provided the basis for improving the performance of higher education organizations, especially Farhangian University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Management
  • Farhangian University
  • Internal Conditions
  • Structural Conditions
  • Organizational Processes
Aghaei AA, Bahrololoum H, Andam R. (2020). Designing and explaining the talent management process model of physical education teachers. Sport Management Studies, 12(59): 177-206. (In Persian)
Ahmadi H, Zahed Babelan A, Moradi M, Khaleghkhah A. (2019). Designing a model of talent management for secondary school teachers Journal of New Approaches in Educational Administration, 10(37): 243-266. (In Persian)
Anlesinya A, Amponsah-Tawiah K. (2020). Towards a responsible talent management model. European Journal of Training and Development, 44(2-3): 279-303.
Barkhuizen N, Schutte N, Nagel L. (2017). Consequences of talent management for academic staff in South African higher education institutions. International Journal of Management and Applied Science, 3(6): 239-248.
Divekar R, Raman R. (2020). Talent management in academia - The Indian business school scenario. International Journal of Higher Education, 9(2): 184-192.
Erasmus B, Naidoo L, Joubert P. (2017). Talent management implementation at an open distance e-learning higher educational institution: The views of senior line managers. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(3): 83-98.
Fajcikova A, Urbancova H, Kucirkova L. (2018). Decisive Factors of Talent Management Implementation in Czech Organisations. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 11(1): 9-15.
Gandy R, Harrison P, Gold J. (2018). Talent management in higher education: Is turnover relevant? European Journal of Training and Development, 42(9): 597-610.
Javanbakht F, Mahmoudi MT, Shahtalebi Hosseinabadi B. (2019). Designing a model of underlying factors in talent management in order to improve the individual performance of employees in the organization. Journal of Urban Economics and Management, 8(1): 111-127. (In Persian)
Johnson KR, Huang T, Doyle A. (2019). Mapping talent development in tourism and hospitality: A literature review. European Journal of Training and Development, 43(9): 821-841.
King C, Madera JM, et al. (2021). Reimagining attraction and retention of hospitality management talent– A multilevel identity perspective. Journal of Business Research, 136: 251-262.
Mohamed Jais IR, Yahaya N, Ghani EK. (2021). Talent management in higher education institutions: Developing leadership competencies. Journal of Education and e-Learning Research, 8(1): 8-15.
Mousavi Cheshmehkaboodi K, Hakak M, Sepahvand R, Nazarpouri AH. (2021). Explaining the effective factors for global talent management with focus on human capital development in Iranian sports organizations. Sport Management Studies, 13(66): 327-362. (In Persian)
Neri S, Wilkins S. (2019). Talent management in transnational higher education: Strategies for managing academic staff at international branch campuses. Journal of Higher Education Policy and Management, 41(1): 52-69.
Pagan-Castano E, Ballester-Miquel JC, Sanchez-Garcia J, Guijarro-Garcia M. (2022). What’s next in talent management? Journal of Business Research, 141: 528-535.
Paisey C, Paisey NJ. (2018). Talent management in academia: The effect of discipline and context on recruitment. Studies in Higher Education, 43(7): 1196-1214.
Rajabipoor Meybodi A, Mohammadi M. (2020). Designing an integrated model of talent management through thematic analysis. Journal of Human Resource Studies, 10(3): 79-104. (In Persian)
Rowshan SA, Barzegar K, Yaghoubi M. (2020). Designing a basic model for talent management system. Public Management Researches, 13(47): 161-188. (In Persian)
Schiemann WA. (2014). From talent management to talent optimization. Journal of World Business, 49(2): 281-288.
Seifhashemi F, Abbaspour A, Khorsandi A, Ghiasi S. (2019). Design and validation talent management model of Islamic Azad University schools (SAMA) organization. Journal of School Administration, 7(2): 294-314. (In Persian)
Sharifi M, Abbaszadeh N, Shafizadeh H. (2021). Identifying the factors effecting on teachers' talent management of secondary school. Iranian Journal of Educational Sociology, 14(1): 310-318. (In Persian)
Shoghi B, Mohammadi Moghadam Y. (2018). Measurement of factors affecting talent management in police training centers. Police Management Studies Quarterly, 12(4): 587-610. (In Persian)
Smith DA, Arnold WL, Meltzer CC. (2019). Strategic talent management: Implementation and impact of a leadership development program in radiology. Journal of the American College of Radiology, 16(7): 992-998.
Soleymani M, Abbaspour A, Rahimian H, Taheri M. (2020). Presentation of managing talent model in Iran's higher education system: A model based on grounded theory. Jundishapur Education Development Journal, 11(4): 811-827. (In Persian)
Swailes S. (2016). The cultural evolution of talent management: A memetic analysis. Human Resource Development Review, 15(3): 340-358.
Tahmasbi R, Gholipour A, Javaherizadeh E. (2012). Talent management: Explain, identify and the rank influencing factors on recruitment and retention of academic talent. Public Management Researches, 5(17): 5-26. (In Persian)
Tatoglu E, Glaister AJ, Demirbag M. (2016). Talent management motives and practices in an emerging market: A comparison between MNEs and local firms. Journal of World Business, 51(2): 278-293.
Wawas D, Jwaifell M. (2019). Talent management and its relationship to career stability among academic leaders at Al-Hussein Bin Talal University. Journal of Curriculum and Teaching, 8(3): 35-49.
Yaghoubi Hasankola F, Aliesmaili A, Fallah V. (2019). Talent management model for faculty members of Islamic Azad University of Mazandaran province. Jundishapur Education Development Journal, 10(4): 385-394. (In Persian)
Zahabion L, Saedian N, Keshtiarai N. (2021). Validating the talent management model of elementary school teachers in the formal and public education system of Iran based on the fundamental reform document of education in the Islamic Republic of Iran. Applied Issues in Islamic Education, 6(1):73-98.