دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،بندرگز، ایران.

10.22034/ijes.2022.546913.1244

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش شکوفایی بر شوخ‌طبعی و درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر چالوس در سال تحصیلی 1398-99 بودند. نمونه آماری پژوهش 30 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه مساوی (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه دو ساعتی در طی دو ماه (هفته‌ای یک جلسه) تحت آموزش شکوفایی قرار گرفت و در این مدت گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. هر دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون از نظر شوخ‌طبعی (Khashouei, Arizi Samani and Aghaei, 2009) و درگیری تحصیلی (Reeve and Tseng, 2011) ارزیابی و داده‌های حاصل از اجرای آنها با روش‌های تحلیل کوواریانس تک‌متغیری و تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که آموزش شکوفایی باعث افزایش شوخ‌طبعی و هر پنج مولفه آن شامل لذت از شوخی، خنده، شوخی کلامی، شوخ‌طبعی در روابط اجتماعی و شوخ‌طبعی در شرایط استرس‌آور در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شد (05/0>P). همچنین، آموزش شکوفایی باعث افزایش درگیری تحصیلی و هر چهار مولفه آن شامل درگیری شناختی، هیجانی، رفتاری و عاملیت در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شد (05/0>P).
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها حاکی از اثربخشی آموزش شکوفایی بر افزایش شوخ‌طبعی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان بود. بنابراین، برنامه‌ریزی برای بهبود آنها از طریق کارگاه‌های آموزشی می‌تواند نقش موثری در ارتقای شوخ‌طبعی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Flourishing Education on Humor and Academic Engagement in Students (Case Study: High School Students of Chalous City)

نویسندگان [English]

  • Sohrabali Harsaj Ghasemi 1
  • Jamal Sadeghi 2
  • Alireza Homayouni 3

1 PhD student, Department of Educational Psychology, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Bandar-e-Gaz Branch, Bandar-e-Gaz, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The humor and academic engagement in students improve their academic performance and success. Therefore, the aim of this research was determine the effectiveness of flourishing education on humor and academic engagement in high school students.
Methodology: The present research was an applied with pre-test and post-test design with experimental and control groups. The statistical population of the research was male and female high school students in Chalous city in the academic year 2019-20. The statistical sample of the research was 30 people who were selected by available sampling method and randomly replaced into two equal groups (15 people in each group). The experimental group underwent the flourishing education 8 sessions of two-hour during two months (one session per week) and the control group during this period did not receive any training. Both experimental and control groups in the pre-test and post-test stages were evaluated in terms of humor (Khashouei, Arizi Samani and Aghaei, 2009) and academic engagement (Reeve and Tseng, 2011) and the data obtained from their implementation were analyzed by methods of univariate analysis of covariance and multivariate analysis of covariance in SPSS software.
Findings: The findings showed that flourishing education led to increase the humor and all five components including the enjoyment of humor, laughter, verbal humor, humor in social relationships and humor in stressful conditions in high school students (P<0.05). Also, flourishing education led to increase the academic engagement and all four components including the engagement of cognitive, emotional, behavioral and agency in high school students (P<0.05).
Conclusion: The findings indicated the effectiveness of flourishing education on increasing students' humor and academic engagement. Therefore, planning to improve them through workshops can play an effective role in promoting students' humor and academic engagement.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flourishing Education
  • Humor
  • Academic Engagement
  • Students
Ariza-Montes A, Molina-Sanchez H, Ramirez-Sobrino J, Giorgi G. (2018). Work engagement and flourishing at work among nuns: The moderating role of human values. Frontiers in Psychology, 9(1874): 1-11.
Arshadi N, Azadi S, Bassak Nejad S, et al. (2018). The effectiveness of flourishing training on psychological capital in female employees of Shahid Chamran University of Ahvaz. Journal of Modern Psychological Researches, 13(50): 45-65. (In Persian)
Bohlmeijer ET, Lamers SMA, Fledderus M. (2015). Flourishing in people with depressive symptomatology increases with acceptance and commitment therapy, Post-hoc analyses of a randomized controlled trial. Behavior Research and Therapy, 65: 101-106.
Bu H, Duan W. (2021). Strength-based flourishing intervention to promote resilience in individuals with physical disabilities in disadvantaged communities: A randomized controlled trial. Research on Social Work Practice, 31(1): 53-64.
Burns EC, Martin AJ, Collie RJ. (2021). A future time perspective of secondary school students' academic engagement and disengagement: A longitudinal investigation. Journal of School Psychology, 84: 109-123.
Byrne A, Kangas M. (2022). Emotion regulation and memory in response to a trauma analogue: An online experimental comparison of humor and acceptance. Journal of Contextual Behavioral Science, 24: 23-30.
Closson LM, Boutilier RR. (2017). Perfectionism, academic engagement, and procrastination among undergraduates: The moderating role of honors student status. Learning and Individual Differences, 57: 157-162.
Delavar A. (2006). Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences. Tehran: Roshd Publication.
Farkas AH, Trotti RL, Edge EA, et al. (2021). Humor and emotion: Quantitative meta analyses of functional neuroimaging studies. Cortex, 139: 60-72.
Ganz FD, Jacobs JM. (2014). The effect of humor on elder mental and physical health. Geriatric Nursing, 35(3): 205-211.
Gilchrist JD, Lucibello KM, Pila E, Crocker PRE, Sabiston CM. (2021). Emotion profiles among adolescent female athletes: Associations with flourishing. Body Image, 39: 166-174.
Gremmen MC, Vanden Berg YHM, Steglich C, Dijkstra JK. (2018). The importance of near-seated peers for elementary students' academic engagement and achievement. Journal of Applied Developmental Psychology, 57: 42-52.
Hajializadeh K, Rafieipour A, Samavi A. (2017). Evaluation of the psychometric properties of the academic engagement questionnaire among high school students. Quarterly of Educational Measurement. 6(24): 83-102. (In Persian)
Hasanzadeh S. (2020). The role of humor and emotional order in predicting psychological capital in secondary school students in the second district of Mashhad. Journal of Management and Educational Perspective, 2(1): 103-119. (In Persian)
Khashouei MS, Arizi Samani SH, Aghaei A. (2009). Development and validation of humor questionnaire (SHQ). Psychological Researches, 12(23): 26-39. (In Persian)
Lee S. (2021). Multidimensional structure and measurement invariance of school engagement. Journal of School Psychology, 89: 20-33.
Leguizamon CR, Castano AO, Morales CG, Cifuentes LN. (2017). Humour therapy intervention to reduce stress and anxiety in paediatric anaesthetic induction, a pilot study. British Journal of Anaesthesia, 119(4): 847-848.
Linnenbrink-Garcia L, Rogat TK, Koskey KLK. (2011). Affect and engagement during small group instruction. Contemporary Educational Psychology, 36(1): 13-24.
Menendez-Aller A, Postigo A, Montes-Alvarez P, et al. (2020). Humor as a protective factor against anxiety and depression. International Journal of Clinical and Health Psychology, 20(1): 38-45.
Mirzakhani P, Rezaei AM, Aminbeidokhti AA, et al. (2017). Examining the effectiveness of educating flourishing on positive emotions, relationships, sense of meaning, achievement and engagements among young researchers and elites. Journal of Research in Educational Science, 11(36): 209-230. (In Persian)
Paz C, Hermosa-Bosano C, Hidalgo-Andrade P, et al. (2022). Self-esteem, happiness, and flourishing in times of COVID-19: A study during the lockdown period in Ecuador. International Journal of Public Health, 67(1604418): 1-10.
Rassa Zh, Rezaei AM, Bigdeli I. (2017). Effectiveness of flourish training on reducing of psychological distress in high school students. Journal of Clinical Psychology, 9(1): 39-50. (In Persian)
Reeve J, Tseng CM. (2011). Agency as a fourth aspect of students’ engagement during learning activities. Contemporary Educational psychology, 36(4): 257-267.
Rothermich K, Ogunlana A, Jaworska N. (2021). Change in humor and sarcasm use based on anxiety and depression symptom severity during the COVID-19 pandemic. Journal of Psychiatric Research, 140: 95-100.
Satici SA, Deniz ME. (2017). Humor coping and flourishing: Investigating the mediating role of resilience and optimism. Elementary Education Online, 16(3): 1343-1356.
Tsao HS, Gjelsvik A, Sojar S, Amanullah S. (2021). Sounding the alarm on sleep: A negative association between inadequate sleep and flourishing. The Journal of Pediatrics, 228: 199-207.
Van Praag L, Stevens PAJ, Van Houtte M. (2017). How humor makes or breaks student-teacher relationships: A classroom ethnography in Belgium. Teaching and Teacher Education, 66: 393-401.
Wang Y, Tian L, Huebner ES. (2019). Basic psychological needs satisfaction at school, behavioral school engagement, and academic achievement: Longitudinal reciprocal relations among elementary school students. Contemporary Educational Psychology, 56: 130-139.
Yang F, Wen D. (2021). Combating workplace loneliness climate and enhancing team performance: The roles of leader humor and team bureaucratic practices. Journal of Business Research, 136: 305-315.
Zhang Y, Qin X, Ren P. (2018). Adolescents' academic engagement mediates the association between Internet addiction and academic achievement: The moderating effect of classroom achievement norm. Computers in Human Behavior, 89: 299-307.
Ziaee H, Rezaei AM, Talepasand S, Mohammadifar MA. (2021). The effectiveness of training based on the flourishing psychological model on happiness, competence, and social participation. Positive Psychology Research, 7(1): 19-34. (In Persian)