دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران. ایران.

10.22034/ijes.2022.539012.1158

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (حل‎مسئله و تصمیم‌گیری) بر هوش بین‎فردی، عشق به یادگیری و خودکنترلی دانش‎آموزان پسر انجام شد.
روش‌شناسی: این پژوهش برحسب هدف کاربردی و از حیث ماهیت، از نوع نیمه‌آزمایشی بر اساس طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش­آموزان پسر کلاس ششم در شهر حسن­آباد از توابع شهرری در سال تحصیلی 1398-99 بودند. نمونه به صورت نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شد. نمونه آماری را 50 نفر دانش­آموزان بودندکه در دو گروه آزمایش و گروه گواه (هر گروه 25 نفر) جایگزین شدند. به‌ منظور گردآوری داده‎ها از پرسشنامه هوش بین‎فردی (چیسلت و چاپمن،2005)، پرسشنامه عشق به یادگیری (مک­فارلن،2003) و پرسشنامه خودکنترلی (تانجنی،2004) استفاده شد. افراد گروه آزمایش ده جلسه به مدت یک ساعت تحت آموزش مهارت‌های زندگی (حل‌مسئله و تصمیم‌گیری) قرار گرفتند و گروه گواه آموزشی دریافت نکردند. به ‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم‌افزار 24- SPSS بهره گرفته شد.
یافته­ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که آموزش مهارت­های زندگی (حل‎مسئله و تصمیم­گیری) در دانش­آموزان پایه ششم ابتدایی باعث افزایش میزان هوش بین­فردی، عشق به یادگیری و خودکنترلی شد (p<0/05).
بحث و نتیجه­گیری: نتایج حاکی از این بود که آموزش حل مسئله و تصمیم‌گیری می‌تواند به عنوان شیوه­ای مهم برای خلق بروندادهای مثبت تحصیلی و شرایط مثبت روانی در فضای مدرسه باشد و معلمان و روان­شناسان می­توانند از این آموزش­ها به‌عنوان یکی از روش‌ها برای آماده­سازی دانش­آموزان جهت زندگی در جهان پرتلاطم امروز بهره بگیرند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Life Skills Training (Problem-Solving and Decision Making) on Interpersonal Intelligence, Love of Learning, and Self-Control in Male Students

نویسندگان [English]

  • Kamran Sheivandi Chaliche 1
  • Fazllolah Hasanvand 2
  • Zahra Ghalami 2
  • Zahra Nafar 2

1 Assistant Professor, Allameh Tabataba’i University, Tehran. Iran.

2 PhD student of Educational Psychology, Allameh Tabataba’i University, Tehran. Iran.

چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of life skills training (problem solving and decision making) on interpersonal intelligence, love of learning and self-control of male students.
Methodology: In terms of practical purpose, this research was semi-experimental based on a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population included all the male students of the sixth grade in the city of Hasan Abad from Shahrari in the academic year of 2019-20. The sample was selected by multi-stage random sampling. The statistical sample was 50 students who were replaced in two experimental groups and control group (25 people in each group). In order to collect data, interpersonal intelligence questionnaire (Chislet and Chapman, 2005), love of learning questionnaire (McFarlane, 2003) and self-control questionnaire (Tanjani, 2004) were used. People in the experimental group were taught life skills (problem solving and decision-making) for ten sessions for one hour, and the group did not receive a training certificate. In order to analyze the data, multivariate covariance analysis was used in SPSS-24 software.
Findings: Findings show that teaching life skills (problem solving and decision-making) in sixth grade students increased interpersonal intelligence, love of learning and self-control (p<0.05).
Conclusion: The results indicated that problem-solving and decision-making training can be an important way to create positive academic outcomes and positive psychological conditions in the school environment, and teachers and psychologists can use these trainings as One of the ways to prepare students to live in today's turbulent world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Skills
  • Interpersonal Intelligence
  • Love of Learning
  • Self-Control
Abedini baltork M & Rezaei Zarchi M. (2021). The effectiveness of arts education with artistic education approach on interest in arts and love of learning. Journal of Curriculum Studies;16(60): 127-146.
Abolghasemi S, Abolghasemi A, Kafi Masoleh S & Soltani Shal R. (2020). The effectiveness of Problem solving and decision making skills on affective control of women with marital conflict. Women and Family Studies; 13(49) 29-45.  
Aghajari P, Hosseinzadeh M, Mahdavi N, et al. (2015). The effectiveness of life skills training on intrinsic and extrinsic learning motivation, academic achievement, and self-esteem in nursing students. Journal of Nursing Education; 4 (2):18-27.  
Ahvan L & Mirzaei P. (2020). The effectiveness of group cognitive-social problem solving on self-control and anxiety in girl preschool children. Social Cognition; 9(2): 27-40.  
Albay E. (2019). Analyzing the effects of the problem solving approach to the performance and attitude of first year university students. Social Sciences & Humanities Open; 1(1).  
Azimi Lolaty HA, Ghahari S, Tirgari A & Fard JH. (2012). The effect of life skills training on emotional intelligence of the medical sciences students in iran. indian journal of psychological medicine; 34(4): 350-354.
Bala I, Kaur R & Singh SH. (2017). Decision-making styles and academic achievement. International Journal of Advanced Research and Development; 2(4): 97-100.
Barzegar M, Afzal E, Maleki M & Koochakyazdi S. (2013). The relationship between emotional intelligence and decision-making quality in hospital managers. International Journal of Hospital Research; 2(2): 65-69.
Behlol MG, Akbar RA & Sehrish H. (2018). Effectiveness of problem solving method in teaching mathematics at elementary level. Bulletin of Education and Research; 40(1): 231-244.
Bender CJG & Lombard A. (2014). Personal and interpersonal effects of a life skills programme on grade 7 learners. Social Work/Maatskaplike Werk; 40(1): 87-106.
Besharati F & Amirian zade M. (2018). The Impact of life skills training on social skills and performance of secondary school girl students. Quarterly Journal of Women and Society; 9(35): 17-42.
Bowlin Stephanie L & Baer Ruth A. (2012). Relationship between mindfulness, self-control, and psychological functioning. Personality and Individual Differences; 52: 411-415.
Deniz S. (2013). The Relationship between emotional intelligence and problem solving skills in prospective teachers. Educational Research and Reviews; 8(24): 2339-2345.
Duckworth AL, Szabó Gendler T & Gross JJ. (2014) Self-Control in school-age children. Educational Psychologist; 49(3): 199-217.  
Faramarz S, Zare H & Fotovat A. (2015). Effectiveness of educational programs based on gardner's theory on multiple intelligences performance of students. Educational Psychology; 11(36): 151-177.
Farnam A. (2018). Effectiveness of problem solving and anger management on decrease of parent-adolescent conflicts among boy students. Journal of Educational Psychology Studies; 15(29): 149-176.  
Funke J, Fischer A & Holt D. (2018). Assessment and teaching of 21st century skills. Chapter of Competencies for Complexity: Problem Solving in the Twenty-First Century; 41-53.
Garibi H & Bahari Zar K. (2016). The Effectiveness of problem solving training on students’math anxietyand self-regulation. journal of instruction and evaluation; 8(32): 61-78.
Ghadam poor E, Hasanvand F, Abdolahi moghadam M & Shakarami A. (2020). Explaining the academic buoyancy model based on self-handicapping by mediating love of learning, self-esteem and self-regulation skills. Educational Psychology; 16(57): 71-95.  
Gillebaart M. (2018). The ‘Operational’ definition of self-control. Frontiers in Psychology; 9, 1231.
Golmohammad Nejad Bahrami G. (2019). The comparison of the effectiveness of problem-solving skill and emotional intelligence on decreasing aggression in adolescent girl students of guidance school. Journal of Instruction and Evaluation; 12(46): 13-28.  
Gresch H, Hasselhorn M & Bögeholz S. (2013). Training in decision-making strategies: an approach to enhance students’ competence to deal with socio-scientific issues. International Journal of Science Education; 35(15): 2587-2607.
Hajebi M, Taheri S & Noshadi M. (2018). The Relationship between interpersonal intelligence, reading activity and vocabulary learning among iranian efl learners. International Journal of English Language & Translation Studies; 6(1):48-56.
Hardi F, Tamur M & Nendi F. (2021). The relationship   between   interpersonal   intelligence   and   linguistic intelligence with mathematics learning achievement in high school students. Journal of Didactic Mathematics; 2(2): 71-75.  
Jahanbin I, Bazrafshan M, Akbari K, et al. (2017). The effect of life skills training on social communication of clients referring to drug abuse clinics. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care; 6(4): 1-8.  
Jamali Paghale Z, Jamali Paghale S, Jadidi Feighan M & Nazary M. (2017). The Effect of life skills training on social adjustment and academic performance of adolescent female students. Knowledge & Research in Applied Psychology; 15(58): 121-129.
Javadipour M, Azizi P & Norouzzadeh R. (2014). Survey on rate of life skills goals fulfillment in elementary school students. Teaching and Learning Research; 11(1): 113-128.  
Kadivar P (2019). Educational Psychology. Tehran: SAMT.
Kumar M. (2020). A Study of problem solving ability and creativity among the higher secondary students. International Journal of Education; 8(2): 30-34.
Mahbobi T, salimi H & Hossini S. (2016). The Effect of emotional self- control training on the reduction of verbal aggression of payame noor university students. Social Cognition; 4(2): 124-136.
Matin N & Shams Hosseini H. (2015). The Impact of instruction of interpersonal intelligence to translation students on translation of different character’s register in william falkner's novels. Linguistics & Translation; 81: 31978-31983.
Modecki KL, Zimmer-Gembeck M. & Guerra N. (2017). Emotion regulation, coping and decision making: Three linked skills for preventing externalizing problems in adolescence. Child Development journal; 88(2): 417- 426.
Mohammadi M, Keshavarz F, Naseri Jahromi R & Rasekh Jahromi A. (2016). The casual model of medical student's love of learning, need for learning, passion for searching and global innovation. Strides in developments of medical education; 12(5): 592-600.
Moitra M, Buch R & Damor R. (2019). Problem Solving skills among adolescents in surat city: a reality check. National Journal of Community Medicine; 10 (11): 571-574.
Mootabi F, Fata L, Kazem Zade M & Mohammad khani SH. (2006). A practical guide to holding life skills training workshops. Tehran: danjeh.
Moradi F & Tavassoli S. (2018). The Impact of school love on primary school learning using the model of wang et al model. Journal of Pouyesh in Education and Consultation (JPEC); 4(8): 66-91.  
Mousavimoghadam S R, Houri S, Omidi A & Zahirikhah N. (2015). Evaluation of relationship between intellectual intelligence and self-control, and defense mechanisms in the third year of secondary school girls. MEDICAL SCIENCES; 25 (1):59-64  
Nasheeda A, Abdullah HB, Krauss SE & Ahmed NB. (2019). A narrative systematic review of life skills education: effectiveness, research gaps and priorities. International Journal of Adolescence and Youth; 24(3): 362-379.  
Poursaberi R & Mohammadi M. (2017). Gardner’s Multiple-Intelligences Profile and Its Relationship with Academic Performance (Students of Tabriz University of Medical Sciences/Academic Year 2014-2015). Future of Medical Education Journal; 7(3): 29-33.  
Prajapati R, Sharma B & Sharma D. (2016). Significance of life skills education. Contemporary Issues in Education Research; 10(1): 1-6.
Pratiwi W, Rochintaniawati D & Agustin R. (2018). The Effect of multiple intelligence-based learning towards students’ concept mastery and interest in matter. Journal of Science Learning; 1(2): 49-52.  
Rahimi A & Jazaeri A. (2011). Life skills training. Tehran: danjeh.  
Rahimi A, khorramabadi Y, Navabi Y & Moein R. (2016). Study of the effects of life skill education on the reduction of dangerous behaviors among at-risk high school male students. Psj; 15 (1):43-51  
Selvaraj-Thomson A. (2021). The Love For Learning. thesis for receiving (PhD)degree. University of York.  
Sever I & Ersoy A. (2019). Investigation of decision-making skills of fourth grade students according to student and teacher opinions. International Electronic Elementary Education; 12(2): 167-182.
 Sheivandi Cholicheh K, Nafar Z, Hasanvand F & Musavi A. (2021). The effectiveness of life skills training (problem solving and decision making) on teacher-student relationships, academic buoyancy, and academic optimism in elementary sixth grade male students. Journal of Applied Psychological Research; 11(4): 47-67.  
Soleimanpouromran M & Yasavol N. (2021). The Effect of P4C (Philosophy for Children) curriculum on children's love of learning and moral judgment. Thinking and Children; 12(1): 57-73.  
Tajeri B. (2016). Effectiveness of problem solving training on interpersonal sensitivity & aggression in students. Journal of School Psychology; 5(3): 39-55.