دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه برنامه ریزی درسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه برنامه ریزی درسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی، واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

10.22034/ijes.2022.539605.1166

چکیده

هدف: یکی ازدغدغه های اصلی جامعه کنونی که پایه ریزی درجهت تشکیل جامعه ای سالم و رشدیافته است، بحث  شهروندی و تربیت شهروند جهانی است. پژوهش حاضر باهدف تدوین و شناسایی مؤلفه های محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی بارویکرد شهروند جهانی انجام شده است.
روش شناسی: این پژوهش به‌صورت کیفی و به شیوه تحلیل مضمون انجام‌شده است. بدین منظور 65 سند و مقاله داخلی و خارجی که قرابت معنایی نزدیکی به این پژوهش داشتند مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از روش شبکه مضامین استفاده شد. روایی و پایایی پژوهش با استفاده از روش گوبا و لینکن (1985) بررسی و مورد تائید قرار گرفت.
یافته ها: پس از تکمیل فرایند مصاحبه‌ها و کدگذاری، تعداد 31 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر در خصوص مولفه های محتوای برنامه درسی با رویکرد شهروند جهانی شناسایی شد. مضامین فراگیر عبارت بودند از: الف) مؤلفه‌های دانشی ب) مؤلفه‌های ارزشی و نگرشی و ج) مؤلفه‌های مهارتی.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که بنابراین، با توجه به پدیده جهانی‌شدن و ضرورت و نیاز به‌نوعی نگاه جهانی به آموزش در جامعه و به‌تبع آن در فراگیران، همچنین بنا بر تأکید پاره‌ای از اسناد چشم‌اندازی موجود در داخل و خارج از کشور، بر تعامل سازنده و مؤثر با جهان، نیاز به تدوین مؤلفه‌های برنامه درسی می‌تواند جایگاه خاصی در برنامه درسی تربیت شهروند جهانی داشته باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compilation and Identification of Content Components of the Curriculum of the Elementary Course of Global Citizenship

نویسندگان [English]

  • Amin Rezaee 1
  • Zohreh Saadatmand 2
  • Jahanbakhsh Rahmani 3

1 PhD student, Department of Curriculum Planning, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Associate Professor, Curriculum Planning Department, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Philosophy of Education and Curriculum Planning, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: One of the main concerns of the current society, which is the foundation for the formation of a healthy and developed society, is the issue of citizenship and education of global citizens. The aim of this study was to develop and identify the components of the content of the curriculum of the elementary course of global citizenship.
Methodology: This research was applied in terms of purpose and qualitative in terms of implementation method. The statistical population of the present study was 833 articles of all domestic and foreign articles and documents related to the discussion of global citizenship in the period 2010 to 2021. For this purpose, 65 internal and external documents and articles were purposefully reviewed. Library method was used to collect information, and checklist and receipt tools were used. The validity of the study was reviewed and confirmed by experts and the reliability was calculated to be 0.632. This research was conducted by content analysis method in MAXQDA 2018 software.
Findings: Findings showed that regarding the components of curriculum content with a global citizen approach, 31 basic themes, 7 organizing themes and 3 comprehensive themes were identified. Inclusive and organizing themes included knowledge components (global literacy and global concepts), value and attitude components (global perspective, global responsibility and flexibility), and skill components (social skills and cognitive skills).
Conclusion: Considering the comprehensive and organizing themes, it is necessary to pay attention to the global citizen, and education should revise the content of primary school textbooks in order to raise children in order to achieve citizenship content

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Elementary School
  • Global Citizenship
Bamber PH, Lewin, D, White, M. (2017). (Dis-) Locating the transformative dimension of global citizenship education. Journal of Curriculum Studies, 50(2): 204-230.
Banks JA. (2004). Teaching for social justice, diversity, and citizenship in a global world. In The Educational Forum, 68, 289-298.
Bosio E, Torres C. (2019). Global citizenship education: An educational theory of the common good? A conversation with Carlos Alberto Torres. policy futures in education, 17(6): 745-760.
Bozyk P. (2019). Globalization and the transformation of foreign economic policy. Published by Routledge.
Butcher J. (2017). Citizenship, global citizenship and volunteer tourism: a critical analysis. Tourism Recreation Research. Available online at: http://dx.doi.org/10.1080/02508281.2017.1295172.
Gordon D R. (2014). Curriculum integration versus educating for global citizenship: A(disciplinary) view from the international relations classroom. frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad, 24: 59-72
Hancock R E. (2017). All of this is yours: Global citizenship education as emancipatory practice for African American preschoolers. Doctoral dissertation, Teachers College, Columbia University.
Harshman J. (2018). Developing global citizenship through critical media literacy in the social studies. The Journal of Social Studies Research, 42(2): 107-117.
Horey D, Fortune T, Nicolacopoulos T, Kashima E, Mathisen B. (2018). Global citizenship and higher education: A scoping review of the empirical evidence. Journal of Studies in International Education, 22(5): 472-492
Jackie‚ S. (2006). Global Citizenship is an Investment in the Future. ATA Magazine. 86(3):34.
Jafari S. (2020). Identifying and Validating the Components of Global Citizenship Education from the Viewpoint of Experts: A Mixed Research. Studies in Learning & Instruction, 11(2): 153-174.
Keshāvarz Y, Amin Beidokhti, A, Mohammadifar M. (2019). The degree of attention to the components of the global citizenship in Iran's education system (The case study of the education system upstream documents). Educational Innovations, 17(4): 91-106.
Klein J, Wikan G. (2019). Teacher education and international practice programmes: Reflections on transformative learning and global citizenship. Teaching and Teacher Education, 79: 93-100.
mohammadjani E. (2016). The position of Global citizen in “social studies” curriculum of the sixth grade of elementary school. Research in Curriculum Planning, 13(48): 82-92.
Nussbaum, M. (1996). Patriotism and Cosmopolitanism. In J. Cohen (Ed.). For Love of Country: Debating the Limits of Patriotism. Boston: Beacon Press.
Oxfam M.(2015). Education for Global Citizenship: A Guide for School. Available online at: http/: www. Oxfam. Org. uk/education/global-citizenship/global-citizenship guide.
Perry L, Stoner K, Stoner L, Wadsworth D, Page R, & Tarrant M. (2013). The importance of global citizenship to higher education: The role of short-term study abroad. British Journal of Education, Society & Behavioral Science, 3: 184–194.
Poursalim A, Arefi M, Fathi Vajargah K. (2019). Exploring the elements of global citizenship education curriculum in primary school educational system in Iran: a qualitative study. Research in Curriculum Planning, 16(60): 36-54.
Rashidi Z. (2020). Designing and validating a global citizen curriculum model based on an interdisciplinary approach (Case study; Tehran University of Science and Research). Research project of Tehran University of Science and Research.
 Rashidi Z. (2021). Designing And Explaining The Pattern Of A Global Citizen Curriculum In Iranian Higher Education; Interdisciplinary Approach. Research in Curriculum Planning, 17(67): 52-71.
Sherman P. (2016). Preparing social workers for global gaze: locating global citizenship within social work curricula. Social Work Education, 35(6): 632-642. Available online at: http://dx.doi.org/10.1080/02615479.2016.1190328
Sklarwitz S. (2017). Assessing global citizenship attitudes with Q Methodology. The Journal of Social Studies Research, 41(3), 171-182.
Stoner L, Perry L, & Wadsworth D. (2014). Global citizenship is key to securing global health: The role of higher education, Preventive Medicine, 64: 126-128.
Tarozzi M, Inguaggiato C. (2018) Implementing global citizenship education in EU primary schools: The role of government ministries. International Journal of Development Education and Global Learning , 10 (1): 21-38.
Yemini M, Goren H, & Maxwell C. (2018). Global Citizenship Education in the Era Of Mobility, Conflict and Globalisation. British Journal of Educational Studies, 66(4): 423-432.
Yarmohammadian M. (2017). Principles of Curriculum planning, Publication of book Remembrance