دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

10.22034/ijes.2020.43772

چکیده

 هدف: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی فعالیت های پرورشی مدارس ابتدایی مبتنی بر سند تحول بنیادین بود.
روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مربیان و معاونین پرورشی مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر بندرعباس که 131 نفر بودند و از روش سرشماری کامل استفاده شد،  جهت گردآوری داده­ها از فرم ارزیابی فعالیت های پرورشی مدارس ابتدایی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش استفاده شد، که روایی محتوایی آن مورد تایید خبرگان امر قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۳/۰ برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 در سطح معناداری 0.05 و با استفاده از آزمون t تک نمونه ای انجام شد.
یافته ­ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سوال ها نشان داد که وضعیت اجرای بهار معرفت ،گرو های دوستی به رنگ خدا، عملکرد توانمند سازی ، برگزاری هفته تربیت اسلامی و مناسب­های ملی،توسعه و تجهیز کتابخانه ها، ، انس با قرآن و  عترت ، برگزاری جشن شکوفایی، برگزاری مسابقات قرآنی و مناسبت های ولایی مبتنی بر سند تحول بنیادین در سطح مطلوب قرار دارد و وضعیت آموزش عملی نماز، پیوند مسجد، مدرسه و خانواده، عملکرد امام جماعت و اجرای ساعت اقامه نماز مبتنی بر سند تحول بنیادین در مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر بندرعباس در سطح مطلوب قرار نداردp < /span><0.005))
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش فعالیت های فوق برنامه من جمله فعالیت های فوق برنامه ورزشی، مذهبی، هنری، اردو، و بازدید، علمی و پژوهشی و تشکل های دانش آموزی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Elementary Schools Extracurricular Activities Based on the Fundamental Reform Document

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Iman Ershad 1
  • Kolsum Nami 2

1 M,A, Department of Educational Sciences, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.

چکیده [English]

purpose: The purpose of the present study was to evaluate the developmental activities of elementary schools based on a document of fundamental change.
Methodology: The present research method was descriptive-survey. The statistical population, including all educators and deputy principals of primary schools in the first district of Bandar Abbas, which was 131 people, and the full census method was used to collect data from the evaluation form of primary school activities based on the document of fundamental change in education. Its content validity was confirmed by experts and its reliability was estimated to be 0.83 using Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed using SPSS22 software at a significance level of 0.05 and using a single sample t-test.
Findings: The results of the analysis of the questions showed that the status of the implementation of the Spring of Knowledge, friendship groups in the color of God, performance of empowerment, holding Islamic Education Week and national events, development and equipping of libraries, The Quran and Atrat, the celebration of prosperity, the holding of Quranic competitions and provincial occasions based on the document of fundamental change are at the desired level, and the situation of practical prayer training, the connection of mosque, school and family, the performance of Imam Jamaat and the performance of prayer based on the document of transformation Basic in primary schools in the first district of Bandar Abbas is not at the desired level (p <0.005).
Conclusion: According to the research findings, extracurricular activities, including sports, religious, artistic, camp, and visiting, scientific and research activities, and student organizations have a significant impact on students' academic achievement.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extracurricular Activities
  • Elementary Schools and Fundamental Reform Document
Al-Ansari A, Al-Harbi F, AbdelAziz W, AbdelSalam M, Et al. (2016). Factors affecting student participation in extra-curricular activities: A comparison between two Middle Eastern dental schools, The Saudi Dental Journal, 28(1): 36-43. Dobrescu T, Moldovan E, Sandu Enoiu R, Cretu M. (2014). The Influence of Cheerleading Extracurricular Activities on the Motor behavior of Middle-school Pupils, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116: 1950-1954. Feldman Farb A, Matjasko J. (2012). Recent advances in research on school-based extracurricular activities and adolescent development, Developmental Review, 32(1) : 1-48. Maria Saboa H, Mureșianub M. (2015). Optimizing strategies for the inter-individual relationships in primary school through the extracurricular activities, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 180: 696 – 701.