دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش، تهران ایران.

2 استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2020.43771

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سکوت سازمانی در تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت انجام شد.
روش : روش پژوهش حاضر، توصیفی-همبستگی بود.  جامعه آماری شامل 700 نفر از  مدیران و کارشناسان استان کهگیلویه و بویراحمد بودند که 248 نفر از آنها بر اساس جدول مورگان به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای جمع آوی داده ها از پرسش نامه­های سکوت سازمانی ون داین و همکاران (2003)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) و ترک خدمت مایر کیم و همکاران (2007) با ضریب پایایی 72/.، 91/. و 85/. به ترتیب استفاده گردید. به منظور تحلیل داده­ها از آزمون­های کولموگروف-اسمیرنوف، تحلیل مسیر و مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart-PLS استفاده شد.
یافته ­ها: نتایج پژوهش نشان داد که سکوت دوستانه بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری داشت، درحالیکه تاثیر سکوت تدافعی بر تعهد سازمانی تایید نشد. اما سکوت مطیع تآثیر معناداری بر تعهد سازمانی داشت و باعث ماندن کارکنان در سازمان شد. از بین مؤلفه­های سکوت سازمانی، سکوت دوستانه بیشترین تأثیر را بر تمایل به ترک خدمت داشت. سکوت تدافعی و مطیع به ترتیب تاثیر کمتری بر تمایل به ترک خدمت در بین کارکنان داشت.
نتیجه­ گیری: توجه به سکوت دوستانه و شناسایی نقاط مثبت و منفی آن می­تواند به مدیران و سیاست­گذاران سازمانی کمک تا جهت توسعه سازمان و برای افزایش تعهد سازمانی و کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان به مؤلفه­های سکوت سازمانی و آوای سازمانی توجه بیشتری نشان دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Organizational Silence in Organizational Commitment and Willingness to Leave the Service

نویسندگان [English]

  • Nasser Kamalpour Khoob 1
  • Khosrow Nazari 2

1 Secretary of Education, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Farhangian University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted to investigate the role of organizational silence in organizational commitment and willingness to leave the service.
Methodology: The method of the present study was descriptive-correlational. The statistical population consisted of 700 managers and experts from Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces, of which 248 were selected based on Morgan's table by stratified random sampling. To summarize the data from the organizational silence questionnaires of Van Diane et al. (2003), the organizational commitment of Allen and Meyer (1990) and the resignation of Meyer Kim et al. (2007) with a reliability coefficient of 72%, 91% And 85% Used in order, In order to analyze the data, Kolmogorov-Smirnov tests, path analysis and structural equation modeling were used with Smart-PLS software.
Finding: The results showed that friendly silence had a positive and significant effect on organizational commitment, while the effect of defensive silence on organizational commitment was not confirmed. But obedient silence had a significant effect on organizational commitment and kept employees in the organization. Among the components of organizational silence, friendly silence had the greatest impact on the tendency to leave the service. Defensive and submissive silence had a lesser effect on employees' willingness to leave, respectively.
Conclusion: Paying attention to friendly silence and identifying its positive and negative points can help managers and policy makers to pay more attention to the development of the organization and to increase organizational commitment and reduce the desire to leave the service of employees to the components of organizational silence and organizational voice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Silence
  • Organizational Commitment
  • Willingness to Quit
Allen N.J & Meyer J P, (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization, Journal of Occupational Psychology; 63: 1-18. Avery D R, Quinones M A. (2002). ‘Disentangling the effects of voice: the incremental roles of opportunity, behavior, and instrumentality in predicting procedural fairness’. Journal of Applied Psychology. Baker A N. (1980). Euryalinid Ophiuroidea (Echinodermata) from Australia, New Zealand, and the south-west Pacific Ocean. New Zealand Journal of Zoology; 7: 11-83. Belcourt M, Bohlander G, Snell S. (2008)."Mangling human resources"; 6-10 Botero I C, Dyne L V. (2009). Employee Voice Behavior Interactive Effects of LMX and Power Distance in the United States and Colombia, Management Communication Quarterly; 23(1): 84-104. Chang W A, Wang Y, Huang T. (2013). Work design–related antecedents of turnover intention: A multilevel approach. Human Resource Management; 52(1): 1–26. Crant J M. (2000). ‘Proactive behaviour in organizations’. Journal of Management; 26(2): 435–62. Denize N, Aral G, Oznur E. (2013):”The Relationship between Employee silence and organizational commitment in a private Healthcare company”. Social and Behavioral sciences. Pp 691-700 Dimitris B, Vakola M, (2007). Organizational silence: A new challenge for human resource management; Athens university of economics and business; 1-19. Kim H S, Shin J, Kim S H, et al. (2007). Eye field requires the function of Sfrp1 as a Wnt antagonist. Neuroscience letters; 414(1): 26-29. Mowday R T, Porter L W, Steers R M. (1982). Employee-organizational linkages: the psychology of commitment , absenteeism, and turnover. New York: Academic Press. Pinder C C, Harlos K P. (2001). Employer silence , quiescence and aquiescence as responsesto perceived in justice. Research in personal and human Resources Magnement; 20: 331-369. Rothwell G R, Baldwin J N. (2007). Ethical climate theory, whistle-blowing, and the code of silence in police agencies in the state of Georgia, journal of Business Ethics; 70(1): 341-361. Van Dyne L, Ang S, Botero I. (2003). conceptualizing employee silence and employee voice as mulitidimensional constructs. Journal of management studies; 40.