دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیار، گروه فیزیک دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 مدرس، گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، کرمانشاه، ایران.

10.22034/ijes.2020.43767

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب فیزیک پایه دهم با استفاده از نظریه نمایش اجزای دیوید مریل انجام شد.
روش: روش پژوهش مقاله حاضر اسنادی و مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد کمی و کیفی بود و جامعه آماری آن تمام فصول کتاب فیزیک پایه دهم بود. برای جمع آوری داده ها از چک لیست استفاده شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که: در ارائه محتوا توجه لازم به تمام انواع مختلف محتوا (حقایق، مفاهیم، اصول و روش کار) مبذول شده است اما بیشتر ارزیابی های صورت گرفته از سطوح مختلف عملکردی مربوط به سطوح عملکردی یادآوری و کاربرد است و سطح عملکرد کشف و ابداع به ندرت ارزیابی شده است. مولفین کتاب در عرضه محتوای آموزشی از بیشتر انواع ارائه های اولیه، بجز تعمیم سوالی، استفاده کرده اند و ارئه محتواهای آموزشی را با انواع مختلف ارائه های ثانویه تقویت کرده اند.
نتیجه گیری: با مقایسه نتایج پژوهش و اهادف مدنظر مولفین کتاب نشان داد که کتاب نقد عمده وارد بر کتاب عدم استفاده از تعمیم سوالی و عدم ارزیابی از سطح عملکرد کشف و ابداع است که این رویه با شایستگی های مورد انتظار از فراگیر، که در ابتدای کتاب درسی ذکر شده است، مغایر می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content Analysis of the Tenth Grade Physics Textbook in the Field of Mathematics and Physics Using Merrill's Component Theory

نویسندگان [English]

  • Yavar Mohammadi 1
  • Marzban Adibmanesh 2

1 Assistant Professor, Department of Physics, Farhangian University, Tehran, Iran.

2 Lecturer, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The aim of this research was content analysis of tenth grade physics textbook in the field of mathematics and physics using Merrill’s component display theory.
Methodology: The research method was documentary and was done based on content analysis which uses both quantitative and qualitative analysis, and its statistical society was tenth grade physics textbook . Check list method was used to collect the corresponding data.
Findings: Our results showed that: in presenting the content the enough attention has been devoted to the different types of contents (facts, concepts, rules and presedure), but the find-performance has not been evaluated enough and the textbook doesn’t contain any inquisitory generality. The authors has been used the most of the primary presentations, except inquisitory generality, and enhance the structural contents using the secondary presentations.
Conclusion: Comparing our results with the purposes of the textbook showed that the main criticism is that has not utilize inquisitory generality and has not evaluated the find-performance. This procedure was unlike the is unlike the competencies, mentioned in its introduction, which must be gained by the student.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Merrill’s component display theory
  • tenth grade physics textbook
Merrill M D. (1983). Instructional-design theories and models: An overview of their current status, 1: 282-333 Merrill M D, Twitchell D. (1994). Instructional design theory, 1sted., Published by Educational Technology, p 192. Merrill M. D, Reigeluth C M, Faust G W. (1979). The instructional quality profile: A curriculum evaluation and design tool, Academic Press New York. 165-204.