دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

2 کارشناس گروه آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش، آبدانان، ایلام، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه مترجمی زبان انگلیسی، آموزش و پرورش دره شهر، ایلام، ایران.

10.22034/ijes.2020.43762

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تأثیرگذاری دو نهاد اساسی خانواده و مدرسه و معنادهی رابطۀ متقابل آن دو در ارتقاء سلامت اجتماعی شدن زندگی دانش آموزان بود.
روش: طرح پژوهشی این مطالعه به شیوۀ کیفی  و به روش تحلیل محتواء است که در دو سطح توصیف و تبیین در دبیرستان­های دخترانه دولتی رضوان، زینب و پروین شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام به تعداد 334 دانش آموز دختر در سال تحصیلی 98- 1397 انجام گرفت که 30 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ­ها از مصاحبه نیمه­ ساختار یافته و مشاهده استفاده شد.
یافته ها: بر اساس یافته های برخی محققان، بین ارزش های اجتماعی خانه و مدرسه و معنادهی رابطۀ این دو به ارتقاء سلامت اجتماعی در زندگی دانش آموز، تضاد بالایی مشاهده شده است و چنین بر می آید که تضاد ارزشی و عدم هم نوایی دانش آموز با خانه و مدرسه به نفع دیگری تمام نمی شود، بلکه موجب روی گردانی و دل سردی دانش آموزان، هم از خانه و هم از مدرسه می گردد. از این رو تعامل خانه و مدرسه می تواند از دیدگاه جامعه شناختی، به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین راه های کاهش تضاد بین خانه و مدرسه در جهت ارتقاء سلامت دانش آموز، مورد توجه جدی و نگرش عمیق و کاربردی قرار گیرد.
نتیجه گیری: نتیجۀ این تعامل، تأثیرات مثبت و فواید تربیتی و آموزشی بسیاری است که در معنادهی به ارتقاء سلامت زندگی اجتماعی دانش آموز و آیندۀ او، فوق العاده نقش آفرین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of Family and School and the Meaning Relationship these Two on the Social Health Promoting in Students Life (A Case Study of Abdanan public Girls High Schools)

نویسندگان [English]

  • Fariborz Aslmarz 1
  • Ali Asghar Gholami 2
  • Salman Shadivand 3

1 Ph.D, Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Expert in the Department of Primary Education, Education and Culture, Abdanan, Ilam, Iran.

3 M.A, Department of English Language Translation, Dareh Shahr Education, Ilam, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of the two basic institutions of the family and the school and the meaning of their relationship in the socialization health upgrade of the students life.
Methodology: The research design this study qualitative and to The method of content analysis is that in two levels of description and explanation in girls high schools Rezvan, Zeynab and Parvin Abdanan city of Ilam Province to quantity 334 girl student in 2018-19 educational year Was performed that from this them 30 People were selected as the sample. Semi-structured interview and observation were used to collect is data.
Findings: According to the findings of some researchers, between of social values family and school and social health upgrade and meaning of the relationships between the two in the life of a student, is a conflict and it follows that the values conflict and lack of conformance student with family and school not the benefit of another, Rather, it causes students to become discouraged and discouraged, both at home and at school. Hence, the interaction between home and school can be considered seriously and practically from a sociological perspective as one of the most important and effective ways of reducing the conflict between home and school in the direction of student health upgrade.
Conclusion: The result of this interaction is the positive impacts and many educational and educational benefits that play an important role in the meaning of the student health upgrade of social life and his or her future.           

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • School
  • meaning
  • social health
  • students
Coleman Games S. (2010). Families and Schools Educational Researcher. (16): 32-38. Emma L, Harbeck A, Ian Glendon B. (2013). How reinforcement sensitivity and perceived risk influence young drivers’ reported engagement in risky driving behaviors, Accident Analysis & Prevention. Larsen J. (2012). The World Health Organization's Definition of Health: Social versus Spiritual Health. Social Indicators Research. 38 (2): 181-192. Phyllis L, Ellickson A, Daniel F, McCaffrey David J. (2009). Long-Term Effects of Drug Prevention on Risky Sexual Behavior among Young Adults, Health. 3 (2): 12- 22. Russell RD. (2016). Social Health: An Attempt to Clarify This Dimension of Well-Being. International Journal of Health Education. 1(16): 74–82. Smedey T. (2001). Socilazation of home school children: a communication approach. Turner N E, Macdonald J, Somerset M. (2009). Like skills mathematical reasoning and critical thinking: A curriculum for the prevention of problem game bling. Journal of gambling behavior. 24(3): 367-80.