دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

10.22034/ijes.2019.43753

چکیده

هدف: پژوهش با هدف بررسی رابطه کانونی مدیریت دانش با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر انجام شد.
روش: روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری شامل معلمان ابتدایی ناحیه دو شهر همدان بودند، که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 219 نفر انتخاب شدند. و ابزار پژوهش نیز پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش فونگ و چی (2009) و پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (1994)، بود. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار، از تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد، جهت تحلیل داده‌ها از همبستگی کانونی و رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS 25 استفاده شد.
یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که ابعاد مدیریت دانش دارای همبستگی کانونی مثبت و معنادار در آلفای 01/0 به مقدار 637/0 با ابعاد استقرار مدیریت کیفیت فراگیر بودند. ابعاد مدیریت دانش قادر به تببین 127%  واریانس متغیر استقرار مدیریت کیفیت فراگیر بودند. همچنین با توجه به ضرایب رگرسیونی استاندارد شده می توان گفت: ابعاد کسب دانش، ذخیره دانش و توزیع دانش دارای اثر مثبت و معنادار بر متغیر استقرار مدیریت کیفیت فراگیر درسطح 05/0 می باشند.
نتیجه گیری: ابعاد مدیریت دانش دارای همبستگی کانونی مثبت و معنادار با ابعاد استقرار مدیریت کیفیت فراگیر هستند
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Canonical Relation between knowledge Management and Total Quality Management Case Study: The Schools at District II of Hamadan

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Ardalan 1
  • Esmaeel Rahmani 2

1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Bo Ali Sina University, Hamadan, Iran.

2 PhD student, Department of Educational Management, Bo Ali Sina University, Hamadan, Iran.

چکیده [English]

purpose: The purpose of this study was to investigate the focal relationship of knowledge management with the establishment of inclusive quality management.
Methodoogy: The research method was quantitative, descriptive and correlational. The statistical population consisted of elementary teachers in the two cities of Hamadan, who were selected by simple random sampling method based on Morgan table with a sample size of 219. And the research tools were Fong & Chi Knowledge Standard Questionnaire (2009) and Spinwell Total Quality Management Questionnaire (1994). Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis were used to determine the reliability and validity of the tool. Data were analyzed using focal correlation and multiple linear regression using SPSS 25 software.
Findings: The results of this study showed that knowledge management dimensions had a positive and significant correlation in alpha of 0.01 with the value of 0.637 with the dimensions of QM. Knowledge management dimensions were able to account for 127% of the variance of QA. Also according to standardized regression coefficients, it can be said that knowledge acquisition, knowledge storage and knowledge distribution have a positive and significant effect on the overall quality management deployment variable at 0.05 level.
Conclusion: Knowledge management dimensions have a positive and significant focal correlation with the dimensions of QM implementation.
Keywords: Knowledge Management, Deployment of Total Quality Management, Dimensions, Focal Correlation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Total Quality Management
  • Dimensions
  • canonical correlation
Azmi, I. (2010) .Legal and ethical issues in knowledge management in Malaysia. computer law & security review, (26): 71. Bornemann, M & Sammer, M. (2003). Assessment methodology to prioritize knowledge management related activities to support organizational excellence. Measuring Business Excellence, 7 (2): 21-28. Cetindere, A., Duran, C., & Seda Yetisen, M. (2015). The effects of total quality management on the business performance: An application in the province of Kütahya. Procedia Economics and Finance, (23). Dekas Kathryn H., Bauer Talya N.; Welle, B., Kurkoski, J., et all. (2013). Organizational Citizenship Behavior. Version. 2.0: Areview and Qualitative Investigation of OCBc for Knoledge Workers at Google and beyond, CAD MANAGE PERSPECT, 27(3): 219-223. Duran, C., Ctindere, A., Sahan, Ozcan. (2014). An analysis on the relationship between total quality management practices and knowledge management. The case of Eskisehr. (109): 65-77. Hung, Y.C., Huang, S.M., Lin, Q.P., Tsai, M.L. (2005). Critical factors in adopting a knowledge management system for the pharmaceutical industry. Industrial Management & Data Systems; 105(2):164-83. Kazazi, A., Scholl, A. (2013) Total Quality Management Impact on Innovation Performance: Effects of Organizational Learning moderator. Journal of improvement and change management. No. III. moderator. Journal of improvement and change management. (3). Linderman, K., Schroeder, R.G., Zaheer, S., Liedtke, C., et all. )2004(. Integrating quality manage- ment practices with knowledge creation processes. Journal of Operation Management. (22): 589-607 Niyom, S. (2015). Factors Influencing Total Quality Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences. (197): 2215 – 2222. Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company, Oxford university pres Oxford UK 25. Ogiela, L.(2015). Advanced techniques for knowledge management and access tostrategic information. International Journal of Information Management. 35(2): 154–175. Tingting, Zh. (2017). A Literature Review on Knowledge Sharing. Open Journal of Social Sciences, (5):51-58. Zareie, B., Navimipour, N. J. (2016). The impact of electronic environmental knowledge on the environmental behaviors of people. Computers in Human Behavior, 59, 1e8.