دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،گروه مشاوره و راهنمایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

10.22034/ijes.2019.43744

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین ابعاد شخصیتی و کمال‌گرایی با استرس شغلی در مربیان ورزش شهر تهران انجام گرفت.
روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی مربیان ورزش شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1397 بودند.  حجم نمونه پژوهش حاضر بر اساس جدول کرجسی- مورگان  تعداد 278 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه ابعاد شخصیتی(درون‌گرایی، برون‌گرایی) آیزنگ(1975)، استرس شغلی فیلیپ ال رایس(1992) و کمال‌گرایی هیل(2004) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام با استفاده از نرم‌افزار spss20 استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مقادیر همبستگی بین ابعاد شخصیتی (درون‌گرایی، برون‌گرایی) و کمال‌گرایی با استرس شغلی در مربیان بجز درون‌گرایی از نظر آماری معنی‌دار بود (0/05>p < /span>).  همچنین پیش‌بینی استرس شغلی در مربیان، بر اساس ابعاد شخصیتی (درون‌گرایی، برون‌گرایی) و کمال‌گرایی معنی‌دار بود و متغیر پیش بین ابعاد شخصیتی (درون‌گرایی، برون‌گرایی) و کمال‌گرایی قدرت پیش‌بینی متغیر ملاک (استرس شغلی) را داشت.
نتیجه گیری: ابعاد شخصیتی (درون‌گرایی، برون‌گرایی) و کمال‌گرایی با استرس شغلی در مربیان بجز درون‌گرایی ارتباط موثر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of Job Stress Based on Personality and Perfectionism in Sport Trainers in Tehran

نویسندگان [English]

  • Samaneh Abbasi 1
  • Sara Kheirollahpoor 2

1 M.A, Department of Counseling and Guidance, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Khomein, Iran.

2 M.A, Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to determine the relationship between personality dimensions and perfectionism with job stress in sports coaches in Tehran.
Methodology: The research method was descriptive correlational. The statistical population of this study was all sports coaches in Tehran in the academic year 1398-1989. The sample size of the present study was 278 persons selected by simple random sampling based on Krejcie-Morgan table. Data were collected using Eyseng's personality dimensions (introversion, extraversion), Philip L. Rice (1992), and Hill's Perfectionism (2004). Pearson's correlation coefficient and stepwise regression were used to analyze the data using spss20 software.
Findings: The results showed that the correlation coefficients between personality dimensions (introversion, extraversion) and perfectionism with job stress were statistically significant (p <0.05). Also, predictors of job stress in coaches based on personality dimensions (introversion, extraversion) and perfectionism were significant and the predictor variable of personality dimensions (introversion, extraversion) and perfectionism had predictive power of criterion variable (occupational stress).
Conclusion: Personality dimensions (introversion, extroversion) and perfectionism are associated with job stress in coaches except introversion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality dimensions (introversion
  • extroversion)
  • Job stress
  • Perfectionism
Davis, T.R. (2003). Behavioral Und Physiological Antecendents of in Hibited and Oninhibited Behaviour. Child Development, 67: 523-540. Doi:10.2307/113/&30. Eysenck, H. J. (1975). Cuestionario de personalidad EPI. Manual. Madrid: TEA Ediciones. Forsman, L. J., de Manzano, Ö., Karabanov, A., Madison, G., et all. (2012). Differences in regional brain volume related to the extraversion–introversion dimension—a voxel based morphometry study. Neuroscience research, 72(1): 59-67. Greenspon, T.S. (2002) Freeing Our Families from Perfectionism. Minneapolis: Free Spirit Publishing. Greenspon, Thomas S. (2014). "Is There an Antidote to Perfectionism?" Psychology in the Schools, November 2014: 986-998. Hall, D. G. (1998). Continuity and the Persistence of Objects: When the Whole is greater than the sum of the parts. COGNITII'E PSYCHOLOGY, (37): 28–59. Hill, R. W., Huelsmann, T. J., Furr, R. M., Kibler, J., Vicente, B. B., & Kennedy, C. (2004). A new measure of perfectionism: The Perfectionism Inventory.Journal of Personality Assessmant, 2,80-91. Parker, W. D., Adkins, K. K. (1995). "Perfectionism and the gifted". Roeper Review 17 (3): 173–176.doi:10.1080/02783199509553653. Song, Julie. (2013) Saving Face: Asian American Women and The Politics of Cosmetic Surgery” Paper Presented at The Annual Meeting of the American Sociological Association, WHO REPORT.Mental health Atlas country profile (IRAN) 2011.