دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسنده

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران.

10.22034/ijes.2018.43741

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ، اثربخشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شیوه‌های خودکنترلی نوجوانان دختر دوره اول متوسطه است.
روش: جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 95-94 می‌باشند و نمونه آماری را تعداد 30 نفر از دانش‌آموزانی تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری (در دسترس) انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابزار مورداستفاده در این تحقیق پرسشنامه خودکنترلی تانجی بود. طرح تحقیق، نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه کنترل بود، ابتدا برای هردو گروه پیش‌آزمون اجرا گردیده، سپس مداخله آزمایشی (مهارت‌های ارتباطی) برای گروه آزمایش در طی 10 جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) به اجرا درآمد. پس از اتمام برنامه درمانی، پس‌آزمون اجرا گردید. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
یافته ها : نتایج نشان داد که مهارت‌های ارتباطی باعث افزایش شیوه های خودکنترلی (P<0/05) پس‌آزمون گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است.
نتیجه گیری: آموزش مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شیوه‌های خودکنترلی نوجوانان دختر تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Communication Skills Based on Cognitive Behavioral Approach on Self-Control Practices in High School Girl Adolescents

نویسنده [English]

  • Maryam Khoroshi

Master's Degree in Family Counseling, Islamic Azad University, Qochan Branch, Qochan, Iran.

چکیده [English]

Objective: The purpose of the present study was to determine the effect of communication skills based on Cognitive Behavioral Approach on self-control styles of first grade adolescent girls.
Method: The statistical population was all female high school students in the academic year of 94-95. The sample consisted of 30 students who were selected through available sampling and were randomly assigned to experimental and control groups. The tool used in this study was Tanji self-control questionnaire. The research design was quasi-experimental with pre-test, post-test and control group, first for both pre-test groups, then experimental intervention (communication skills) for the experimental group during 10 sessions (90 minutes each session). After completion of treatment plan, post-test was performed. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance.
Results: The results showed that communication skills increased self-control (P <0.05) post-test compared to the control group.
Conclusion: Communication skills training based on Cognitive Behavioral Approach has effect on self-control styles of adolescent girls.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication skills
  • Cognitive Behavioral Approach
  • Self-Control Practices