دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

چکیده

هدف:هدف این پژوهش، تعیین رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر بود.
روش: روش این پژوهش توصیفی از نوع، همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه زوج هایی که در طی دوران زناشویی(حداقل دو سال از ازدواجشان گذشته است)، حدقل یک بار تجربه خیانت (به صورت رابطه مجازی،پیامک یا تماس تلفنی و رابطه جنسی) درزندگی زناشویی داشته اند، و برای حل مشکلات خود به مراکز مشاوره بهزیستی شهر تهران مراجعه کرده اند، بودند. با توجه به جدول کرجسی مورگان تعداد نمونه مورد نظر 350 زوج بود. که به صورت خوشه ای تصادفی در مراکز مشاوره بهزیستی شهر تهران، انتخاب شدند و به پرسشنامه های رضایت جنسی هادسون و مقیاس سبک های عشق ورزی استرنبرگ پاسخ دادند. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. داده­ها در این تحقیق وارد رایانه و از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین خیانت زناشویی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر رابطه معنی­داری وجودنخواهد داشت . ولی، با افزایش سبک های عشق ورزی(صمیمیت، هیجان و تعهد)، رضایت جنسی زوجین از یکدیگر افزایش یافت و بالعکس.
نتیجه گیری: بین عشق و تداوم رابطه ی عاشقانه، رابطه ی مثبت و معنی داری وجود داشت و هر چه قدر عشق و علاقه بین زوجین بیشتر می شد ، آنان از تعهد و رضایتمندی بیشتری برخوردار خواهند بود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Marital Betrayal and Love Styles with Couples' Sexual Satisfaction

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to determine the relationship between marital infidelity and love styles with sexual satisfaction of couples.


Method: The method of this study was descriptive-correlational. The research population included all couples who have had at least two years of marriage (at least two years after their marriage), at least once experienced infidelity (in the form of a virtual relationship, texting or phone call and sexual intercourse), and to resolve their own problems. Welfare counseling centers in Tehran were visited. According to the Krejcie Morgan table, the sample size was 350 couples. They were selected by random clustering in Tehran Welfare Counseling Centers and answered the Hudson Sexual Satisfaction Questionnaire and the Sternberg Love Scale. In descriptive statistics, mean and standard deviation, and inferential statistics, Pearson correlation test was used. The data were analyzed by SPSS software.


Results: The results showed that there was no significant relationship between marital infidelity and sexual satisfaction of couples. However, as love styles increased (intimacy, excitement, and commitment), couples' sexual satisfaction increased, and vice versa.


Conclusion: There was a positive and meaningful relationship between love and the continuation of love. The more love and affection between couples, the more commitment and satisfaction they would have.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital infidelity
  • Sexual Satisfaction
  • and Love Styles