دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

2 آموزش و پرورش کرمان

چکیده

چکیده
در چند سال اخیر شبکه های اجتماعی مجازی با محبوبیت جهانی کم نظیری رو به رو شده اند و جوانان زیادی عضو این شبکه های اجتماعی مجازی شده اند. شبکه های اجتماعی مجازی در پذیرش و دست یابی افراد جامعه به ویژه جوانان به نگرش ها و رفتارها نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند و به عنوان یکی از کارگزاران اصلی ایجاد تغییرات اجتماعی به شمار می آیند. تحقیق حاضر در همین راستا و برای بررسی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی با هویت ملی و دینی و سلامت روان دانش اموزان متوسطه دوم ناحیه 1 کرمان صورت گرفته است. روش تحقیق همبستگی است و با استفاده ازابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزن متوسطه ناحیه 2شهرستان کرمان  مشغول به تحصیل هستند. حجم نمونه بر اساس فرمول مورگان364 نفر انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که از میان متغیرهای زمینه ای؛ متغیرهای سن، جنس، مقطع تحصیلی و قومیت با هویت جمعی و سلامت اجتماعی رابطه معناداری دارند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی، میزان استفاده از اینترنت، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی عضویت در گروه هاو نوع اخبار با ابعاد هویت ملی و دینی و سلامت رواناز نظر اضطراب و افسردگی و نشانه های جسمانی و کار کرد اجتماعی   رابطه معناداری دارند.

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Social Networking with Mental Health and National and Religious Identity of Secondary Students of District 1 in Kerman

چکیده [English]

Abstract
Over the past few years, virtual social networks have become increasingly popular worldwide, and many young people have become members of these virtualized social networks. Virtual social networks play a crucial role in the acceptance and access of people, especially young people, to attitudes and behaviors, and are considered as one of the main agents of social change. The present study was conducted to investigate the relationship between virtual social networks with national and religious identity and mental health of secondary school students in District 1 of Kerman. The research method is correlation and using a questionnaire tool. The statistical population includes all high school students in district 2 of Kerman. The sample size was chosen based on the Morgan formula of 364 people and collected using the information classification method. Findings of the research show that there is a significant relationship between the underlying variables; age, gender, educational level and ethnicity variables with social identity and social health. Research findings also show that membership variables in virtual social networks, Internet usage, use of virtual social networks, membership in groups and news types with dimensions of national and religious identity, and mental health, from the point of view of anxiety and depression and symptoms Physical and social work have a meaningful relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: virtual social networks
  • National identity
  • Religion
  • mental health