دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه مهارت اجتماعی، مهارت مثبت اندیشی و سبک­های حل مسئله در دانش­آموزان دختر و پسر مقطع سوم متوسطه شهر زاهدان بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر و پسر شهرستان زاهدان که در سال تحصیلی 1397- 1396 در دوره سوم دبیرستان مشغول به تحصیل بوده‌اند. نمونه پژوهش حاضر که تعداد 152 دانش‌آموز (76 دختر و 76 پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه­ مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی، مقیاس شیوه­های حل مسئله (PSS)، پرسشنامه مهارت­های اجتماعی نوجوان (TISS) بود. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان‌ داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات دختران و پسران در مؤلفه‌های پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی وجود دارد و بین میانگین نمرات گروه دختران و پسران در پرسشنامه مهارت مثبت اندیشی تفاوت معنادار در سطح 95% وجود دارد. همچنین بین میانگین نمرات دختران و پسران در مؤلفه‌های اعتماد در حل مسئله و سبک اجتناب در سطح اطمینان 95% تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولی در نمره کل پرسشنامه و مؤلفه‌های درماندگی در حل مسئله، مهار گری حل مسئله، سبک خلاقیت و سبک گرایش تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of social skills, positive thinking skills and problem-solving methods in male and female students at the 3rd degree of high school in Zahedan

چکیده [English]

The objective of this study was to compare the social skills, positive thinking skills and problem-solving methods in male and female students at the 3rd degree of high school in Zahedan. The present investigation is a causal-comparative study. The statistical population of the study is all female and male students of Zahedan who are studying at the third year of high school in the 2017- 2018 academic year. The sample of this study was 152 students (76 girls and 76 boys) picked by multistage cluster random sampling. The tools applied in this study were Ingram and Winnick’s Positive Thinking Questionnaire, Problem-Solving Scale (PSS), The Teenage Inventory of Social Skills (TISS). A t-test was used comparing the mean of two independent groups to analyze the data. The results indicated that there is a significant difference between the mean scores of girls and boys in the components of social skills questionnaire; there is a meaningful difference between the mean scores of girls and boys in the questionnaire of positive thinking skills, 95%. Also, there is no notable difference between the mean scores of girls and boys concerning the elements of trust in problem-solving and avoidance techniques, at 95% confidence level. However, in the total score of the questionnaire and the components of inability in problem-solving, problem-solving leading, creativity and orientation style, there exist a significant difference.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive Thinking Skills
  • Problem -Solving Styles
  • Social Skills
  • High School Female and Male Students