دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به طورکلی خانواده و مدرسه دو نهاد اساسی هستند که به کمک هم تعلیم و تربیت کودک را بر عهده داشته و زمینه های رشد و شکوفایی نسل جدید را فراهم می سازند. هیچ مدرسه ای نمی تواند بدون جلب نظر و کمک والدین در امر تربیت دانش آموزان مؤفق باشد و متقابلا" هیچ والدینی نیز نخواهند توانست بدون جلب نظر و همکاری اولیای مدرسه در امر تربیت و سازندگی دانش آموزان توفیق یابند. حال اگر ناهماهنگی و تفاوت هایی در این ارزش ها وجود داشته باشد, فرد از نظر عاطفی و تکوین شخصیت صدمه خورده و عواقب شوم آن به صورت های مختلف مانند اضطراب, افسردگی, خشونت, عصبانیت, بی هویتی و بی اعتبار شدن ارزش ها در نزد نوجوان رخ می دهد که موجب سر درگمی وی می شود و ممکن است باعث بروز رفتارهایی گردد که سبب بر هم خوردن نظم اجتماعی شود. چارچوب نظری این تحقیق بر اساس تئوری کُنش و نظام اجتماعی پارسونز است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان و دانش آموزان پسرانه دبیرستانی شهر ایلام می باشد. حجم نمونه 218 نفر دانش آموز و 218 نفر معلم می باشد. روش تحقیق «پیمایشی» و از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه به وسیله سؤالات محدود استفاده شده است. ابتدا مقایسه ای روی میانگین های هر ارزش در نزد خانه و مدرسه صورت گرفت که فرض برابری میانگین ها در هیچکدام از این ارزش ها تأیید نشد و این نشان دهنده آن است که میان همه ی ارزش های خانه و مدرسه تفاوت وجود دارد. اهمیت تمامی این ارزش ها در نزد مدرسه بیشتر از خانه است, به جزء ارزش اقتصادی که خانواده ها, برای آن اهمیت زیادتری قائل هستند. خانواده ها در سه طبقه پایین, متوسط و بالا دسته بندی شده اند. بیشتر پاسخگویان در طبقه متوسط قرار دارند. تحصیلات والدین اکثرا" دیپلم, شغل پدرها در رده کارمندان عادی دولت و کسبه و مادران اغلب خانه دار می باشند. همینطور خیلی از آنها منزل شخصی دارند که هیچ تفاوتی از نظر هماهنگ بودن ارزش ها میان این طبقات, با ارزش های مدرسه دیده نشده است و طبقه اجتماعی در این ناهماهنگی تأثیری ندارد. نهایتا"در این مقاله به ضرورت تفاوت ارزش های مشابه خانه و مدرسه و بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای برون رفت از این چالش ها پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the differences between home and school values from the perspective of social studies

چکیده [English]

In   general, family and   school are two basic institutions who help to educate and train the child and provide the fields of growth and flourishing for the new generation. No school can be successful in upbringing students without parental feedback and assistance and mutually no parents will be able to succeed in educating and developing students without getting attention and cooperating school officials. Now if there are inconsistencies and differences in these   values, the person will be damaged in terms of emotional and personality development and the consequences of it can occur in different ways   as   anxiety, depression, violence, anger, lack of identity, discrediting values in the teenagers. It confuses them and may lead to behaviors that can disrupt the social order. Theoretical Framework of this research is based on Parsons` theory of action and social systems. The study population includes all teachers and male high school students of Ilam city. Sample size includes 218 students and 218 teachers. The research method is “survey “and the questionnaire technique and interview were used by limited questions.  First, a comparison was made on the means of every value at home and school and the assumption of the equality of averages was not approved. this reflects that there are differences between all the values of the home and the school. The importance of all these values in the school is more than the home, expect for the economic value that families pay more attention to it. Families are classified in low, medium and high categories. Most respondents are in middle class. Parental education is often a diploma, father’s occupation is in the regular government and business staff and mothers are often housewives and so many of them have a private home. No differences were seen in terms of the coherence of values between these classes and school values and the social class does not affect this   consistency. Finally, in this article, the necessity of the differences of the similar values of the home and the school is discussed and also the challenges and the solution for them is reviewed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • School
  • Social
  • Cultural
  • Economic
  • psychological values