دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیک در دانشگاه پیام نور غرب کشور (کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP < /span> است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. با بررسی مبانی نظری و مرور پیشینه‌ تحقیق، متغیرهای اثرگذار بر استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیک در دانشگاه پیام نور تعیین شد که این عوامل توسط خبرگان دانشگاه مورد تأیید قرار گرفتنه و نهایی شدند. عوامل مؤثر در 9 گروه اصلی؛ فرایندهای دانش، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، یادگیری سازمانی، سرمایه اجتماعی، منابع انسانی، نوآوری سازمان، رهبری و تعهد طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از آزمون سوالات توسط نرم‏افزار Expert Choice نشان داد که، از عوامل 9گانه، (فناوری اطلاعات) دارای بیشترین تاثیر و (فرآیندهای دانش) دارای کمترین تاثیر بر مدیریت دانش استراتژیک است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Effective Factors on Establishment of Strategic Knowledge Management System at Payam Noor University of the West of Iran by AHP Method

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and prioritize the factors affecting the establishment of strategic knowledge management system at Payam Noor University of West of Iran (Kermanshah, Hamedan, Kurdistan and Ilam) using AHP hierarchical analysis method. The current research is applied in terms of purpose and in terms of nature and method, survey, descriptive-analytical. By reviewing theoretical foundations and reviewing the research backgrounds, effective variables were determined on the establishment of a strategic knowledge management system at Payame Noor University. These factors were also confirmed by the experts. The factors influencing 9 main categories, including: knowledge processes, information technology, organizational culture, organizational climate, organizational learning, social capital, human resources, organizational innovation, leadership and commitment were classified. The results of testing the questions with Expert Choice software showed that 9 factors (IT) have the most impact on strategic knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Knowledge Management
  • Factors Affecting Strategic Knowledge Management
  • Payame Noor University