دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان ایران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی شخصیت، دانشگاه تهران جنوب، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2019.43729

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش­بینی رضایت از رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متأهل مراکز بهداشت غرب تهران بود. طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیش­بینی است. جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه‌ی زنان متأهل شهر تهران بود که از این میان، 150 نفر به صورت نمونه­گیری هدفمند-داوطلب انتخاب شدند و به مقیاس ارزیابی رابطه (RAS)، شاخص اسناد ارتباطی (RAM) و پرسشنامه‌ی استانداردهای روابط خاص (ISRS) پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از روش­های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و توسط نرم­افزار 25-SPSS تحلیل شدند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که اسنادهای ارتباطی به طور منفی و معنادار و استانداردهای زناشویی به طور مثبت و معناداری با رضایت از رابطه همبسته بودند. تحلیل گرسیون چندگانه نیز نشان داد که تنها اسناد مسئولیت­پذیری–سرزنش قادر به پیش­بینی منفی و معنادار رضایت از رابطه بود. براساس نتایج، کاهش اسنادهای مسئولیت­پذیری–سرزنش در تشکیل ارزیابی بهتر از رابطه‌ی رمانتیک در بین از اهمیت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting Relationship Quality based on Communication Documents and Marital Standards Among Married Women in West Tehran Health Centers

نویسندگان [English]

  • Ayatollah Karimi Baghmalek 1
  • Forogh Mahigir 2
  • Samira Gheydari 3

1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University of Iran, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran.

3 Master student, Personality Psychology, University of South Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to predict relationship satisfaction based on communication documents and marital standards among married women in West Tehran health centers. The present research design is a descriptive type of prediction. The population of this study included all married women in Tehran, from which 150 people were selected by purposive-voluntary sampling and answered the Relationship Assessment Scale (RAS), Communication Document Index (RAM) and Special Relationship Standards Questionnaire (ISRS). . Data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression statistical methods by SPSS 25 software. The results of correlation analysis showed that communication documents were negatively and significantly correlated and marital standards were positively and significantly correlated with relationship satisfaction. Multiple Grace analysis also showed that only liability-blame documents could predict negative and significant relationship satisfaction. According to the results, the reduction of responsibility-blame documents is important in forming a better evaluation of the romantic relationship between.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction with the relationship
  • Communication documents
  • Communication standards