دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسنده

گروه حسابداری،دانشکده مدیریت اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2018.43728

چکیده

اهداف: این تحقیق با هدف بررسی روابط بین وجدان کاری با عملکرد و بازخورد مثبت کادر آموزشی مقاطع متوسطه شهرستان گلپایگان انجام شده است. لذا در این مقاله­ی کاربردی و آماری در سال 1396 با جامعه آماری 490 نفر زن و مرد (کادر آموزشی) و نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی 100 نفر بر اساس آزمون کوکران از کادر آموزشی مقاطع متوسطه - مدیران و مربیان - ازطریق پرسشنامه باز و بسته انجام گرفت. یافته­ها: نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه با استفاده از شاخص های میانگین و میانه وشاخص های پراکندگی و روش ضریب همبستگی چندگانه (رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هم­چنین با استفاده ازمفروضه آماری کولموگروف اسمیرنوف به بررسی تاثیر متغیر وجدان کاری بر بازخورد کاری پرداخته شد و چون سطوح معناداری تمامی متغیرها از05/0 بیشتر است بنابراین فرض صفر تایید شد .بنابراین نرمال بودن توزیع متغیرها تایید می شود لذا در تحلیل فرضیه ها از آزمونهای پارامتریک استفاده شد و با توجه به نتایج آزمون کای اسکوئر و آزمون رتبه ای فریدمن، مولفه های وجدان کاری به ترتیب اهمیت عبارتند از: وظیفه شناسی، کفایت کاری، احتیاط در تصمیم گیری، نظم وبرنامه ریزی، تلاش برای موفقیت ، خویشتنداری بود ونشان داد که: متغیر وابسته بازخورد مثبت رابطه معناداری با متغیر مستقل وجدان کاری دارد. نتیجه­گیری: وجدان کاری تاثیر مستقیم بر بازخورد کاری کادر آموزشی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of conscientiousness on the work feedback of the high school students in Golpayegan

نویسنده [English]

  • monireh ketabchi

Department of Accounting, School of Economics Management, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Aims: The purpose of this study was to investigate the relationship between work conscience and the performance and positive feedback of the high school graduates of Golpaygan city. Therefore, in this 1394 article, a statistical population of 490 men and women (educational staff) and randomly cluster sampling of 100 people based on Cochran's test from high school graduates - managers and instructors - through a questionnaire Open and closed. Results: The results of the implementation of the questionnaire were analyzed using mean and median indices and dispersion indexes and multiple regression coefficient method. Also, using Kolmogrov-Smirnov's statistical estimation, the effect of the work conscientiousness on job feedback was considered. Since the significance levels of all variables are greater than 0.05, the assumption is zero. Therefore, the normal distribution of variables is confirmed. Therefore, in analyzing the hypotheses Parametric tests were used. According to the results of Chi-square test and Friedman rank test, the components of conscientiousness in order of importance were: conscientiousness, work adequacy, caution in decision-making, order and programming, striving for success, self-restraint He pointed out that: the dependent variable of positive feedback has a meaningful relationship with an independent variable of conscience. Conclusion: Work conscientiousness has a direct effect on the staff feedback.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work Feedback
  • Educational Staff
  • Conscientiousness