دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران.

10.22034/ijes.2018.43727

چکیده

هدف پژوهش، بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان می باشد. پژوهش به لحاظ روش، توصیفی و از لحاظ آماری از نوع همبستگی است.  به جهت بالا بردن دقت پژوهش،.  جامعه آماری تحقیق را کلیه 116 تن کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان تشکیل می دهند که به دلیل کوچک بودن جامعه و همچنین بالابردن دقت پژوهش، از روش تمام شماری استفاده گردید و جامعه و نمونه برابر می باشند که 100 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند.  ابزار پژوهش، پرسشنامه هوش عاطفی  گلادسون (2009)  و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مارکوزی و زین (2004) می باشد. پرسشنامه ها دارای روایی صوری و محتوایی بوده و ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی به ترتیب 0.77 و 0.87 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بین هوش عاطفی و ابعاد ان با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد، همچنین با توجه به نتایج رگرسیون بیشترین تأثیر مربوط به خود مدیریتی و مدیریت روابط می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate to relationship between emotional intelligence and organizational citizenship behavior in Islamic Azad University, Shirvan branch

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Shah Ghasemi
  • Behrang Ismail Shad

Islamic Azad University, Bojnord branch, Bojnord, Iran.

چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between emotional intelligence and organizational citizenship behavior staff and faculty at the University of Shirvan. Research of implementation methods, descriptive and statistically significant correlation. To enhance the accuracy of research, census method was used. The sample size is 116, 100 people responded to the questionnaire. The research instrument used Gladstone (2009) consists of self-awareness, self-management, social awareness and relationship management to measure emotional intelligence questionnaire and saddle Marcus (2004) for measuring organizational citizenship behavior. Respectively reliability with Cronbach's alpha was calculated 0.77 and 0.87. The findings indicate that respondents have a total capacity of emotional intelligence are good. The mean scores of organizational citizenship behavior, high level and relatively convenient. Pearson test results showed a significant correlation between the dimensions of emotional intelligence and organizational citizenship behavior staff and faculty members of Islamic Azad University of there, as well as the results of the regression of self-management and relationship management is most effective.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • Self-awareness
  • Self-management
  • relationship management
  • Organizational citizenship behavior