دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسنده

دانشگاه علوم تحقیقات، تهران،ایران

10.22034/ijes.2018.43726

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های ذهن آگاهی  بر باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پسر مقطع متوسطه دوم دبیرستان منطقه 5 شهر تهران بود 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای مرحله ای  از جامعه فوق انتخاب شدند . روش پژوهش حاضر کمی و از لحاظ هدف بنیادی بود.. جهت سنجش متغیر های پژوهش پرسشنامه­های باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی به عنوان پیش آزمون اجرا شد، و شرکت کنندگان در دو گروه ۱5 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند که گروه آزمایش آموزش گروهی مبتنی بر ذهن­آگاهی را دریافت کرد و گروه کنترل، درمانی دریافت نکرد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مبتنی بر ذهن­آگاهی به طور معناداری باعث افزایش باورهای انگیزشی و مؤلفه­های آن (خودکارآمدی، جهت­گیری، ارزشگذاری و اضطراب امتحان) می­شود. همچنین آموزش مبتنی بر ذهن­آگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پسر نیز موثر بوده و باعث بهبود پیشرفت تحصیلی آنها شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECTIVENESS OF MENTAL KNOWLEDGE SKILLS TRAINING ON MOTIVATIONAL BELIEFS AND ACADEMIC PROGRESSMENT

نویسنده [English]

  • maryam soltani

University of Research Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of mindfulness knowledge education on the motivation and academic achievement of second grade high school students in Tehran 5 district and 30 participant using stratified classification stratified classification method. The methodology of this research was quantitative and in terms of the fundamental goal. Measuring the variables of the research, the motivational beliefs and academic achievement questionnaires were performed as a pre-test and were replaced in two groups of 15 experimental and control groups that received a group-based mental-assisted group education test and the control group was not received. The results of covariance analysis indicated that knowledge-based education significantly increased the motivational beliefs and its components (self-efficacy, guidance, evaluation and anxiety testing). Mentally-based education has also been effective in improving the academic achievement of male students and improving their academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness Skills Training
  • Motivational Motivation
  • academic achievement
  • Secondary School Students