دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران

2 استادیار ، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ، اثربخشی مهارتهای ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شیوههای خودکنترلی نوجوانان دختر دوره اول متوسطه بود.
روش: جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 95-94 بودند و نمونه آماری را تعداد 30 نفر از دانش آموزانی تشکیل دادند که به روش نمونه گیری (در دسترس) انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابزار مورداستفاده در این تحقیق پرسشنامه خودکنترلی تانجی (2004) بود. طرح تحقیق، نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود، ابتدا برای هردو گروه پیش آزمون اجرا گردیده، سپس مداخله آزمایشی (مهارت های ارتباطی) برای گروه آزمایش در طی 10 جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) به اجرا درآمد. پس از اتمام برنامه درمانی، پس آزمون اجرا گردید. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها : نتایج نشان داد که مهارت های ارتباطی باعث افزایش شیوه های خودکنترلی (0/05<P) پس آزمون گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شد.
نتیجه گیری: آموزش مهارت های ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شیوه های خودکنترلی نوجوانان دختر تأثیر دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of communication skills based on the cognitive-behavioral approach on the self-control methods of female teenagers in the first year of high school

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study was the effectiveness of communication skills based on the cognitive-behavioral approach on the self-control practices of female teenagers in the first year of high school.
Method: The statistical population was all female students of the first year of high school in the academic year 94-95, and the statistical sample consisted of 30 students who were randomly selected by sampling (available) and divided into two experimental and control groups. were assigned The tool used in this research was Tanji's (2004) self-control questionnaire. The research design was semi-experimental with pre-test, post-test and control group. First, pre-test was implemented for both groups, then experimental intervention (communication skills) was implemented for the experimental group during 10 sessions (90 minutes each session). After completing the treatment program, the post-test was performed. The data were analyzed using the statistical method of multivariate analysis of covariance.
Findings: The results showed that communication skills increased self-control practices (P<0.05) in the post-test of the experimental group compared to the control group.
Conclusion: Communication skills training based on the cognitive-behavioral approach has an effect on the self-control methods of adolescent girls

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication skills
  • Cognitive Behavioral Approach
  • Self-Control Practices