دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد ، بجنورد،ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان،قوچان،ایران

3 واحد بجنورد،دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد،ایران

10.22034/ijes.2018.43723

چکیده

هدف از  پژوهش حاضر ، تعیین رابطه بین باورهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی  دانشجویان با نقش میانجی جهت‌گیری هدف است،. بدین منظور 403 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان  مشهد با روش  نمونه گیری طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های راهبردهای انگیزشی یادگیری (پینتریچ وهمکاران، 1991) و جهت‌گیری هدف (الیوت و مک‌گری گور، 2001) را تکمیل نمودند.ارتباط متغیر  ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری آزمون شد بر اساس نتایج این پژوهش ، مدل مفهومی ارائه شده ، با توجه به شاخص‌های مدل، از برازندگی لازم برخوردار است. نتایج نشان دادکه باورهای انگیزشی پیش بینی کننده  جهت‌گیری هدف و عملکرد ‌تحصیلی دانشجویان بود. همچنین جهت‌گیری هدف  پیش بینی کننده عملکردتحصیلی است. در مورد نقش میانجی متغیرها، نتایج نشان داد که باورهای   انگیزشی به واسطه جهت گیری اهداف به طور غیر مستقیم بر عملکرد تحصیلی اثر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of motivational beliefs on academic performance by mediating different types of goal orientations

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between motivational beliefs and academic performance of students with the mediating role of goal orientation. To this end, 403 students from the Farhangian University of Mashhad were selected by stratified sampling method and completed the questionnaire of learning motivational beliefs (Pintrich et al., 1991) and goal orientation (Elliot and McGregor Gore, 2001). The relationship of variables through the model Structural equation analysis was tested. Based on the results of this research, the proposed conceptual model, with respect to model indices, has the necessary fitness. The results showed that motivational beliefs predicted the goal orientation and academic performance of the students. Also, the goal orientation is the predictive performance of the student. Regarding the mediating role of variables, the results showed that motivational beliefs indirectly affect academic performance due to goal orientation