دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مهارت های فراشناختی بر توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارساخوان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را  کلیه دانش­آموزان نارساخوان مراجعه کننده به مراکز آموزشی و بالینی شهر اسلامشهر تشکیل دادند. تعداد30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی در  دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک یادگیری کلب (1971) و پرسشنامه توانایی‌های شناختی نجاتی (1392) و روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل کواریانس بود. نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که مهارت های فراشناختی بر افزایش توانایی های شناختی  و بهبود کیفیت سبک های یادگیری موثر بوده است. در نتیجه مهارت های فراشناختی به عنوان یک روش موثر، مفید و زود بازده در توانایی های شناختی و سبک های یادگیری دانش آموزان نارسان خوان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of meta cognitive skills on cognitive abilities and learning styles of dyslexic students

نویسنده [English]

  • Neda Rahmati

Master's student, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of meta-cognitive skills on cognitive abilities and learning styles of dyslexic students. The research method was semi-experimental with pre-test, post-test and control group. The statistical population of this study was all dyslexic students who referred to educational and clinical centers of Islamshahr. 30 people were selected by available sampling method and randomly divided into two groups (15 subjects) and control group (15 people). The research tools were Kolb's Learning Style Questionnaire (1971) and Neghavi's Cognitive Ability Questionnaire (2013) and data analysis method was covariance analysis. The results of covariance analysis showed that meta-cognitive skills were effective on improving cognitive abilities and improving the quality of learning styles. As a result, metacognitive skills are considered as an effective, useful, and early response to cognitive abilities and learning styles of high school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : meta-cognitive skills
  • Cognitive Abilities
  • learning styles
  • Dyslexic students