دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

10.22034/ijes.2018.43719

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 3212 نفر و نمونه آماری 346 نفر بوده که از بین کلیه دانشجویان پسر و اساتید دانشگاه فرهنگیان آذربایجانشرقی،آذربایجان غربی و اردبیل براساس سهم دانشجویان پسر و اساتید از حجم نمونه به شیوه تصادفی متناسب انتخاب شده است. ابزار اندازهگیری پرسشنامه محقق ساخته بوده و روایی محتوایی آن از نظر و قضاوت اساتید علوم تربیتی و متخصصان امور مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر با ۸36/۰ بوده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار spss استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد: بین عوامل مشوق همکاری علمی، انگیزه بیرونی، انگیزه درونی، احساس خودتوانمندی و انگیزه تحقیق در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. بین عوامل بازدارندة همکاری علمی و انگیزه تحقیق در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که هر چقدر میزان عوامل مشوق همکاری علمی، انگیزه بیرونی، انگیزه درونی، احساس خودتوانمندی بیشتر شود و انگیزه تحقیق در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان بیشتر میشود و برعکس. هر چقدر میزان عوامل بازدارندة همکاری علمی بیشتر شود و انگیزه تحقیق در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان کمتر می شود و برعکس.

عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting research motivation among professors and students of Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Mansureh Azam Azadeh1
  • Maryam Rajabzadeh

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the factors influencing the motivation of research among professors and students of Farhangian University. The descriptive research method is survey type. The statistical population was 3212 people and the statistical sample was 346 people, who were selected from among all the male students and professors of Farhangian University of East Azerbaijan, West Azerbaijan and Ardabil based on the share of male students and professors from the sample size in a proportional random manner. The measurement tool was a researcher-made questionnaire, and its content validity was confirmed by the opinion and judgment of educational science professors and affairs specialists. The reliability of the questionnaire was calculated through Cronbach's alpha, which was equal to 0.836. SPSS software was used for data analysis. The obtained results show that there is a positive and significant relationship between the motivational factors of scientific cooperation, external motivation, internal motivation, feeling of self-efficacy and research motivation in Farhangian University students and professors. There is a negative and meaningful relationship between the factors inhibiting scientific cooperation and research motivation in Farhangian University students and professors. It can be concluded that the higher the amount of factors that encourage scientific cooperation, external motivation, internal motivation, self-efficacy, and the research motivation of students and professors of Farhangian University, and vice versa. The higher the number of factors preventing scientific cooperation, the lower the research motivation among Farhangian University students and professors, and vice versa.