دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی ساری.

2 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قم.

3 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد واحدبین المللی کیش.

4 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.

5 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد سنندج.

6 دکتری تخصصی روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد عمارات.

10.22034/ijes.2018.43717

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی رغبت­های شغلی با فرسودگی شغلی در معلمان آموزش و پرورش شهرتهران بود. روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی و در زمره تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان که در منطقه پنج آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی97- 96 مشغول به خدمت بوده‌اند، را تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر انتخاب شدند. این افراد به صورت نمونه گیری در دسترس برای پاسخ به پرسشنامه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه­های استاندارد فرسودگی شغلی مسلش (1981) و مقیاس و پرسشنامه رغبت سنج شغلی هالند بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی (بررسی میانگین و انحراف استاندارد، رسم نمودار و جداول) و آزمون استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) در نرم افزار آماری spss درسطح معنی داری 05/0 درصد انجام شد. یافته ها: توجه به نتایج آزمون رگرسیون، مولفه­های رغبت­های شغلی در پیش­بینی مولفه­های فرسودگی شغلی موثرند. بدین صورت که افراد تیپ واقع بین بیشتر در کارها و امور فنی و افراد تیپ تهوری در امور مالی و تجاری مهارت دارند و افراد تیپ قراردادی از اجتماع گریزانند و افراد سه تیپ مذکور توانایی کار با ابزار را دارند، لذا در کار با افراد زودتر خسته می­شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between job aspirations and job burnout among education teachers in Tehran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Torabi 1
  • Leila Razavi 2
  • Maryam Bagheri Panah 3
  • Maryam Zarei Nejad 4
  • Matin Gol Afrooz 5
  • Fatemeh Ehsanpour 6