دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره مدرسه

2 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان انجام گرفت.جامعه آماری،کل دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم آموزش و پرورش منطقه ی شاوور در سال تحصیلی 96-95 بودند؛ تعداد 30 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی(15نفر) و کنترل(15نفر) جایگزین شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات ازمقیاس DASS-21 استفاده شد استفاده گردید.جلسات آموزش شناخت درمانی طبق مدل مایکل فری به مدت 10 جلسه در مورد گروه آزمایشی اجراء شد و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد.در این پژوهش از طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. پس از اتمام جلسات آموزشی پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد.داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS18 و آزمونهای خی دو و یومن ویتنی تجزیه و تحلیل شد.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل دربعد استرس و اضطراب با نمره کلی واکنشهای هیجانی نوجوانان در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد، اما در بعد افسردگی این تفاوت معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Group Cognitive Therapy on Students' Emotional Responses

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating group cognitive therapy on emotional reactions of students. The statistical population was the total number of secondary school students in Shavour district education in the academic year of 1995-96; 30 students were selected by sampling method. Purposeful were selected and randomly assigned to two experimental groups (15 people) and control (15 people). In order to collect data, the DASS-21 test was used. The cognitive therapy training sessions were performed according to the model of Michael Frey for 10 sessions in the experimental group and the control group did not receive any training. In this study, a pre-test design was carried out. The control group was used. After completing post-test training sessions, both groups were used. Data were analyzed using SPSS18 software and Chi-2 and Mann-Whitney tests. The results of this study showed that between two functions There was a significant difference between the experimental and control groups of stress and anxiety with the overall score of adolescent's emotional reactions in the post test, but this difference was not significant in the depression dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group Cognitive Therapy
  • Students' Emotional Responses