دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

10.22034/ijes.2017.43709

چکیده

بانکداری اینترنت یکی از پدیده‌هایی است که می‌تواند کیفیت خدمات ارائه شده از طرف بانک‌ها به مشتریانش را ارتقا داده و مشتریان نیز به رضایت بیشتر دست یابند. هدف از انجام این تحقیق بررسی نتایج حاصل از رضایت مشتری در پذیرش بانکداری اینترنتی در شهر اهواز انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت در دسته تحقیقات توصیفی قرار می‌گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری اینترنتی در شهر اهواز می‌باشد. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه بود. حجم نمونه با­استفاده از جدول مورگان برای جامعه نامحدود، حداقل 384 نفر پیش‌بینی گردید. جهت تعیین اعتبار ابزار اندازه­گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ابتدا یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید. و سپس با استفاده از داده‌های بدست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم­افزار SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. نتایج نشان داد که تأثیر پذیرش بانکداری اینترنتی بر رضایت مشتری همچنین تأثیر رضایت مشتری بر تبلیغات شفاهی و وفاداری مشتری مثبت است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the results of customer satisfaction on word of mouth advertising and customer loyalty in accepting internet banking in Ahvaz city

نویسندگان [English]

  • Somayeh Pourbabadi 1
  • Mohammad Tamimi 2

1

2