دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مشاوره و راهنمایی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

2 دانشیار ، گروه روانشناسی،واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

10.22034/ijes.2016.43707

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش خویشتن داری بر مثبت اندیشی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شبانه روزی فاطمیه در منطقه طارم سفلی استان قزوین انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور از بین کلیه دانش آموزان که در سال تحصیلی 94-93 در این دبیرستان مشغول به تحصیل بودند؛ 32 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو گروه آزمایش و  کنترل (هر گروه 16 نفر) جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش طی 8 جلسه 70-60 دقیقه ای تحت تأثیر متغیر مستقل (خویشتن داری) قرار گرفت، پرسشنامه جهت گیری زندگی بعنوان ابزار پژوهش در مورد هر دو گروه، قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفت. در پایان اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغییری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که آموزش خویشتن داری موجب افزایش مثبت اندیشی دانش آموزان دختر شده است. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان گفت آموزش خویشتن داری می تواند به عنوان یک روش درمانی و آموزشی از سوی مشاوران و درمانگران و حتی آموزگاران در جهت مثبت اندیشی و بهبود زندگی نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Self-Restraint Training on the Positive Thinking of Female Students in the First Grade of Fatemiyeh Boarding School in Qazvin

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadat Kazemi 1
  • Jafar Pouyamanesh 2

1 M.A, department of Counseling and Guidance , Abhar branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of self-control training on the positive thinking of first-grade female students of Fatemiyeh boarding high school in Lower Tarem region of Qazvin province. The method of semi-experimental research was pre-test, post-test with a control group. For this purpose, among all the students who were studying in this high school in the academic year of 1993-1994; 32 people were selected as research sample by simple random sampling method and were replaced in two experimental and control groups (16 people in each group). Then the experimental group was influenced by the independent variable (self-control) during 8 sessions of 60-70 minutes, the life orientation questionnaire was used as a research tool for both groups, before and after the implementation of the independent variable. At the end, the obtained information was analyzed using multivariate analysis of covariance test. The findings from the data analysis showed that there is a significant difference between the average scores of the two experimental and control groups; This means that self-control training has increased the positive thinking of female students. According to the results of the present research, it can be said that self-control training can be used as a therapeutic and educational method by counselors and therapists and even teachers in order to think positively and improve the lives of teenagers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continence
  • Thinking positive
  • Female students