دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

10.22034/ijes.2017.43706

چکیده

هدف: بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی برعملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی درگروه ملی صنعتی فولاد ایران است. روش شناسی: این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی- علی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران، رئیسان و کارشناسان گروه ملی صنعتی فولاد ایران بالغ بر 525 نفر تشکیل می دهد. با استفاده جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 222 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. یافته ها: به منظور جمع آوری داده‌های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی (با 4 مؤلفه انتخاب و استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات) از  نگو و همکاران (2008)، پرسشنامه کارآفرینی سازمانی (با چهار مؤلفه:  نوآوری، ریسک پذیری، قدرت رقابتی، خودمختاری) از زهیر و همکاران (2016)، پرسشنامه عملکرد سازمانی (با دو بعد: عملکرد مالی و عملکرد انسانی) از زهیر و همکاران (2016) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای آماری SP < /span> SS و LISREL انجام گرفت. نتیجه گیری: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر آن بود که مدیریت استراتژیک منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی دارد؛ همچنین کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد، و کارآفرینی سازمانی رابطه میان مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی را میانجی‌گری می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of strategic human resource management on organizational performance with the mediating role of organizational entrepreneurship in Iran's National Steel Industrial Group