دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد

10.22034/ijes.2017.43704

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 524 دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی بهشهر در سال تحصیلی 96–1395 بود. از میان مدارس ابتدایی سطح شهر، یک مدرسه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. سپس از بین دو کلاس پایه ششم، یک کلاس 20نفره بعنوان گروه آزمایش و کلاس 20 نفره دیگر بعنوان کنترل انتخاب شدند. گروه آزمایش به مدت 6 جلسه تحت آموزش با روش تدریس بارش مغزی قرارگرفتند. ابزار سنجش عزت نفس، پرسشنامه کوپر اسمیت بوده که روایی صوری و محتوایی آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفت. پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به دو روش آمار توصیفی(میانگین وانحراف معیار) و آزمون تحلیل کوواریانس از طریق نرم افزار SPSS 18 انجام شد. نتایج نشان داد روش تدریس بارش مغزی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان  تاثیر دارد. روش بارش مغزی در عزت نفس عمومی، خانوادگی و اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان نیز تاثیر داشت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The influences of Brain storming teaching method on the students' self-esteem

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of brain drain teaching method on self-esteem of sixth grade students in Behshahr city. The research method was semi-quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of the sixth grade elementary school female students in Behshahr city was in the academic year of 1963-96. Their number was 616 according to the education received from the education. A simple random sampling method was used to select 40 students (20 experiments and 20 controls) in the sixth elementary school. The experimental group was trained to teach brain drain for 6 sessions. The data gathering method was library and field studies. The instrument for collecting data in this study was Cooper Smith's Standard Self-Esteem Questionnaire (SEI). Its validity has been approved by the supervisor. The reliability of the tool was calculated using the Cronbach's alpha of 0.85. Data analysis was performed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (ANCOVA) using SPSS 18 software. The results of the data analysis showed that the teaching method of brainstorming is effective in increasing students' self-esteem. Brainstorming also affected the students' general, family, and social and educational self-esteem.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching method
  • Brain storming
  • self-esteem