دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

10.22034/ijes.2017.43703

چکیده

مقاله حاضر به بررسی میزان تعهد کاری در بین معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ماکو و عوامل سازمانی - مدیریتی موثر بر آن می پردازد . در این مطالعه به منظور انتخاب مبانی نظری تحقیق، سعی بر آن شد تا با مرور تحقیقات پیشین و نظریات مرتبط با موضوع ، نظریه‌ای که از قدرت تبیینی بالا و استحکام نظری برخوردار باشد ، استفاده شود . بر همین اساس از نظریات رضایت شغلی ، نظریه نیاز های مازلو ، ادراک عدالت سازمانی ، نظریات کار ، بیگانگی ، مبادله نظریات مدیریت لیکرت و مک گروگرو نظریات مربوط به بهره وری استفاده به عمل آمد . پس از استخراج فرضیات ، به کمک روش پیمایشی به مطالعه موضوع پرداخته شد . جمعیت آماری این پژوهش ، معلمان شاغل در سه مقطع آموزش و پرورش ماکو بودند که نمونه مورد استفاده 286 نفر را در بر می گرفت .  پس از تحلیل داده ها ، میانگین شاخص تعهد کاری در حدود 3.16 از 5 محاسبه شد و مشخص گردید که مشارکت سازمانی ،  ادراک عدالت سازمانی ، سبک مدیریت ، بیگانگی ، رضایت شغلی  و پایگاه شغلی  ، با تعهد کاری ارتباط دارند و میزان تحصیلات معلمان رابطه معنی داری با متغیر وابسته ندارند.در تحلیل رگرسیون چند متغیره ،در مجموع متغیر های مستقل باقیمانده در معادله حدود  44 درصد ازتغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational-managerial factors related to the level of commitment of teachers working in the education of the city of Maku

چکیده [English]

    The present paper examines the level of commitment of teachers working in educational system in Maku city and its effective organizational-managerial factors. In this study, in order to select theoretical foundations of the research, it was tried to use a theory with a high explanatory power and theoretical strength through a review of previous research and theories related to the subject. Accordingly, productivity theories were used from job satisfaction, Maslow's theory of needs, organizational justice perception, work ideas, alienation, exchange of Likert and McGregor management ideas. After extracting the hypotheses, a survey method was used to study the subject. The statistical population of this study was teachers working at the three educational levels of the Maku, which included a sample of 286 people. After analyzing the data, the average of the commitment to work was estimated to be 3.16 out of 5. It was determined that organizational partnership, organizational justice perception, management style, alienation, job satisfaction and job base are related to job commitment and the level of education of teachers has meaning You do not have a dependent variable. In multivariate regression analysis, the total of the remaining independent variables in the equation explained about 44% of the changes in the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Justice Perception
  • Organizational Alienation
  • Job Commitment
  • Job Satisfaction
  • Management Style
  • Organizational Participation