دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران.

10.22034/ijes.2017.43702

چکیده

هدف: ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات دانشگاهی از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و مالی و پشتیبانی دانشگاه انجام شده است.
روش: روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی از نوع مقطعی بود. نمونه آماری این پژوهش را 419 دانشجوی دانشگاه ملایر تشکیل دادند که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایتمندی از کیفیت خدمات استاندارد جعفری راد و همکاران (1393) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری خی دو، یو من ویتنی و ویلکاکسون استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که رضایتمندی دانشجویان از خدمات آموزشی مناسب و در خدمات پژوهشی، دانشجویی و اداری نامناسب و در مجموع در حد متوسط و کم بوده است. دانشجویان کارشناسی نسبت به کارشناسی ارشد و دکتری و سطح رضایتمندی پایین تری نسبت به خدمات دانشگاه داشتند. اما در سطح رضایتمندی دانشجویان از نظر جنسیت تفاوت معنی داری دیده نشد.
نتیجه گیری: پیشنهاد می شود به ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی براساس نظر دانشجویان توجه  شود و برنامه هایی جهت افزایش کیفیت خدمات دانشگاه مخصوصاً خدمات پژوهشی، دانشجویی و اداری در این راستا انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Students' Satisfaction with the Quality of Educational, Research, student and Administrative Services of the University

نویسندگان [English]

  • Mohammad Piri 1
  • Ali Haratian 2
  • Saeed Kianpour 3

1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Malayer University, Malayer, Iran.

2 M.A Department of Business Administration, Malayer University, Malayer, Iran.

3 Faculty member, Department of Economics, Payam Noor University, Hamadan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: It is very important to evaluate the level of satisfaction of students with the quality of university services. This research was conducted with the aim of investigating the satisfaction of students with the quality of educational, research, student and financial services and support of the university.
Methodology: The current research method was a cross-sectional descriptive survey. The statistical sample of this research was made up of 419 students of Malayer University who were selected through multi-stage cluster sampling method. To collect data, a standard service quality satisfaction questionnaire by Jafari Rad et al. (2013) was used, and for data analysis, Chi-square, U-Man-Whitney, and Wilcoxon statistical tests were used.
Findings: The results showed that the students' satisfaction with educational services was appropriate, and research, student and administrative services were inappropriate, and overall, it was moderate and low. Undergraduate students had a lower level of satisfaction with university services compared to master's and doctoral students. However, there was no significant difference in the level of satisfaction of students in terms of gender.
Conclusion: It is suggested to pay attention to the evaluation of the quality of university services based on the opinion of students and to carry out programs to increase the quality of university services, especially research, student and administrative services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the quality of service
  • educational
  • research
  • Student
  • Official
  • Student satisfaction