دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی پژوهشگاه شاخص پژوه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اصفهان

10.22034/ijes.2017.43695

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد مؤلفه­ها و شاخص­های شایستگی مدیران سازمان­های آموزشی به منظور ارائه مدل مفهومی انجام گرفته است. روش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران، سرپرستان واحدهای دانشگاهی پیام نور در کشور می­باشد که برای نیل به هدف پژوهش، ادبیات و مبانی نظری و تجربی تحقیق مطالعه شد و با 26 نفر از مدیران دانشگاه پیام نور برای طراحی مدل شایستگی مصاحبه شد و ابزار مطلوب پس از تعیین روایی صوری، محتوایی و سازه، همچنین تعیین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ (39%) تدوین و اجرا شد. نتایج: براساس یافته­های به دست آمده، مدل نهایی پنج بعد شایستگی اثربخشی فردی، شایستگی­های دانشی و دانشگاهی، شایستگی­های میان فردی و ارتباطی، شایستگی­های عمومی سازمانی و شایستگی تخصصی دانشگاهی طراحی شد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت سازمان­های آموزشی و همچنین اهمیت شایستگی­های مدیران برای موفقیت، مدل مذکور برای تصمیم ­گیرندگان و مشاوران به منظور انتخاب مدیران دانشگاه ­ها و هدایت و راهنمایی مدیران کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the competency indicators model of managers in educational organizations (case study: Payam Noor University)