دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2016.43694

چکیده

شادمانی و نشاط از جمله نیازهای مهم انسان هستند و می‌توانند در مقابله افراد با مشکلات و رویارویی با فشارها و ارتقاء بهره وری کار نقش بسزایی داشته باشند. با توجه به نقش و جایگاه مهم معلمان در تربیت و جامعه­پذیری دانش­آموزان، هدف مقاله حاضر بررسی میزان شادمانی اجتماعی معلمان شهر تهران و شناسایی عوامل اجتماعی موثر برآن است. جامعه آماری شامل معلمان نواحی 20 و 21 شهرتهران است که با استفاده از فرمول کوکران، یک نمونه 370 نفری از بین آنها برای مطالعه انتخاب شد. روش تحقیق؛ پیمایش و ابزار جمع آوری داده‌های مورد نیاز پرسشنامه بود. ابزارتحقیقات از اعتبار صوری برخوردار است. یافته‌های رگرسیونی و بررسی رابطه بین متغیرها نشان می­دهد که در واقع متغیرهای زمینه­ای و همچنین عوامل اجتماعی موثر از جمله خودبیگانگی، میزان درآمد، دینداری، ابعاد سرمایه اجتماعی، رضایت زندگی، شغلی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی رابطه­های معنادار با نشاط اجتماعی افراد مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Social Factors Affecting the Social Happiness of Teachers (Case Study)

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Samiei Esfehani 1
  • Samer Poordanesh 2
  • Hossein Danesh 3

1 Associate Professor, Department of Political Science, Yasouj University, Yasouj, Iran.

2 M.A, student, Department of Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 M.A, Department of Jurisprudence and Private Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Happiness and vitality are one of the most important human needs and they can play a significant role in coping with problems and confronting pressures and promoting productivity. Considering the role and importance of teachers in the education and community of students, the aim of this article is to investigate the social happiness of Teachers in Tehran and identify the social factors affecting it. The statistical population included teachers from the 20th and 21st regions of Tehran, using a Cochran formula, a sample of 370 of them were selected for study. The research method was a survey and a tool for collecting required data Instrument research has a formal validity. The results of regression analysis and the relationship between variables show that in fact, the underlying factors as well as effective social factors such as alienation, income, religion, dimensions of social capital, life satisfaction, occupation, economic and social status have a significant relationship with the social vitality of the subjects studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social happiness
  • Teachers of Tehran's 20th and 21st regions
  • feeling of security
  • social justice
  • Income
  • respect and dignity