دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران.

10.22034/ijes.2016.43693

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط رهبری خدمتگزار و عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد به تغییر سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش کلات می باشد. تحقیق حاضر در دسته پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی و از حیث هدف در زمره تحقیقات کاربردی است. جامعه ی آماری این تحقیق کلیه معلمان و مدیران شهرستان کلات می باشند (138 مدیر و 810 معلم) . که 260 آزمودنی طبق جدول مورگان به صورت تصادفی انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار، عدالت سازمانی  و تعهد به تغییر  استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوا تایید و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده ها با آزمون های کولموگروف-اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری(SEM) تحلیل شدند. از این پژوهش اینگونه نتیجه می شود که بین رهبری خدمتگزار و عدالت سازمانی ادراک شده رابطه وجود دارد و بین رهبری خدمتگزار و تعهد به تغییر سازمانی رابطه وجود ندارد و بین عدالت سازمانی و تعهد به تغییر سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Servant Leadership and Perceived Organizational Justice with Commitment to Organizational Change in Education

نویسندگان [English]

  • Fahmehi Mozafariyan Laein 1
  • Vajiheh Zohor Parvandeh 2

1 M.A, student, Department of Educational Management, Payam Noor University, Mashhad, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between servant leadership and perceived organizational justice with a commitment to organizational change among Kelat education staff. The present research is a descriptive research type of correlation and is a applied research in terms of purpose. The statistical population of this study is all teachers and managers of Kalat County (138 managers and 810 teachers). 260 subjects were randomly selected according to the Morgan table. Three standard questionnaires of servant leadership, organizational justice and commitment to change were used to collect data. Validity of the questionnaires was confirmed by content validity and their reliability was calculated using Cronbach's alpha. Data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov tests, Pearson correlation coefficient and Structural Equation Modeling (SEM). This study concludes that there is a relationship between servant leadership and perceived organizational justice, and there is no relationship between servant leadership and commitment to organizational change, and there is a significant relationship between organizational justice and commitment to organizational change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Servant leadership
  • perceived organizational justice
  • commitment to organizational change