دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بویین زهرا، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

10.22034/ijes.2017.43692

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های فرزند پروری  مادران با پرخاشگری کودکان دبستانی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دبستانی دختر و پسر در سال تحصیلی 97_1396و نمونه پژوهش شامل 200 نفر از دانش آموزان شهر تهران که به‌صورت نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-ffi-60) مک کرا و کاستا(1987)، پرسشنامه شیوه­های فرزند پروری توسط باومریند(1972) و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(1992) بود. برای تحلیل داده­ها از روش­های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با رویکرد سلسله مراتبی  استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که، از بین سبک‌های فرزند پروری، سبک سهل گیرانه به‌صورت مثبت و سبک دموکراتیک به‌صورت منفی  پرخاشگری کودکان دبستانی را پیش‌بینی می‌کند. همچنین از بین ویژگی‌های شخصیتی مادران، روان رنجور خویی به‌صورت مثبت و برونگرایی و توافق پذیری  به‌صورت منفی پرخاشگری کودکان دبستانی را پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Personality Traits and Motherhood Parenting Styles with Aggression Among Primary School Children

نویسندگان [English]

  • Zahra Mortazavi 1
  • Mojtaba Amiri Majd 2

1 M.A, Department of Psychology, Boyin Zahra Branch, Islamic Azad University, Boyin Zahra, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the relationship between personality traits and parenting styles in aged children. The research method was descriptive correlational. The statistical population of this study was all female and male students in the school year of 2012-2013. The sample consisted of 200 students from Tehran who were selected by cluster sampling. The research instruments were Neo-Personality Inventory (NEO-ffi-60), McCrae and Costa (1987), Bummind's Childbirth Practice Questionnaire (1972) and Bass and Perry's (1992) Aggression Questionnaire. Pearson correlation coefficient and multivariate regression using hierarchical approach were used to analyze the data. The results indicated that positive parenting style and child-friendly styles predict negative aggression among primary school children. Also, among the characteristics of the mothers' personalities, the neuroticism is positive and extroversion and negative agreement predicts the aggression of primary school children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality traits
  • Child-friendly styles
  • aggression