دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2017.43690

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر زیر ساخت های فناوری اطلاعات برگسترش کارافرینی در فضای مجازی پرداخت. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده­ها، جزء پژوهش­های توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت توسعه نرم افزار کارنو به تعداد بالغ بر 70 نفر بودند. از این تعداد با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده و جدول مورگان، تعداد 60 نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به­منظور گردآوری داده­ها در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه محقق ساخته که بر گرفته از پرسشنامه های استاندارد زیرساخت فناوری اطلاعات چانوپاس و همکاران (2006) و کارآفرینی کردنائیج و همکاران (1386)  می باشند، استفاده شد. به­منظور تعیین روایی پرسشنامه­از روایی ظاهری ، محتوایی  و سازه ( AVE ›0.5) استفاده شد؛ هم­چنین، پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ (برای تمام متغیر ها بزرگتر از 0.7) و پایایی ترکیبی (برای تمام متغیر ها بزرگتر از 0.7) محاسبه گردید که نتایج نشان دهنده روا و پایا بودن ابزار پژوهش بود. تجزیه و تحلیل داده­ها نیز در دو بخش توصیفی (میانگین، انحراف معیار، نمودار، فراوانی و ...) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و مدل­سازی معادلات ساختاری) صورت پذیرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که کیفیت و امنیت زیرساخت های فناوری اطلاعت در کشور بر کارآفرینی در فضای مجازی تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Information technology Infrastructures on the Development of Entrepreneurship in Cyberspace (Case Study: Karno Software Development Company)

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Hosseini Golafshani 1
  • Masoud Samadzadeh 2

1 Faculty Member, Department of Public Administration, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 PhD student, Department of Public Administration, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present study investigated the impact of information technology infrastructures on the development of entrepreneurship in cyberspace. The method of the present research was practical in terms of its purpose, and in terms of the method of data collection, it was part of descriptive-correlational research. The statistical population of the research included all employees of Carno software development company, totaling 70 people. From this number, 60 people were selected as the sample size using simple random sampling method and Morgan's table. In order to collect data in the current research, two researcher-made questionnaires were used, which are based on the standard information technology infrastructure questionnaires of Chanupas et al. In order to determine the validity of the questionnaire, face, content and construct validity (AVE>0.5) was used; Also, the reliability of the tool was calculated through Cronbach's alpha coefficient (greater than 0.7 for all variables) and composite reliability (greater than 0.7 for all variables), and the results showed the validity and reliability of the research tool. Data analysis was done in two descriptive (mean, standard deviation, graph, frequency, etc.) and inferential (Pearson correlation coefficient and structural equation modeling) sections. The results of the research showed that the quality and security of information technology infrastructure in the country have an effect on entrepreneurship in cyber space. Amy, Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • infrastructure
  • security
  • Quality
  • Virtual space entrepreneurship