دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

10.22034/ijes.2017.43689

چکیده

با توجه به این‌که توانمندی منابع انسانی در سازمان‌ها موجب می‌شود تا سازمان‌ها در دستیابی به اهدافشان موفق باشند و چابکی کارکنان از دغدغه‌های مهم سازمان‌هاست، شناسایی عوامل موثر بر چابکی کارکنان امری ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی‌های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر خوزستان بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از نظر ماهیت توصیفی- علی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات برای سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استاندارد آموزش و توسعه منابع انسانی، استراتژی‌های سازمانی و پرسشنامه چابکی سازمانی بهره گرفته شد و بازه ی زمانی مورد بررسی از بهمن 1396 تا تیر ماه 1397 بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان مؤسسه جهاد نصر به تعداد 225 نفر می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران 137 نفر به عنوان نمونه مشخص و به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید. پرسشنامه‌ها بر اساس طیف امتیازی لیکرت درجه‌بندی شدند. روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران و خبرگان، و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (76/0) مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی آمارهای توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش بر چابکی و استراتژی‌های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Training on Agility and Organizational Strategies in Jihad Nasr Institute

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Ansari 1
  • Ghanbar Amirnezhad 2

1 M.A student, Department of Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Faculty Member, Management Department, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Considering that the capability of human resources in organizations makes organizations successful in achieving their goals and the agility of employees is one of the important concerns of organizations, identifying the factors affecting the agility of employees seems essential. Therefore, the purpose of this research was to investigate the effect of training on agility and organizational strategies in Jihad Nasr Institute of Khuzestan. The current research is of applied type and descriptive-causal in nature. The data collection tool was used to measure the research variables, from the standard questionnaire of training and development of human resources, organizational strategies and organizational agility questionnaire, and the time period investigated was from February 2016 to July 2017. The statistical population includes all the employees of Jihad Nasr Institute, numbering 225 people, using Cochran's formula, 137 people were determined as a sample and the same number of questionnaires were distributed. Questionnaires were graded based on the Likert scale. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability by calculating the Cronbach's alpha coefficient (0.76). Spss and Lisrel software were used to check descriptive and inferential statistics. The results showed that training has a positive and significant effect on agility and organizational strategies in Jihad Nasr Institute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • organizational strategies
  • Organizational Agility
  • Jihad Nasr Institute