دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

10.22034/ijes.2017.43688

چکیده

با توجه به این نکته که شرکت‌هایی که قابلیت‌های بازاریابی قوی‌تر و تشخیص صحیح نیازهای مشتری را دارد می‌تواند قابلیت‌های بازاریابی را بهبود بخشد، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی با نقش میانجی استراتژی‌های بازاریابی در شرکت شهرک‌های صنعتی اهواز انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی و بر حسب روش؛ توصیفی از نوع علی می­باشد. جامعه آماری شامل مدیران و معاونان شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی در شرکت شهرک‌های صنعتی اهواز به تعداد 570 نفربود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 230 نفر به عنوان نمونه محاسبه گردید. ابزار مورد استفاده جهت جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد عملکرد، قابلیت‌های بازاریابی و پرسشنامه استراتژی‌های بازاریابی استاندارد کاسیولاتی و هی لی(2016) بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید خبره و تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفته و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 85/0به دست آمد. در نهایت داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrerl مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی استراتژی‌های بازاریابی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Marketing Capabilities on the Performance of Food Manufacturing Companies with the Mediating Role of Marketing Strategies

نویسندگان [English]

  • Ali Kanaanipour 1
  • Saeed Gholami 2

1 Department of Management, Khuzestan Science and Research Campus, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Department of Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Considering the point that companies with stronger marketing capabilities and correct diagnosis of customer needs can improve marketing capabilities, this research aims to investigate the effect of marketing capabilities on the performance of food industry manufacturing companies with the mediating role of marketing strategies in Ahvaz Industrial Estates Company. took The current research is applied in terms of research purpose and according to the method; It is a causal description. The statistical population included managers and vice-presidents of food industry production companies in Ahvaz Industrial Estates Company, numbering 570 people, and using Cochran's formula, the number of 230 people was calculated as a sample. The tool used to collect data was the standard performance questionnaire, marketing capabilities, and the standard marketing strategies questionnaire of Casiolatti and Hayley (2016). The validity of the questionnaire was confirmed by expert professors and confirmatory factor analysis, and Cronbach's alpha coefficient was 0.85 for the entire questionnaire. Finally, the collected data were analyzed using SPSS and Lisrerl software. The results of data analysis showed that marketing capabilities have a positive and significant effect on company performance with the mediating role of marketing strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing Strategies
  • marketing capabilities
  • company's performance
  • Food industry production companies
  • Industrial Estates